Translations by Tafadzwa

Tafadzwa has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 424 results
~
A valid hostname may contain only the numbers 0-9, the lowercase letters a-z, and the minus sign. It must be between 2 and 63 characters long, and may not begin or end with a minus sign.
2011-09-05
~
AltGr key replacement:
2011-04-23
Hudzorerwa hwe ki AltGr:
~
The automatic detection didn't find a CD-ROM drive. You can try to load a specific module if you have a unusual CD-ROM drive (that is neither IDE nor SCSI).
2011-04-21
Kufeya kuri otomatiki hakuna kuwana tyairo yeCD-ROM. Uno kwanisa kuyedza ku gadza mojuru yakajekeswa kana une tyairo yeCD-ROM isina kuti kwesere (iyo isiri IDE kana SCSI).
~
Try again to mount the CD-ROM?
2011-04-20
Yedza zvekare ku tasva CD-ROM?
~
Right Alt
2011-03-29
Kurudyi Alt
~
If you are unsure, then use the default /dev/tty[1-6] which stands for six virtual consoles.
2011-03-29
kana iwe usina shuwa, shandisa hurongwa /dev/tty[1-6] zvino mirira matanhatu marukova ehuvarairwa.
~
Please enter a space-delimited list of virtual consoles you use. The usual Unix filename wildcards are allowed (*, ? and [...]).
2011-03-29
Rukumbiro pinza tarwa rwaka paradzaniswa nenzvimbo ne huvarairwa rwerukova iwe aucha shandisa. (*, ? and [...]) makadhimusango akajairirwa mumazita emafaira muUnix anobvumirwa.
~
The default value for the options of the keyboard layout is based on the currently defined language/region and the settings in /etc/X11/xorg.conf. This default value is ${XKBOPTIONS}, which is not supported by the configuration program.
2011-03-28
Hurongwa wehuremu kuitira misarudzo ye huwarirwa hwekibhodhi uri kuendererana parizvino neku pereterwa mutauro/dunhu ne gadziro dziri mu etc/X11/xorg.conf. Iho hurongwa wehuremu u ${XKBOPTIONS}, uhu husina kutsigirwa negadziridzo yechirongwa.
~
Virtual consoles in use:
2011-03-25
Rwukova rwehuvarairwa rwuri muku shandiswa.
~
The default value for the keyboard layout is based on the currently defined language/region and the settings in /etc/X11/xorg.conf. This default value is ${XKBLAYOUT}, which is not supported by the configuration program.
2011-03-24
Huremu wehurongwa wehuwarirwa hwekibhodhi huri kuendererana ne mutauro/dunhu parizvino hwakapeterwa ne gadziro mu /etc/X11/xorg.conf. Huno huremu wehurongwa i (${XKBLAYOUT}), husina kutsigirwa negadziridzo rwechirongwa.
~
Keep default keyboard layout (${XKBLAYOUT})?
2011-03-24
Chengeta hurongwa wehuwarirwa hwekibhodhi (${XKBLAYOUT})?
~
Keep unsupported settings in configuration file?
2011-03-24
Chengeta gadziro isina kutsigirwa mu faira yegadziridzo?
~
Keep unsupported options (${XKBOPTIONS})?
2011-03-24
Chengeta misarudzo isina kutsigirwa (${XKBOPTIONS})?
~
The configuration file /etc/default/console-setup specifies a keyboard layout (${XKBLAYOUT}), which is not supported by the configuration program.
2011-03-24
Faira regadziridzo /etc/default/console-setup irno sipesifaya huwarirwa hwekibhodhi (${XKBLAYOUT}), husina kutsigirwa negadziridzo rwechirongwa.
~
There is more than one possible keyboard layout with the origin you selected. Please select the layout matching the keyboard for this machine.
2011-03-24
Apo pane zvimwe zvinopfuura motsi zvino kwanisika pahuwarirwa hwekibhodhi nemavambo iwe awa sarudza. Rukumbiro sarudza huwarirwa huno teyedzera kibhodhi ye uno mushina.
~
The configuration file /etc/default/console-setup specifies options for the keyboard layout (${XKBOPTIONS}) that are not supported by the configuration program.
2011-03-24
Faira gadziridzo /etc/default/console-setup yasipesifaya misarudzo kuitira huwarirwa hwekibhodhi (${XKBOPTIONS}) iyo isina kutsigirwa negadziridzo rwechirongwa.
~
Origin of the keyboard:
2011-03-23
Mavambo ekibhodhi:
~
Choose a continent or region:
2011-03-20
Shara kondinendi kana dunhu:
~
The continent or region in which the desired country is located.
2011-03-20
Kondinendi kana dunhu muipi nyika yachivwa ya wanwa.
~
You may choose additional locales to be installed from this list.
2011-03-20
Iwe unga shara dzimwe nzvimbo dzicha vakirirwa kubva ino tarwa.
~
Based on your language, you are probably located in one of these countries or regions.
2011-03-20
Kuendererana pa wako mutauro, iwe angango uri kuwanikwa muimwe ye idzi nyika kana matunhu.
~
Choose other locales to be supported:
2011-03-20
Shara dzimwe nzvimbo dzicha tsigirwa:
~
Choose a country, territory or area:
2011-03-19
Shara nyika, bato kana eriya:
~
Based on your language and country choices, the following locale parameters are supported.
2011-03-17
Nenekuendererana nemutauro uye nezvido zvenyika yako, zvinoteverera maparamita enzvimbo ari kutsigirwa.
~
Choose a locale:
2011-03-17
Shara nzvimbo
~
Choose a country, territory or area:
2010-05-01
Sarudza nyika, bato kana nzvimbo:
~
Choose a locale:
2010-05-01
sarudza zvimbo
1.
Ubuntu installer main menu
2011-03-07
Chivakirira meini menyu cheUbuntu
2011-03-07
Ubuntu chivakirira meini menyu
2.
Choose the next step in the install process:
2011-03-07
Shara chinhanho chino tevera mushishi yekuvakirira:
3.
Installation step failed
2011-03-07
Chinhanho chekuvakirira chatadza
4.
An installation step failed. You can try to run the failing item again from the menu, or skip it and choose something else. The failing step is: ${ITEM}
2011-03-07
Chinhanho chekuvakirira chatadza. Iwe unokwanisa kuyedza ku mhanya aitemu irikutadza zvekare kubva mumenyu, kana idarike woshara chimwe chinhu. Chinhanho chirikutadza: ${ITEM}
5.
Choose an installation step:
2011-03-07
Shara chinhanho chekuvakirira:
6.
This installation step depends on one or more other steps that have not yet been performed.
2011-04-12
Chino chinhano chekuvakirira chinotemba neimwe kana dzimwe nhano zvisati dzaitwa.
2011-03-10
Chino chinhano chekuvakirira chitemba imwe kana dzimwe nhano zvisati dzaitwa.
2011-03-07
Chino chinhano chekuvakirira chitemba pa imwe kana dzimwe nhano zvisati dzaitwa.
7.
critical
2011-03-07
Kiritikau
8.
high
2011-03-07
pamusoro
9.
medium
2011-03-07
pakati
10.
low
2011-03-07
pasi
11.
Ignore questions with a priority less than:
2011-03-11
Usacherechedza mibvunzo ine uremu pasi pe:
12.
Packages that use debconf for configuration prioritize the questions they might ask you. Only questions with a certain priority or higher are actually shown to you; all less important questions are skipped.
2011-03-11
Mapakedyi anoshandisa debconf kuitira kugadziridza kupa uremu mibvunzo ivo yavanga bvunza iwe.Mibvunzo inechitsarauko cheuremu kana pamusoro chicha taridzwa kwauri: yese mibvunzo inekukosha kushoma ichadarikwa.
13.
You can select the lowest priority of question you want to see: - 'critical' is for items that will probably break the system without user intervention. - 'high' is for items that don't have reasonable defaults. - 'medium' is for normal items that have reasonable defaults. - 'low' is for trivial items that have defaults that will work in the vast majority of cases.
2011-07-21
Unokwanisa kusarudza mubvunzo ineuremu hwepasipasi yaunoda ku ona: - 'kiritikau' kuitira maaitemu ayo angango gura sisitemu pasina kupindira kwemushandisi. - 'pamusoro' kuitira maaitemu ayo asina zvakarongwa zvinepfungwa. - 'pakati' kuitira maaitemu kwawo ayo anezvakarongwa zvinepfungwa. - 'pasi' kuitira maaitemu ayo anezvakarongwa zvino mushanda mu ruzhinji rwemamiriro.
2011-03-11
iwe unokwanisa kusarudza mubvunzo ineuremu hwepasipasi iwe yaunoda ku ona: - 'kiritikau' kuitira maaitemu ayo angango gura sisitemu pasina kupindira kwemushandisi. - 'pamusoro' kuitira maaitemu ayo asina zvakarongwa zvinepfungwa. - 'pakati' kuitira maaitemu kwawo ayo anezvakarongwa zvinepfungwa. - 'pasi' i kuitira maaitemu ayo iva anezvakarongwa iyo mushanda mu ruzhinji rwemamiriro.
2011-03-11
iwe kwanisa sarudza mubvunzo ineuremu hwepasipasi iwe yaunoda ku ona: - 'kiritikau' kuitira maaitemu ayo angango gura sisitemu pasina kupindira kwemushandisi. - 'pamusoro' kuitira maaitemu ayo asina zvakarongwa zvinepfungwa. - 'pakati' kuitira maaitemu kwawo ayo anezvakarongwa zvinepfungwa. - 'pasi' i kuitira maaitemu ayo iva anezvakarongwa iyo mushanda mu ruzhinji rwemamiriro.
14.
For example, this question is of medium priority, and if your priority were already 'high' or 'critical', you wouldn't see this question.
2011-03-11
Se muyenzaniso, uno mubvunzo ineuremui hwe pakati,uyezve kana uremu wako hwangahuri 'pamusoro' kana 'kiritikau', iwe hawai ona uno mubvunzo.
2011-03-11
Se muyenzaniso, uno mubvunzo ineuremui we pakati,uyezve kana uremu wako hwahuri 'pamusoro' kana 'kiritikau', iwe hawai ona uno mubvunzo.
15.
Change debconf priority
2011-03-11
Sandura uremu hwe debconf
16.
Continue
2010-01-01
Enderera
17.
Go Back
2011-03-11
Enda Shure