Translations by Ariel S. Betan

Ariel S. Betan has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

120 of 20 results
32.
Prompt: '%c' for help, default=%d>
2013-06-25
Prompt: '%c' para sa tulong, default=%d>
63.
System locale:
2013-06-25
locale ng sistema
64.
Select the default locale for the installed system.
2013-06-25
Piliin ang default na locale para sa na-install na sistema
66.
Select a language
2013-06-25
Piliin ang lenguwahe
67.
Select your location
2013-06-25
Piliin ang inyong lokasyon o lugar
68.
Configure locales
2013-06-25
I-configure ang mga locales
83.
Country, territory or area:
2013-06-25
Bansa, teritoryo o lugar
84.
Continent or region:
2013-06-25
Kontinente o rehiyon:
85.
The selected location will be used to set your time zone and also for example to help select the system locale. Normally this should be the country where you live.
2013-06-25
Gagamitin ang piniling lokasyon para ma-set ang inyong time zone at bilang halimbawa rin, upang makatulong sa pagpili ng locale ng sistema. Kadalasan dapat itong kung saang bansa ka nakatira.
86.
This is a shortlist of locations based on the language you selected. Choose "other" if your location is not listed.
2013-06-25
Ito ang maikling listahan ng lokasyon batay sa lenguwaheng iyong pinili. Piliin ang "iba pa" kung hindi nakalista ang inyong lokasyon
87.
Select the continent or region to which your location belongs.
2013-06-25
Piliin ang kontinente o rehiyon kung saan nabibilang ang inyong lokasyon
88.
Listed are locations for: %s. Use the <Go Back> option to select a different continent or region if your location is not listed.
2013-06-25
Nakalista ang mga lokasyon para sa: %s. Gamitin ang <Bumalik> na option upang pumili ng ibang kontinente o rehiyon kung hindi nakalista ang inyong lokasyon.
89.
Country to base default locale settings on:
2013-06-25
Bansa upang ibatay ang default settings ng locale sa:
90.
There is no locale defined for the combination of language and country you have selected. You can now select your preference from the locales available for the selected language. The locale that will be used is listed in the second column.
2013-06-25
Walang locale para sa pinagsamang lenguwahe at bansang inyong napili. Maaari ka nang pumili mula sa mga locales na babagay sa iyong napiling lenguwahe. Nakalista ang locale na gagamitin sa ikalawang column.
91.
There are multiple locales defined for the language you have selected. You can now select your preference from those locales. The locale that will be used is listed in the second column.
2013-06-25
Maraming mga locales para sa lenguwaheng iyong napili. Maaari ka nang pumili mula sa mga locales na iyon. Nakalista ang locale na gagamitin sa ikalawang column.
92.
Additional locales:
2013-06-25
Mga dagdag na locales:
93.
Based on your previous choices, the default locale currently selected for the installed system is '${LOCALE}'.
2013-06-25
Batay sa mga dati mo nang napili, ang default locale para sa kasalukuyang naka-install na sistema ay '${LOCALE}'.
94.
If you wish to use a different default or to also have other locales available, you may choose additional locales to be installed. If you are unsure it is best to just use the selected default.
2013-06-25
Kung nais mong gumamit ng iba o magkaroon ng iba pang mga locales , maaari kang pumili ng mga dagdag na locales para i-install. Kung hind ka sigurado mas mabuting gamitin na lamang ang napiling default.
95.
locale
2013-06-25
locale
96.
A locale determines character encoding and contains information on for example currency, date format and alphabetical sort order.
2013-06-25
Ang locale ang batayan ng character encoding at naglalaman ng mga impormasyon tungkol halimbawa sa salapi, format ng petsa at ang sort order ng alpabetiko.