Translations by Inash Zubair

Inash Zubair has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

136 of 36 results
3.
Installation step failed
2006-09-22
އިންސްޓޮލޭށަންގެ މަރްޙަލާއެއް ފެއިލް ވެއްޖެ
2006-09-22
އިންސްޓޮލޭށަންގެ މަރްޙަލާއެއް ފެއިލް ވެއްޖެ
2006-09-22
އިންސްޓޮލޭށަންގެ މަރްޙަލާއެއް ފެއިލް ވެއްޖެ
5.
Choose an installation step:
2006-09-22
އިންސްޓޮލޭށަންގެ މަރްޚަލާއެއް ނަންގަވާ:
2006-09-22
އިންސްޓޮލޭށަންގެ މަރްޚަލާއެއް ނަންގަވާ:
2006-09-22
އިންސްޓޮލޭށަންގެ މަރްޚަލާއެއް ނަންގަވާ:
7.
critical
2006-09-22
ނުރައްކާ
2006-09-22
ނުރައްކާ
2006-09-22
ނުރައްކާ
8.
high
2006-09-22
އުސް
2006-09-22
އުސް
2006-09-22
އުސް
10.
low
2006-09-22
ދަށް
15.
Change debconf priority
2006-09-22
ޑެބްކޮންފްގެ މުހިންމުކަން ބަދަލުކުރޭ
2006-09-22
ޑެބްކޮންފްގެ މުހިންމުކަން ބަދަލުކުރޭ
16.
Continue
2006-09-22
ކުރިޔަށް
2006-09-22
ކުރިޔަށް
17.
Go Back
2006-09-22
ފަހަތައްދޭ
2006-09-22
ފަހަތައްދޭ
2006-09-22
ފަހަތައްދޭ
18.
Yes
2006-09-22
އާ
19.
No
2006-09-22
ނޫން
25.
Screenshot
2006-09-22
ސްކީންޝޮޓް
2006-09-22
ސްކީންޝޮޓް
29.
Display this help message
2006-09-22
މިއެހީގެ މެސެޖް ދައްކާ
30.
Go back to previous question
2006-09-22
ކުރީގެ ސުވާލަށް އަނބުރާދޭ
31.
Select an empty entry
2006-09-22
ހުސް އެންޓްރީއެއް ނަންގަވާ
35.
[Press enter to continue]
2006-09-22
]ކުރިއަށް ދާން އެންޓާއައް ފިއްތާ[
2006-09-22
]ކުރިއަށް ދާން އެންޓާއައް ފިއްތާ[
2006-09-22
]ކުރިއަށް ދާން އެންޓާއައް ފިއްތާ[
36.
Interactive shell
2006-09-22
އިންޓާރެކްޓިވް ޝެލް
37.
After this message, you will be running "ash", a Bourne-shell clone.
2006-09-22
މިމެސެޖަށްފަހު ހިނގަމުންދާނީ "އޭޝް" ކިޔާ ބޯންޝެލްގެ ކްލޯނެއް.
39.
Use the "exit" command to return to the installation menu.
2006-09-22
އިންސްޓޮލޭށަން މެނޫއައް އަނބުރާ ދިއުމައް، "އެގްޒިޓް" ކޮމާންޑް ބޭނުންކުރަށްވާ.
2006-09-22
އިންސްޓޮލޭށަން މެނޫއައް އަނބުރާ ދިއުމައް، "އެގްޒިޓް" ކޮމާންޑް ބޭނުންކުރަށްވާ.
2006-09-22
އިންސްޓޮލޭށަން މެނޫއައް އަނބުރާ ދިއުމައް، "އެގްޒިޓް" ކޮމާންޑް ބޭނުންކުރަށްވާ.
40.
Execute a shell
2006-09-22
ޝެލްއެއް ފަށްޓަވާ