Translations by Ziyau Saeed

Ziyau Saeed has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

14 of 4 results
2.
Choose the next step in the install process:
2018-12-10
އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަރުހަލާގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިޔަވަޅު ޚިޔާރުކުރޭ
4.
An installation step failed. You can try to run the failing item again from the menu, or skip it and choose something else. The failing step is: ${ITEM}
2018-12-10
އަޅާ މަރުޙަލާގެ ފިޔަވަޅެއް ފެއިލްވެއްޖެ. މެނޫއިން، ފެއިލްވި އައިޓަމް އަލުން އަޅަން މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެ، ނުވަތަ ދޫކޮށްލުމަށްފަހު އެހެން އައިޓަމެއް ޚިޔާރުކުރެވިދާނެ. ފެއިލްވި ފިޔަވަޅަކީ: ${ITEM}
5.
Choose an installation step:
2018-12-10
އަޅާ މަރުހަލާގައި ކުރިއަށް ދާނެ ފިޔަވަޅެއް ޚިޔާރުކުރޭ
6.
This installation step depends on one or more other steps that have not yet been performed.
2018-12-10
މިއެޅުމަށް ބޭނުންވާ މިފިޔަވަޅުން ކުރިއަށްދާން ބޭނުންވާ އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަދިނޭޅޭ.