Translations by Garikai Dzoma

Garikai Dzoma has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

149 of 49 results
1.
Ubuntu installer main menu
2009-12-24
Menu yeUbuntu Installer
2.
Choose the next step in the install process:
2009-12-24
Sarudza nhanho inotevera pakuinstaller
3.
Installation step failed
2009-12-24
Nhanho iyi yaramba
4.
An installation step failed. You can try to run the failing item again from the menu, or skip it and choose something else. The failing step is: ${ITEM}
2009-12-24
Imwe nhanho yekuinstaller yaramba. Unokwanisa kudzokorodza nhanho iyi kubva pamenu, unokwanisawo kuijumper kana kusarudzavo zvimwe. Nhanho yaramba ndeiyi:${ITEM}
5.
Choose an installation step:
2009-12-24
Sarudza nhanho yekutora pakuinstaller
6.
This installation step depends on one or more other steps that have not yet been performed.
2009-12-24
Iyi nhanho inoda kuti dzimwe kana imwe nhanho dzavasiirira dzitange dzaitwa
7.
critical
2009-12-24
zvinodikanwa
8.
high
2009-12-24
zvakakosha
9.
medium
2009-12-24
zvakakoshawo
10.
low
2009-12-24
hazvinakunyanyokosha
11.
Ignore questions with a priority less than:
2009-12-24
Unokwanisa kujumper mibvunzo ine uremu hwekukosha huri pasi pe:
12.
Packages that use debconf for configuration prioritize the questions they might ask you. Only questions with a certain priority or higher are actually shown to you; all less important questions are skipped.
2009-12-24
Koshesa mibvunzo ingangobvunzwa nemapackage anoshandisa debconf. Mibvunzo ino huremu hwakatarwa chete ndiyo ichbvunzwa kwauri; mimwe mibvunzo isina basa ichajumpiwa.
13.
You can select the lowest priority of question you want to see: - 'critical' is for items that will probably break the system without user intervention. - 'high' is for items that don't have reasonable defaults. - 'medium' is for normal items that have reasonable defaults. - 'low' is for trivial items that have defaults that will work in the vast majority of cases.
2009-12-24
Unokwanisa kusarudza minimum priority yemubvunzo vaunoda kuona -'zvinodikanwa' zvinoreva kuti chinhu ichi kana zvinhu izvi zvinodikanwa kuti komputer ishande pasina kupindira kwemunhu arikushandisa. -'zvakakosha' zvinoreva chinhu chisina default -'zvakakoshawo' zvinoreva zvinhu zvine madefault -'zvisina kunyanyo kosha' zvinoreva zvinhu zvine madefaults anoshanda panguva zhinji
14.
For example, this question is of medium priority, and if your priority were already 'high' or 'critical', you wouldn't see this question.
2009-12-24
Semuenzaniso, mubvunzo uno vakakoshawo, dai vasurudza priority yekuti 'zvakakosha' kana kuti 'zvinodikanwa', vaisaona mubvunzo uno.
15.
Change debconf priority
2009-12-24
Chinja priority yedebconf
17.
Go Back
2009-12-24
Dzoka
18.
Yes
2009-12-24
Hongu
19.
No
2009-12-24
Kwete
21.
<Tab> moves; <Space> selects; <Enter> activates buttons
2009-12-24
<Tab>bhatani iri rinomover; <Space>bhatani iri rino selector; <Enter> bhatani iri rino activater
22.
<F1> for help; <Tab> moves; <Space> selects; <Enter> activates buttons
2009-12-24
<F1> Kuti ubatsirwe;<Tab>rino mover; <Space>rino selector; <Enter> rino activater
24.
LTR
2009-12-24
LTR
25.
Screenshot
2009-12-24
Tora
26.
Screenshot saved as %s
2009-12-24
Mufananiizo vekomputer vasavhiwa sa %s
27.
!! ERROR: %s
2009-12-24
!! ZVARAMBA: %s
28.
KEYSTROKES:
2009-12-24
MAKEYSTROKES
29.
Display this help message
2009-12-24
Taridza rubatsiro urwu
30.
Go back to previous question
2009-12-24
Dzokera kumubvunzo uchangopfuura
31.
Select an empty entry
2009-12-24
Sarudza pasina chinhu
32.
Prompt: '%c' for help, default=%d>
2009-12-24
Baya: '%c' kuti ubatsirwe, default=%d>
33.
Prompt: '%c' for help>
2009-12-24
Baya: '%c' kuti ubatsirwe
34.
Prompt: '%c' for help, default=%s>
2009-12-24
Baya: '%c' kuti ubatsirwe, default=%s>
35.
[Press enter to continue]
2009-12-24
Pressa enter kuti uenderere mberi
36.
Interactive shell
2009-12-24
Shell iri interactive
37.
After this message, you will be running "ash", a Bourne-shell clone.
2009-12-24
Mushure memessage ino unenge vava kurunner "ash", shell yakafanana neBourne-shell.
38.
The root file system is a RAM disk. The hard disk file systems are mounted on "/target". The editor available to you is nano. It's very small and easy to figure out. To get an idea of what Unix utilities are available to you, use the "help" command.
2010-01-01
Root file yesystem inonzi RAM disk. Masystem files ari pahard drive anomoundwa pa "/target". Unokwanisa kushandisa nano se-editor yako. Nano yainzivo pico iri nyore kushandisa nekudzidza. Kuti uzive mautilities eUnix aunokwanisa kushandisa parizvino taiyipa kuti "help" mucommand.
2009-12-24
Root file yesystem inonzi RAM disk. Masystem files ari pahard drive anomoundwa pa "/target". Unokwanisa kushandisa nano se-editor yako. Nano yainzivo pico iri nyore kushandisa nekudzidza. Kuti uzive mautilities eUnix anokwanisa kushandisa parizvino taiyipa kuti "help" mucommand.
39.
Use the "exit" command to return to the installation menu.
2010-01-01
Shandisa commandi yekuti "exit" kuti udzokere kumenu yekuinstaller
2009-12-24
Shandisa commandi yekuti "exit" kuti udzokere kutmenu yekuinstaller
40.
Execute a shell
2009-12-24
Excuta shell
41.
Exit installer
2009-12-24
Quita kubvamuinstaller
42.
Are you sure you want to exit now?
2009-12-24
Une chokwadi here kuti vava kuda kuquita
43.
If you have not finished the install, your system may be left in an unusable state.
2009-12-24
Kana vanga usati vapedza kuinstaller, system yako inogona kunge isingashandisiki
44.
Abort the installation
2009-12-24
Quita installation
45.
Registering modules...
2009-12-24
Ndava kuregister mamodules...
46.
Terminal plugin not available
2009-12-24
Pane plugin yeterminal yashaikwa
47.
This build of the debian-installer requires the terminal plugin in order to display a shell. Unfortunately, this plugin is currently unavailable.
2009-12-24
Build ino yedebian-installer inoda terminal yeplugin kuti ikwanise kudisplayer shell. Ndine urombo plugin iyi haipo kana kuti yashaikwa.
48.
It should be available after reaching the "Loading additional components" installation step.
2009-12-24
Inokwanisa kuvanikwa kana vasvika panhanho yakanzi "Ndave kuloader mamwe macomponents."
49.
Alternatively, you can open a shell by pressing Ctrl+Alt+F2. Use Alt+F5 to get back to the installer.
2009-12-24
Parizvino unogonawo kuvhura shell nekupressa mabhatani Ctrl+Alt+F2. Press Alt+F5 kuti udzokere kuinstaller.
50.
Installer components to load:
2009-12-24
Macomponents einstaller ekuloader