Translations by Fayax

Fayax has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

113 of 13 results
2.
Choose the next step in the install process:
2009-05-01
އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަރުހަލާގެ ޖެހިގެން އިން ފިޔަވަހި ޚިޔާރުކުރައްވާ
4.
An installation step failed. You can try to run the failing item again from the menu, or skip it and choose something else. The failing step is: ${ITEM}
2009-05-01
އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަރުޙަލާއެއް ފެއިލްވެއްޖެ. މެނޫއިން، ފެއިލްވި އައިޓަމް އަލުން އިންސްޓޯލް ކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެ، ނުވަތަ ދޫކޮށްލުމަށްފަހު އެހެން އައިޓަމެއް ޚިޔާރުކުރެވިދާނެ. ފެއިލްވި މަރުހަލާއަކީ: ${ITEM}
6.
This installation step depends on one or more other steps that have not yet been performed.
2009-05-01
މި އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަރުހަލާ ބިނާވެފައިވަނީ ކުރިން އިންސްޓޯލް ކުރެވިފައި ނުވާ އެކެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ އެހެން މަރުހަލާތަކެއްގެ މައްޗަށް
7.
critical
2009-05-01
ވަރަށް މުހިއްމު
8.
high
2009-05-01
މުހިއްމު
9.
medium
2009-05-01
އާދައިގެ
16.
Continue
2009-05-01
ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް
18.
Yes
2009-05-01
އާއެކެވެ.
19.
No
2009-05-01
20.
Cancel
2009-05-01
ކެންސަލް
25.
Screenshot
2009-05-01
ސްކްރީންޝޮޓް
26.
Screenshot saved as %s
2009-05-01
ސްކްރީންޝޮޓް ރައްކާކުރެވިފައިވަނީ %s ގޮތުގައި
42.
Are you sure you want to exit now?
2009-05-01
ޔަޤީންތަ ތިއުޅެނީ މިތަނުން ނިކުންނަން ކަން؟