Translations by Mohamed Usman

Mohamed Usman has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

120 of 20 results
3.
Installation step failed
2014-06-09
އިންސްޓޯލްކުރަމުން ދިޔަ މަރުހަލާ ފެއިލްވެއްޖެ
63.
System locale:
2014-06-09
ސިސްޓަމްގެ މައި ބަސް
64.
Select the default locale for the installed system.
2014-06-09
އިންސްޓޯލް ކުރެވުނު ސިސްޓަމްގައި ބޭނުންކުރާނެ މައި ބަސް ޚިޔާރުކުރޭ
66.
Select a language
2014-06-09
ބަހެއް ޚިޔާރު ކުރޭ
67.
Select your location
2014-06-09
ހުރިތަން ޚިޔާރުކުރޭ
68.
Configure locales
2014-06-09
ބަސްތައް ކޮންފިގަރކުރޭ
76.
If you do anything other than a purely default installation, there is a real chance that some dialogs will be displayed in English instead.
2014-06-09
ޑީފޯލްޓް ގޮތް ނޫން ގޮތަކަށް އިންސްޓޯލް ކުރަން އުޅެފިނަމަ، ބައެއް މެސެޖްތަކުގައި އިނގިރޭސިބަހުން ހުރުން ވަރަށް އެކަށީގެންވޭ
77.
If you continue the installation in the selected language, most dialogs should be displayed correctly but - especially if you use the more advanced options of the installer - some may be displayed in English instead.
2014-06-09
ޚިޔާރު ކޮށްފައިވާ ބަހުން އިންސްޓޯލްކުރާނަމަ ގިނަ މެސެޖްތައް ރަނގަޅަށް ފެންނާނެ - ނަމަވެސް އެޑްވާންސް އޮޕްޝަން ތަކުގައި އިނގިރޭސި ބަހުން ހުރުން އެކަށީގެންވޭ.
78.
If you continue the installation in the selected language, dialogs should normally be displayed correctly but - especially if you use the more advanced options of the installer - there is a slight chance some may be displayed in English instead.
2014-06-09
ޚިޔާރު ކޮށްފައިވާ ބަހުން އިންސްޓޯލްކުރާނަމަ ގިނަ މެސެޖްތައް އާންމުގޮތެއްގައި ރަނގަޅަށް ފެންނާނެ - ނަމަވެސް އިންސްޓޯލަރގެ އެޑްވާންސް އޮޕްޝަންތަކުގައި އިނގިރޭސި ބަހުން ހުރުން ކުޑަކޮށް އެކަށީގެންވޭ.
79.
The chance that you will actually encounter a dialog that is not translated into the selected language is extremely small, but it cannot be ruled out completely.
2014-06-09
ޚިޔާރުކޮށްފައިވާ ބަސް ނޫން އެހެން ބަހަކުން މެސެޖެއް ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ކުޑަ، ނަމަވެސް އެގޮތަށް އެއްކޮށް ނިންމައިގެން ނުވާނެ.
80.
Unless you have a good understanding of the alternative language, it is recommended to either select a different language or abort the installation.
2014-06-09
ޚިޔާރުކޮށްފައިވާ ބަސް ރަނގަޅަށް ނޭނގޭނަމަ އެހެން ބަހެއް ޚިޔާރުކުރޭ ނުވަތަ އިންސްޓޯލްކުރުން ހުއްޓާލާ.
81.
If you choose not to continue, you will be given the option of selecting a different language, or you can abort the installation.
2014-06-09
އިތުރަށް ކުރިޔަށް ނުގެންދަން ނިންމައިފިނަމަ އެހެން ބަހެއް ޚިޔާރުކުރަން ފުރުސަތު ދެވޭނެ، ނޫނީ އިންސްޓޯލްކުރުން ހުއްޓާލަން ފުރުސަތު ދެވޭނެ.
83.
Country, territory or area:
2014-06-09
ޤައުމު ނުވަތަ ސަރަހައްދު
84.
Continent or region:
2014-06-09
ބައްރު
85.
The selected location will be used to set your time zone and also for example to help select the system locale. Normally this should be the country where you live.
2014-06-09
ގަޑި ހަމަކުރުމަށާއި ސިސްޓަމްގެ ބަސް ޚިޔާރުކުރުމުގައި، ތިޔަ ޚިޔާރުކޮށްފައިވާ ޤައުމަށް ރިއާޔަތް ކުރެވޭނެ. މިތަނުގައި އާންމުގޮތެއްގައި ޚިޔާރުކުރާނީ ތިބާ ދިރިއުޅޭތަން.
86.
This is a shortlist of locations based on the language you selected. Choose "other" if your location is not listed.
2014-06-09
މިއީ ތިޔަ ޚިޔާރުކޮށްފައިވާ ބަހަށް ރިއާޔަތްކޮށްގެން ހެދިފައިވާ ލިސްޓެއް. މި ލިސްޓުގައި ތިބާގެ ލޮކޭޝަން ނެތްނަމަ "އެހެނިހެން" ޚިޔާރުކުރޭ.
87.
Select the continent or region to which your location belongs.
2014-06-09
ތިބާ ނިސްބަތްވާ ބައްރު ޚިޔާރުކުރޭ.
88.
Listed are locations for: %s. Use the <Go Back> option to select a different continent or region if your location is not listed.
2014-06-09
ލިސްޓުގައި މިވަނީ %s އަށް ވާ ތަންތަން. ތިބާގެ ލޮކޭޝަން ފެންނަން ނެތްނަމަ <ފަހަތަށް> ފިތާލާފއި އެހެން ބައްރެއް ޚިޔާރުކުރޭ.
89.
Country to base default locale settings on:
2014-06-09
ސިސްޓަމްގެ ޑީފޯލްޓް ބަސް ޚިޔާރުކުރުމުގައި ރިއާޔަތްކުރާނެ ޤައުމު:
90.
There is no locale defined for the combination of language and country you have selected. You can now select your preference from the locales available for the selected language. The locale that will be used is listed in the second column.
2014-06-09
ތިޔަ ޚިޔާރުކުރި ބަހާއި ޤައުމަށް ބަލައި ސިސްޓަމްގައި ބޭނުންކުރާނެ ބަހެއް ނުފެނުނު. ޑީފޯލްޓްކޮށް ބޭނުންކުރަން ތިބާ ބޭނުންވާ ބަހެއް ޚިޔާރުކުރޭ. ބޭނުން ކުރެވޭނެ ބަސް ދެވަނަ ކޮލަމުގައި އެވަނީ.