Translations by thoha

thoha has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

116 of 16 results
2.
Choose the next step in the install process:
2009-04-30
އިންޓޯލް ކުރުމަށް ދެން ބޭނުންވާ މަގު ހިޔާރުކުރޭ
4.
An installation step failed. You can try to run the failing item again from the menu, or skip it and choose something else. The failing step is: ${ITEM}
2009-04-30
އިންސްޓޮލޭށަންގެ މަރްޙަލާއެއް ފެއިލް ވެއްޖެ. މައި މެނޫއިން ފެއިލްވި އައިޓަމް އަލުންފެށިދާނެ، ނުވަތަ އެހެން އެއްޗެއް ހިޔާރު ކުރޭ. ފެއިލްވި މަރުހަލާއަކީ: ${ITEM}
8.
high
2009-04-30
މަތި
9.
medium
2009-04-30
މެދު
18.
Yes
2009-04-30
އާނ
28.
KEYSTROKES:
2009-04-30
ކީސްޓްރޯކްތައް
42.
Are you sure you want to exit now?
2009-04-30
މިހާރު ނިކުންނަން ތިޔަ ފަރާތުން ބޭނުންތަ؟
44.
Abort the installation
2009-04-30
އިންސްޓޯލް ކުރުން ހުއްޓުވާ
46.
Terminal plugin not available
2009-04-30
ޓާމިނަލް ޕްލަގްއިން ނުލިބުނު
54.
Loading additional components
2009-04-30
އިތުރު ބައިތައް ލޯޑްކުރަނީ
57.
Failed to load installer component
2009-04-30
އިންސްޓޯލަރގެ ކޮމްޕޯނެންޓް ލޯޑެއްނުވި
59.
Continue the install without loading kernel modules?
2009-04-30
ކާނަލް މޮޑިޔުލްތައް ލޯޑް ނުކޮށް އިންސްޓޯލް ކުރިޔަށް ގެންދޭ
618.
Beginning
2009-04-30
ފެށޭ
619.
End
2009-04-30
ނިމޭ
622.
Primary
2009-04-30
ޕްރައިމެރީ
623.
Logical
2009-04-30
ލޮޖިކަލް