Translations by Ibrahim Awwam

Ibrahim Awwam has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

115 of 15 results
~
Based on your language, you are probably located in one of these countries or regions.
2010-11-28
ޚިޔާރު ކުރެވިފައިވާ ބަހަށް ބަލާއިރު، ތިބޭފުޅާ އުޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮތީ މިތަނުން ކޮންމެވެސް ގައުމެއްގަ، ނުވަތަ ސަރަހައްދެއްގައެވެ.
74.
The translation of the installer is not fully complete for the selected language.
2010-11-28
އިންސްޓޯލަރގެ ތަރުޖަމާ ޚިޔާރު ކުރެވިފައިވާ ބަހަށް ތަރުޖަމާ ކޮށް ފުރިހަމަވެފައިނުވޭ.
75.
This means that there is a significant chance that some dialogs will be displayed in English instead.
2010-11-28
މީގެ މާނައަކީ ގިނަ ވާހަކަ ތަކެއް އިގިރޭސި ބަހުން ހުރުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ބޮޑެވެ.
99.
Atlantic Ocean
2010-11-28
އެޓްލާންޓިކް ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު
100.
Caribbean
2010-11-28
ކެރީބިއަން
101.
Central America
2010-11-28
މެދު އެމެރިކާ
102.
Europe
2010-11-28
ޔޫރަޕް
103.
Indian Ocean
2010-11-28
އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު
104.
North America
2010-11-28
އުތުރު އެމެރިކާ
105.
Oceania
2010-11-28
އޯޝަނިއާ
106.
South America
2010-11-28
ދެކުނު އެމެރިކާ
108.
. Arabic
2010-11-28
. އަރަބި
109.
# Armenian
2010-11-28
# އަރްމޭނިއަން
130.
Font for the console:
2010-11-28
ކޮންސޯލްގެ ފޮންޓު
133.
Font size:
2010-11-28
ފޮންޓުގެ ކުޑަ ބޮޑުމިން