Browsing Divehi translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Divehi guidelines.
514 of 1729 results
5.
Choose an installation step:
Type: select
Description
:sl2:
އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި ކުރިއަށް ދާނެ ފިޔަވަޅެއް ޚިޔާރުކުރައްވާ
Translated and reviewed by afeef on 2009-12-10
Located in ../main-menu.templates:4001
6.
This installation step depends on one or more other steps that have not yet been performed.
Type: select
Description
:sl2:
އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މިފިޔަވަޅުފުރިހަމަވާނީ ކުރިން އިންސްޓޯލްކުރެވިފައި ނުވާ ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އިންސްޓޯލްކޮށްގެން
Translated and reviewed by afeef on 2009-12-10
Located in ../main-menu.templates:4001
7.
critical
Type: select
Choices
:sl2:
ނާޒުކު
Translated by Arif on 2009-04-30
Reviewed by Huxain on 2009-05-04
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
8.
high
Type: select
Choices
:sl2:
މަތި
Translated by thoha on 2009-04-30
Reviewed by Huxain on 2009-05-04
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
9.
medium
Type: select
Choices
:sl2:
މެދުމިން
Translated and reviewed by afeef on 2009-12-10
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
10.
low
Type: select
Choices
:sl2:
ދަށް
Translated and reviewed by Inash Zubair on 2006-09-22
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
11.
Ignore questions with a priority less than:
Type: select
Description
:sl2:
މި މިންވަރަށް ވުރެ މުޙިއްމުކަން ކުޑަ ސުވާލުތައް ދޫކޮށްލާ:
Translated and reviewed by afeef on 2009-12-10
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
12.
Packages that use debconf for configuration prioritize the questions they might ask you. Only questions with a certain priority or higher are actually shown to you; all less important questions are skipped.
Type: select
Description
:sl2:
ޑެބްކޮންފް ބޭނުންކޮށްގެން ކޮންފިގާކުރާ އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ސުވާލުތަކުގެ މުޙިއްމު މިންވަރު ކަނޑައެޅުމަށް އަޙާފާނެ. އަހާނީ ހަމައެކަނި ވަކިވަރަކަށްވުރެ މުޙިއްމު ސުވާލު ތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އަދި މުޙިއްމުކަން ކުޑަ ސުވާލުތައް ދޫކޮށްލެވޭނެ.
Translated and reviewed by afeef on 2009-12-10
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
13.
You can select the lowest priority of question you want to see:
- 'critical' is for items that will probably break the system
without user intervention.
- 'high' is for items that don't have reasonable defaults.
- 'medium' is for normal items that have reasonable defaults.
- 'low' is for trivial items that have defaults that will work in
the vast majority of cases.
Type: select
Description
:sl2:
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
ފެންނަން ބޭނުންވާ އެންމެ މުޙިއްމުކަން ކުޑަ ސުވާލު ޙިޔާރުކުރައްވާ:
'ނާޒުކު' މިއީ ސިސްޓަމް ހަލާކުކޮށްލާފަދަ މައްސަލަ
(މީހެއްގެ އިހުމާލާ ނުލާ)
'މަތި' އެކަށިގެންވާ އިހުމާލުވުމަކާ ނުލާ ދިމާވާ މައްސަލަ
'މެދުމިން' އެކަށީގެންވާ އިހުމާލުވުމަކާ ލައިގެން ދިމާވާ މައްސަލަ
'ދަށް' މަސައްކަތްކުރުމަށް މައްސަލައެއް ދިމާނުވާ އިހުމާލުވުންތައް
(އާންމުކޮށް ދިމާވާ ކަންތައްތައް)
Translated and reviewed by afeef on 2009-12-10
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
14.
For example, this question is of medium priority, and if your priority were already 'high' or 'critical', you wouldn't see this question.
Type: select
Description
:sl2:
މިސާލަކަށް މިސުވާލަކީ މުހިންމުކަން މެދުމިނުގެ ސުވާލެކެވެ. ތިޔަބޭފުޅާ ޚިޔާރުކުރެއްވި މުޙިއްމުކަމުގެ މިންވަރަކީ 'މަތި' ނުވަތަ 'ނާޒުކު' ނަމަ މި ސުވާލު ފެނިއެއް ނުލެއްވީހެވެ
Translated and reviewed by afeef on 2009-12-10
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
514 of 1729 results

This translation is managed by Ubuntu Dhivehi Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Ahmed Naseem, Arif, Fayax, Huxain, Ibrahim Awwam, Inash Zubair, Mohamed Usman, Rockworld, Yusuf Shunan, Ziyau Saeed, afeef, shadesofevil, thoha, нахeи.