Translations by afeef

afeef has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 55 results
~
Choose a locale:
2009-12-10
ތަން ޚިޔާރުކުރައްވާ
~
Based on your language and country choices, the following locale parameters are supported.
2009-12-10
ތަނާބެހޭ ޕަރާމީޓަރތައް ސަޕޯރޓްކުރާނީ ޚިޔާރުކުރާ ބަސް އަދި ގައުމަކާ ކުޅޭގޮތުންނެވެ.
1.
Ubuntu installer main menu
2009-12-10
އުބުންޓު އިންސްޓޯލަރގެ މައިމެނޫ
2.
Choose the next step in the install process:
2009-12-10
އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަރުހަލާގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިޔަވަޅު ޚިޔާރުކުރައްވާ
2009-12-10
އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ ކުރިޔަށް އޮތް ފިޔަވަޅު ޚިޔާރު ކުރައްވާ
3.
Installation step failed
2009-12-10
އިންސްޓޯލްކުރަމުން ދިޔަ ފިޔަވަޅު ފެއިލްވެއްޖެ
4.
An installation step failed. You can try to run the failing item again from the menu, or skip it and choose something else. The failing step is: ${ITEM}
2009-12-10
އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަރުޙަލާގެ ފިޔަވަޅެއް ފެއިލްވެއްޖެ. މެނޫއިން، ފެއިލްވި އައިޓަމް އަލުން އިންސްޓޯލް ކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެ، ނުވަތަ ދޫކޮށްލުމަށްފަހު އެހެން އައިޓަމެއް ޚިޔާރުކުރެވިދާނެ. ފެއިލްވި ފިޔަވަޅަކީ: ${ITEM}
5.
Choose an installation step:
2009-12-10
އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި ކުރިއަށް ދާނެ ފިޔަވަޅެއް ޚިޔާރުކުރައްވާ
6.
This installation step depends on one or more other steps that have not yet been performed.
2009-12-10
އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މިފިޔަވަޅުފުރިހަމަވާނީ ކުރިން އިންސްޓޯލްކުރެވިފައި ނުވާ ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އިންސްޓޯލްކޮށްގެން
9.
medium
2009-12-10
މެދުމިން
11.
Ignore questions with a priority less than:
2009-12-10
މި މިންވަރަށް ވުރެ މުޙިއްމުކަން ކުޑަ ސުވާލުތައް ދޫކޮށްލާ:
12.
Packages that use debconf for configuration prioritize the questions they might ask you. Only questions with a certain priority or higher are actually shown to you; all less important questions are skipped.
2009-12-10
ޑެބްކޮންފް ބޭނުންކޮށްގެން ކޮންފިގާކުރާ އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ސުވާލުތަކުގެ މުޙިއްމު މިންވަރު ކަނޑައެޅުމަށް އަޙާފާނެ. އަހާނީ ހަމައެކަނި ވަކިވަރަކަށްވުރެ މުޙިއްމު ސުވާލު ތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އަދި މުޙިއްމުކަން ކުޑަ ސުވާލުތައް ދޫކޮށްލެވޭނެ.
13.
You can select the lowest priority of question you want to see: - 'critical' is for items that will probably break the system without user intervention. - 'high' is for items that don't have reasonable defaults. - 'medium' is for normal items that have reasonable defaults. - 'low' is for trivial items that have defaults that will work in the vast majority of cases.
2009-12-10
ފެންނަން ބޭނުންވާ އެންމެ މުޙިއްމުކަން ކުޑަ ސުވާލު ޙިޔާރުކުރައްވާ: 'ނާޒުކު' މިއީ ސިސްޓަމް ހަލާކުކޮށްލާފަދަ މައްސަލަ (މީހެއްގެ އިހުމާލާ ނުލާ) 'މަތި' އެކަށިގެންވާ އިހުމާލުވުމަކާ ނުލާ ދިމާވާ މައްސަލަ 'މެދުމިން' އެކަށީގެންވާ އިހުމާލުވުމަކާ ލައިގެން ދިމާވާ މައްސަލަ 'ދަށް' މަސައްކަތްކުރުމަށް މައްސަލައެއް ދިމާނުވާ އިހުމާލުވުންތައް (އާންމުކޮށް ދިމާވާ ކަންތައްތައް)
14.
For example, this question is of medium priority, and if your priority were already 'high' or 'critical', you wouldn't see this question.
2009-12-10
މިސާލަކަށް މިސުވާލަކީ މުހިންމުކަން މެދުމިނުގެ ސުވާލެކެވެ. ތިޔަބޭފުޅާ ޚިޔާރުކުރެއްވި މުޙިއްމުކަމުގެ މިންވަރަކީ 'މަތި' ނުވަތަ 'ނާޒުކު' ނަމަ މި ސުވާލު ފެނިއެއް ނުލެއްވީހެވެ
15.
Change debconf priority
2009-12-10
ޑެބްކޮންފްގެ މުޙިއްމު މިންވަރު ބަދަލުކުރޭ
16.
Continue
2009-12-10
ކުރިޔަށްގެންދޭ
18.
Yes
2009-12-10
އާން
20.
Cancel
2009-12-10
ކެންސަލްކުރޭ
21.
<Tab> moves; <Space> selects; <Enter> activates buttons
2009-12-10
ބަދަލުކުރުމަށް<Tab>; ޚިޔާރުކުރުމަށް<Space>; ފިތް ހަރާކާތްތެރިކުރުމަށް<Enter>
22.
<F1> for help; <Tab> moves; <Space> selects; <Enter> activates buttons
2009-12-10
އެހީ ހޯދުމަށް<F1>; ބަދަލުކުރުމަށް<Tab>; ޚިޔާރުކުރުމަށް<Space>; ފިތް ހަރާކާތްތެރިކުރުމަށް<Enter>
25.
Screenshot
2009-12-10
ސްކްރީން ފޮޓޯއެއް ނެގުމަށް
26.
Screenshot saved as %s
2009-12-10
ސްކްރީން ފޮޓޯ ރައްކާކުރެވުނީ %s ގެ ނަމުގައި
27.
!! ERROR: %s
2009-12-10
!! މައްސަލައެއް: %s
32.
Prompt: '%c' for help, default=%d>
2009-12-10
މެދުކެނޑުމުން: '%c' އެހީ ހޯދުމަށް ، އަމިއްލައަށް=%d>
33.
Prompt: '%c' for help>
2009-12-10
މެދުކެނޑުމުން: '%c' އެހީ ހޯދުމަށް>
34.
Prompt: '%c' for help, default=%s>
2009-12-10
މެދުކެނޑުމުން: '%c' އެހީ ހޯދުމަށް ، އަމިއްލައަށް=%s>
35.
[Press enter to continue]
2009-12-10
[ކުރިއަށް ދިއުމަށް އެންޓާއަށް ފިއްތަވާ]
38.
The root file system is a RAM disk. The hard disk file systems are mounted on "/target". The editor available to you is nano. It's very small and easy to figure out. To get an idea of what Unix utilities are available to you, use the "help" command.
2009-12-10
މޫ ފައިލް ސިސްޓަމަކީ ރޭމް ޑިސްކެކެވެ. ހާޑް ޑިސްކުގެ ފައިލް ސިސްޓަމް މައުންޓް ކުރެވިފައި ވަނީ "/target" އަށެވެ. އެޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވޭނީ "ނެނޯ" އެވެ. މިއީ ކުޑަ ކުޑަ އަދި ބޭނުންކުރަން ފަސޭހަ އެއްޗެކެވެ. ބޭނުންކުރެވިދާނެ ޔުނިކްސްގެ އާލާތް ބެއްލެވުމަށް "help" ކޮމާންޑް ބޭނުން ކުރައްވާށެވެ.
39.
Use the "exit" command to return to the installation menu.
2009-12-10
އިންސްޓޮލޭޝަން މެނޫއައް އެނބުރި ދިއުމައް، "exit" ކޮމާންޑް ބޭނުންކުރަށްވާށެވެ.
41.
Exit installer
2009-12-10
އިންސްޓޯލާއިން ނިކުމޭ
42.
Are you sure you want to exit now?
2009-12-10
ނިކުންނަން ވީކަން ޔަޤީން ތޯ؟
43.
If you have not finished the install, your system may be left in an unusable state.
2009-12-10
އިންސްޓޯލުކޮށް އަދި ނުނިމޭނަމަ، ބޭނުން ނުކުރެވޭ ފަދަ ހާލަތެއްގައި ސިސްޓަމް ހުރުން އެކަށީގެންވޭ
44.
Abort the installation
2009-12-10
އިންސްޓޯލްކުރުން ހުއްޓުވާ
46.
Terminal plugin not available
2009-12-10
ޓާމިނަލް ޕްލަގްއިން ލިބޭކަށްނެތް
47.
This build of the debian-installer requires the terminal plugin in order to display a shell. Unfortunately, this plugin is currently unavailable.
2009-12-10
ޝެލްއެއް ދެއްކުމަށް ޑީބިއަން އިންސްޓޯލަރގެ މި ބިލްޑް އަށް ޕްލަގްއިން އެއް ބޭނުން ވެއެވެ. އެ ޕްލަގިން މިވަގުތު ލިބޭކަށް ނެތް
48.
It should be available after reaching the "Loading additional components" installation step.
2009-12-10
އިންސްޓޯލްކުރުމުގައި 'އިތުރު ބައިތައް ލޯޑުކުރަނީ' މި މަރުހަލާއަށް ވާސިލުވުމުން އެތަކެތި ލިބިލައްވާނެ
49.
Alternatively, you can open a shell by pressing Ctrl+Alt+F2. Use Alt+F5 to get back to the installer.
2009-12-10
އެހެންނޫންނަމަ ޝެލް އެއް ހުޅުވަން ctrl+alt+f2 އައް ފިއްތަވާލައްވާ. އިންސްޓޯލަރއަށް އެނބުރި ދިޔުމަށް Alt+F5 އަށް ފިއްތަވާ
50.
Installer components to load:
2009-12-10
އިންސްޓޯލަރގެ ލޯޑްކުރަންވީ ބައިތައް
51.
All components of the installer needed to complete the install will be loaded automatically and are not listed here. Some other (optional) installer components are shown below. They are probably not necessary, but may be interesting to some users.
2009-12-10
އިންސްޓޯލް ފުރިހަމަކުރުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާބައިތައް އިންސްޓޯލާ އަމިއްލައަށް ލޯޑުކުރާނެއެވެ. އެހެންކަމުން އެބައިތައް މި ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައި މިވަނީ އިޚްތިޔާރީ ބައިތަކެކެވެ. މިބައިތަކަކީ ބައެއް ބޭފުޅުން އެޅުމަށް ޝައުގުވެރިވެދާނެ ބައިތަކެކެވެ.
52.
Note that if you select a component that requires others, those components will also be loaded.
2009-12-10
ތިޔަ ބޭފުޅާ ޚިޔާރުކުރައްވާ ބައިތައް އިންސްޓޯލްކުރުމަށް އިތުރު ބައިތަކެއް ބޭނުންވާ ނަމަ، އިޚްތިޔާރުކުރި ބައިތަކުގެ އިތުރުން ބޭނުންވާ ބައިތައް އިންސްޓޯލާ އަމިއްލައަށް ލޯޑް ކުރާނެއެވެ.
53.
To save memory, only components that are certainly needed for an install are selected by default. The other installer components are not all necessary for a basic install, but you may need some of them, especially certain kernel modules, so look through the list carefully and select the components you need.
2009-12-10
މެމޮރީ ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި، އިންސްޓޯލާ އަމިއްލައަށް ބޭނުންކުރާނީ ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ބައިތަކެވެ. އެހެން ބައިތަކަކީ އެންމެ ޟަރޫރީ އިންސްޓޯލަކަށް ކޮންމެހެން ބޭނުން ބައިތަކެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް މީގެން ބައެއް ބައިތައް ބޭނުން ވެދާނެއެވެ. ވީމާ ލިސްޓްގައިވާ މޮޑިއުލްތައް ރަނގަޅަށް ބަލާށެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ކާރނެލްގެ މޮޑިއުލެއް ދޫކޮށްލެވިފައި ވޭތޯ ބަލާށެވެ.
56.
Configuring ${PACKAGE}
2009-12-10
ކޮންފިގާކުރަނީ {PACKAGE}$
58.
Loading ${PACKAGE} failed for unknown reasons. Aborting.
2009-12-10
ނޭނގޭ ސަބަބުތަކަކާހުރެ ${PACKAGE} ލޯޑެއްނުވި. އަނބުރާދަނީ
60.
No kernel modules were found. This probably is due to a mismatch between the kernel used by this version of the installer and the kernel version available in the archive.
2009-12-10
އެއްވެސް ކާނަލް މޮޑިއުލެއް ނުފެނުނު. މިހެން ދިމާވީ އިންސްޓޯލާގެ މިވާޝަނުގައި ބޭނުންކުރާ ކާނަލްމޮޑިއުލްއާއި އާކައިވުގައިވާ ކާނަލް މޮޑިއުލާ ދިމާނުވާތީ ކަމުގައި ވެދާނެ
61.
If you're installing from a mirror, you can work around this problem by choosing to install a different version of Ubuntu. The install will probably fail to work if you continue without kernel modules.
2009-12-10
މިރާއެއް ބޭނުންކޮށްގެން އިންސްޓޯލްކުރާނަމަ، އުބުންޓުގެ އެހެން ވާޝަންއެއް ޚިޔާރުކުރުމުން މިކަން ހައްލުވެދާނެއެވެ. ކާނަލް މޮޑިއުލްއަކާ ނުލާ ކުރިއަށް ދާ ނަމަ، އިންސްޓޯލް ނުކުރެވުން އެކަށީގެންވެއެވެ.
62.
Choose language
2009-12-10
ބަސް ޚިޔާރުކުރައްވާ
65.
Storing language...
2009-12-10
ބަސް ރައްކާކުރަނީ
69.
Language selection no longer possible
2009-12-10
ދެން ބަސްބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ
70.
At this point it is no longer possible to change the language for the installation, but you can still change the country or locale.
2009-12-10
މި އިންސްޓެލޭޝަންގެ ބަސް ދެން ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އެކަމަކު ގައުމާއި ތަން ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ.
71.
To select a different language you will need to abort this installation and reboot the installer.
2009-12-10
އެހެން ބަހެއް ޚިޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންފުޅުވާނަމަ އިންސްޓެލޭޝަން އެބޯޓް ކުރެއްވުމަށްފަހު އަލުން އިންސްޓޯލްކުރަން ފައްޓަވާށެވެ.