Translations by Rockworld

Rockworld has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

122 of 22 results
74.
The translation of the installer is not fully complete for the selected language.
2014-09-04
އިންސްޓޯލަރގެ ތަރުޖަމާ ޚިޔާރު ކުރެވިފައިވާ ބަހަށް ތަރުޖަމާ ކޮށް ފުރިހަމަވެފައިނުވޭ.
99.
Atlantic Ocean
2014-09-04
އެޓްލާންޓިކް ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު
100.
Caribbean
2014-09-04
ކެރީބިއަން
101.
Central America
2014-09-04
މެދު އެމެރިކާ
102.
Europe
2014-09-04
ޔޫރަޕް
103.
Indian Ocean
2014-09-04
އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު
104.
North America
2014-09-04
އުތުރު އެމެރިކާ
105.
Oceania
2014-09-04
އޯޝަނިއާ
108.
. Arabic
2014-09-04
. އަރަބި
109.
# Armenian
2014-09-04
# އަރްމޭނިއަން
130.
Font for the console:
2014-09-04
ކޮންސޯލްގެ ފޮންޓު
133.
Font size:
2014-09-04
ފޮންޓުގެ ކުޑަ ބޮޑުމިން
139.
Other
2015-07-26
އެހެނިހެން
198.
Belgian
2015-07-26
ބެލްޖިއަމް ބަސް
214.
German
2015-07-26
ޖަރުމަނު ބަސް
215.
Greek
2015-07-26
ގްރީކް
216.
Hebrew
2015-07-26
ހިބްރޫ
225.
Macedonian
2015-07-26
މެސެޑޯނިއާ ބަސް
226.
Norwegian
2015-07-26
ނޯވޭ ބަސް
227.
Polish
2015-07-26
ޕޮލޭންޑް ބަސް
235.
Swedish
2015-09-28
ސްވިޑްން ބަސް
238.
Thai
2015-09-28
ތައިލޭންޑް ބަސް