Translations by jrebong0

jrebong0 has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

133 of 33 results
2.
Choose the next step in the install process:
2006-12-08
Piliin ang susunod na hakbang ng para sa pag-install
4.
An installation step failed. You can try to run the failing item again from the menu, or skip it and choose something else. The failing step is: ${ITEM}
2006-12-08
May nasirang hakbang sa install. Pwede ulit subuking patakbuhin yung nasirang hakbang mula sa menu, o kaya ay wag na lang pansinin at subukan ang iba. Ang nasirang hakbang ay: ${ITEM}
5.
Choose an installation step:
2006-12-08
Pumili ng paraan ng pag-install
6.
This installation step depends on one or more other steps that have not yet been performed.
2006-12-08
Itong hakbang na ito ay nangangailangan ng isa o kaya'y marami pang ibang hakbang na hindi pa nagagawa.
12.
Packages that use debconf for configuration prioritize the questions they might ask you. Only questions with a certain priority or higher are actually shown to you; all less important questions are skipped.
2006-12-08
Ang mga package na gumagamit ng debconf para sa configurasyon ay namimili ng mga tanong na itatanong sa iyo. Ang mga tanong na may mataas na prioridad lamang ang ipapakita. Lahat ng may mababa ay lalaktawan.
13.
You can select the lowest priority of question you want to see: - 'critical' is for items that will probably break the system without user intervention. - 'high' is for items that don't have reasonable defaults. - 'medium' is for normal items that have reasonable defaults. - 'low' is for trivial items that have defaults that will work in the vast majority of cases.
2006-12-08
Pwede mong piliin ang pinakamababang priority na gusto mong makita - 'critical' ay para sa mga item na pwedeng makasira sa sistema ng walang gabay mula sa gumagamit - 'high' ay para sa mga bagay na walang kaukulang default - 'medium' ay para sa mga normal na bagay may kaukulang default - 'low' ay para sa maliliit na bagay na mayroong mga default. Itoy gagana sa maraming pagkakataon
14.
For example, this question is of medium priority, and if your priority were already 'high' or 'critical', you wouldn't see this question.
2006-12-08
Halimbawa, ang tanong na ito ay may katamtamang prioridad. Kung ang iyong prioridad ay 'mataas' o 'critical', hindi mo makikita ang tanong na ito
15.
Change debconf priority
2006-12-08
Baguhin ang debconf priority
20.
Cancel
2006-12-08
Kanselahin
24.
LTR
2006-12-08
LTR
25.
Screenshot
2006-12-08
Screenshot
28.
KEYSTROKES:
2006-12-08
KEYSTROKES
29.
Display this help message
2006-12-08
Ipakita itong help message
2006-12-08
Ipakita itong help message
30.
Go back to previous question
2006-12-08
Bumalik sa naunang tanong
31.
Select an empty entry
2006-12-08
Pumili ng entry na walang laman
2006-12-08
Pumili ng entry na walang laman
35.
[Press enter to continue]
2006-12-08
[Pindutin ang enter para makausad]
2006-12-08
[Pindutin ang enter para makausad]
36.
Interactive shell
2006-12-08
Interactive shell
37.
After this message, you will be running "ash", a Bourne-shell clone.
2006-12-08
Pagkatapos nitong mensahe na ito, ikaw ay magpapatakbo ng "ash", isang uri ng Bourne-shell
39.
Use the "exit" command to return to the installation menu.
2006-12-08
Gamitin ang "exit" command para bumalik sa installation menu
40.
Execute a shell
2006-12-08
Magpatakbo ng shell
42.
Are you sure you want to exit now?
2006-12-08
Sigurado ka bang aalis ka na?
44.
Abort the installation
2006-12-08
Tapusin agad ang installation
2006-12-08
Tapusin agad ang installation
45.
Registering modules...
2006-12-08
Nire-register ang mga modules
55.
Retrieving ${PACKAGE}
2006-12-08
Kinukuha na ang ${PACKAGE}
57.
Failed to load installer component
2006-12-08
Hindi nakuha ang installer component
58.
Loading ${PACKAGE} failed for unknown reasons. Aborting.
2006-12-08
Ang pag-load sa ${PACKAGE} ay nasira sa hindi malamang dahilan. Tumitigil ang install.
59.
Continue the install without loading kernel modules?
2006-12-08
Ipagpatuloy ang install ng walang mga kernel modules?
60.
No kernel modules were found. This probably is due to a mismatch between the kernel used by this version of the installer and the kernel version available in the archive.
2006-12-08
Walang nakitang kernel module. Maaring itoy dahil sa hindi pantay ang version ng kernel na ginagamit ng installer at ang version ng kernel na nasa imbakan.
61.
If you're installing from a mirror, you can work around this problem by choosing to install a different version of Ubuntu. The install will probably fail to work if you continue without kernel modules.
2006-12-08
Kung nagi-install ka mula sa mirror, pwede mong solusyunan ang probleman na ito kung pipiliin mong maginstall ng ibang version ng Ubuntu. Kapag nagpatuloy ka na mag-install ng walang kernel modules, malamang ay masira ang install.