Translations by Taru Zinyemba

Taru Zinyemba has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

138 of 38 results
~
A valid hostname may contain only the numbers 0-9, the lowercase letters a-z, and the minus sign. It must be between 2 and 63 characters long, and may not begin or end with a minus sign.
2011-08-22
zita kwaro rehuruyadzo rinokwanisa kusanganisira 0-9, nemavara a-z arimadiki nechiratidzo chedzikiso(-) rinofanira kuvenemavara anotanga pamaviri kusvikira pamakumi matanhatu nematatu
1.
Ubuntu installer main menu
2015-12-24
sarudzo yemavakirirwo eUBUNTU
3.
Installation step failed
2015-12-24
Chinhanho chekuvakirira chakundikana
4.
An installation step failed. You can try to run the failing item again from the menu, or skip it and choose something else. The failing step is: ${ITEM}
2015-12-24
Chinhanho chekuvakirira chakundikana. Shara sarudzo yezvaunodakubva pasarudzo dziripamavakiriro makuru. Chinhano chakundikana ${ITEM}
6.
This installation step depends on one or more other steps that have not yet been performed.
2011-08-17
chino chinhano chekuvakirira chinechekuita nezvimwe zvinhano zvisati zvaitwa
7.
critical
2012-01-12
chenjerera
2011-08-17
zvasvika pachidanho chepamusoro chakaoma
9.
medium
2012-01-12
pakati ne pakati
10.
low
2012-01-12
zvakaderera
12.
Packages that use debconf for configuration prioritize the questions they might ask you. Only questions with a certain priority or higher are actually shown to you; all less important questions are skipped.
2012-01-12
zviumbwa zvinoshanda nedebconf zvinokoshesa mibvunzo yazvingangokubvunza.
15.
Change debconf priority
2015-12-24
shandura udzamu debconf
16.
Continue
2012-01-12
darikira mberi
253.
Your CD-ROM drive may be an old Mitsumi or another non-IDE, non-SCSI CD-ROM drive. In that case you should choose which module to load and the device to use. If you don't know which module and device are needed, look for some documentation or try a network installation instead of a CD-ROM installation.
2011-08-22
CD-ROM rako ndere rudzi rwe mitsumi kana kuti ndemamwe asiri erudzi rwe IDE kana asiri ma SCSI CD-ROM. kana zvirizvo sarudza purogramu yaunofanira kutanga kushandisa. kana usina ruzivo rwakakwana nezve mutezo wacho tsvaga runyororwerubatsiro kana kuedza kushandisa gadziriso yemasaisai
273.
Tune CD-ROM drive parameters with hdparm?
2011-08-22
gadzirisa chimiro cheCD-DOM uchishandisa hdparm?
274.
The installer can use hdparm to tune some CD-ROM drive parameters, which may significantly speed up reading packages from the CD. You can change the parameters to be used. To disable hdparm, enter an empty parameter list.
2011-08-29
gadziriso(installer) inokwanisa kushandisa hdparm kugadzirisa chimiro cheCD-ROM zvinovaizvo zvinowedzera makurumidziro ekubatwa kwezvirongwa zviripaCD. unokwanisa kushandura chimiro chichashandiswa. Kuti umise hdparm basa siya chimiro chemudziyo we CD-ROM chisina chinhu.
275.
no ethernet card
2011-08-22
hakuna mutezo weerthernet
277.
Driver needed by your Ethernet card:
2011-08-22
magwaro anodiwa nemutezo we erthernet card anodiwa
278.
No Ethernet card was detected. If you know the name of the driver needed by your Ethernet card, you can select it from the list.
2011-08-22
hakuna mutezo we erthernet wawanikwa kana uchiuziva unokwanisa kushara kubva pane akataridzwa
279.
Do you intend to use FireWire Ethernet?
2011-08-22
unomboshandisa here firewire ethernet
281.
Ethernet card not found
2011-08-22
mutezo wemasai sai hauna kuwanikwa
282.
No Ethernet card was found on the system.
2011-08-22
mutezo we masai sai hauna kuwanikwa mumuchina
293.
Activate Serial ATA RAID devices?
2011-08-22
tendera kushanda kwemitezo yeATA RAID.
294.
One or more drives containing Serial ATA RAID configurations have been found. Do you wish to activate these RAID devices?
2011-08-22
pane mitezo yawanikwa inechekuita negadziriso yeATA RAID. unoda here kuitendera kushanda?
295.
login to iSCSI targets
2011-08-22
pinda zvinetendero muiSCSI
302.
Start PC card services?
2011-08-22
simudza ushando hwePC card
317.
Checking for firmware...
2011-08-22
tichambo ongorora rupawo rwemuchina
321.
Auto-configure network with DHCP?
2011-08-22
masai-sai ane DHCP achambozvigadzirisa
327.
Primary network interface:
2011-08-22
chimiro chikuru chemasai-sai
328.
Your system has multiple network interfaces. Choose the one to use as the primary network interface during the installation. If possible, the first connected network interface found has been selected.
2011-08-22
muchina wako unemitezo yemasai-sai yakawanda. sarudza mutezo uchashanda semukuru paumbiridzo yemuchina. kana zvichibvira mutezo watanga kuonekwa ndiwo uchashanda semukuru.
338.
If applicable, please enter the WEP security key for the wireless device ${iface}. There are two ways to do this:
2011-08-22
kana zvichibvira baya mavara anomirira gamuchiro yemasai-sai asina tambo ${iface}. pane nzira mbiri dzekuita izvi
339.
If your WEP key is in the format 'nnnn-nnnn-nn', 'nn:nn:nn:nn:nn:nn:nn:nn', or 'nnnnnnnn', where n is a number, just enter it as it is into this field.
2011-08-22
kana mavara ako akamira seizvi 'nnnn-nnnn-nn', 'nn:nn:nn:nn:nn:nn:nn:nn', or 'nnnnnnnn', n achimirira mavara emanumber ibaye sezvairi mukamuri rino
341.
Of course, if there is no WEP key for your wireless network, leave this field blank.
2011-08-22
hongu kana pasina mavara eWEP yemasai sai ako. chingosiya kamuri rino risina chinhu
342.
Invalid WEP key
2011-08-22
mavara awashandisa haaite
355.
Hostname:
2011-08-22
huruyadzo
356.
Please enter the hostname for this system.
2011-08-22
ndapota tipeiwo zita re huruyadzo papamuchina wenyu
358.
Invalid hostname
2011-08-22
zita ramashandisa hariite
359.
The name "${hostname}" is invalid.
2011-08-22
zita rinoti "${hostname}" hariite
362.
An error occurred and the network configuration process has been aborted. You may retry it from the installation main menu.
2011-08-22
pane pamhazhika zvikakonzeresa kuti gadziriso dzemasai-sai dzidimburirwe pamugwagwa. unokwanisa kudzitangidza zvakare kubva pa sarudzo reumbiridzo yemuchina