Translations by Michael Vogt

Michael Vogt has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 164 results
~
Failed to create subprocess IPC
2010-11-19
Ni mogoče ustvariti podopravila IPD
~
Malformed override %s line %lu #3
2010-11-19
Napačno oblikovanje prepisane vrstice %s %lu #3
~
Failed to exec compressor
2010-11-19
Ni mogoče izvesti stiskanja
~
Malformed override %s line %lu #1
2010-11-19
Napačno oblikovana prepisana vrstica %s %lu #1
~
Malformed override %s line %lu #2
2010-11-19
Napačno oblikovana prepisana vrstica %s %lu #2
~
decompressor
2010-11-19
program za raząirjanje
1.
Package %s version %s has an unmet dep:
2010-11-19
Paket %s različica %s ima nereąene odvisnosti:
3.
Total package structures:
2010-11-19
Skupno struktur paketov
4.
Normal packages:
2010-11-19
Običajni paketi:
5.
Pure virtual packages:
2010-11-19
Čisti navidezni paketi:
7.
Mixed virtual packages:
2010-11-19
Meąani navidezni paketi:
9.
Total distinct versions:
2010-11-19
Vseh različic:
10.
Total distinct descriptions:
2010-11-19
Skupno različnih opisov:
12.
Total ver/file relations:
2010-11-19
Vseh povezav Raz/Dat:
15.
Total globbed strings:
2010-11-19
Vseh raząirjenih nizov:
16.
Total dependency version space:
2010-11-19
Celotna velikost z odvisnostmi različice:
18.
Total space accounted for:
2010-11-19
Celotna velikost, izračunana za:
19.
Package file %s is out of sync.
2010-11-19
Datoteka paketa %s ni usklajena.
20.
No packages found
2010-11-19
Nobena paket ni bil najden
21.
You must give at least one search pattern
2010-11-19
Podati morate vsaj en iskalni vzorec
23.
Unable to locate package %s
2010-11-19
Ni mogoče najti paketa %s
24.
Package files:
2010-11-19
Datoteke paketa:
25.
Cache is out of sync, can't x-ref a package file
2010-11-19
Predpomnilnik ni usklajen, x-ref datoteke paketa ni mogoč
27.
(not found)
2010-11-19
(ni najdeno)
28.
Installed:
2010-11-19
Nameąčen:
31.
Package pin:
2010-11-19
Bucika paketa:
32.
Version table:
2010-11-19
Preglednica različic:
33.
%s %s for %s compiled on %s %s
2010-11-19
%s %s za %s preveden na %s %s
37.
Failed to mount '%s' to '%s'
2010-11-19
Priklapljanje '%s' na '%s' je spodletelo
38.
Repeat this process for the rest of the CDs in your set.
2010-11-19
Ponovi to opravilo za preostanek CD-jev v vaąi zbirki.
40.
Usage: apt-config [options] command apt-config is a simple tool to read the APT config file Commands: shell - Shell mode dump - Show the configuration Options: -h This help text. -c=? Read this configuration file -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp
2010-11-19
Uporaba: apt-config [moĞnosti] ukaz apt-config je preprosto orodje za branje nastavitvene datoteke APT Ukazi: shell - Lupinski način dump - PrikaĞe nastavitve MoĞnosti: -h To besedilo pomoči. -c=? Prebere podano datoteko z nastavitvami -o=? Nastavi poljubno nastavitveno moĞnost, na primer. -o dir::cache=/tmp
42.
Usage: apt-extracttemplates file1 [file2 ...] apt-extracttemplates is a tool to extract config and template info from debian packages Options: -h This help text -t Set the temp dir -c=? Read this configuration file -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp
2010-11-19
Uporaba: apt-extracttemplates dat1 [dat2 ...] apt-extracttemplates je orodje za pridobivanje podatkov o nastavitvah in predlogah debianovih paketov MoĞnosti: -h To besedilo pomoči -t Nastavi začasno mapo -c=? Prebere podano datoteko z nastavitvami -o=? Nastavi poljubno nastavitveno moĞnost, na primer. -o dir::cache=/tmp
43.
Unable to write to %s
2010-11-19
Ni mogoče pisati na %s
44.
Cannot get debconf version. Is debconf installed?
2010-11-19
Ni mogoče ugotoviti različice debconfa. Je sploh nameąčen?
45.
Package extension list is too long
2010-11-19
Seznam raząiritev paketov je predolg
47.
Source extension list is too long
2010-11-19
Seznam raząiritev virov je predolg
50.
Usage: apt-ftparchive [options] command Commands: packages binarypath [overridefile [pathprefix]] sources srcpath [overridefile [pathprefix]] contents path release path generate config [groups] clean config apt-ftparchive generates index files for Debian archives. It supports many styles of generation from fully automated to functional replacements for dpkg-scanpackages and dpkg-scansources apt-ftparchive generates Package files from a tree of .debs. The Package file contains the contents of all the control fields from each package as well as the MD5 hash and filesize. An override file is supported to force the value of Priority and Section. Similarly apt-ftparchive generates Sources files from a tree of .dscs. The --source-override option can be used to specify a src override file The 'packages' and 'sources' command should be run in the root of the tree. BinaryPath should point to the base of the recursive search and override file should contain the override flags. Pathprefix is appended to the filename fields if present. Example usage from the Debian archive: apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \ dists/potato/main/binary-i386/Packages Options: -h This help text --md5 Control MD5 generation -s=? Source override file -q Quiet -d=? Select the optional caching database --no-delink Enable delinking debug mode --contents Control contents file generation -c=? Read this configuration file -o=? Set an arbitrary configuration option
2010-11-19
Uporaba: apt-ftparchive [moľnosti] ukaz Ukazi: packages, binarypath [datoteka prepisa [predpona poti]] sources srcpath [datoteka prepisa [predpona poti]] contents path release path generate config [skupine] clean config apt-ftparchive ustvari datoteke kazala za arhive Debian. Podpira več slogov ustvarjanja od popolnoma samodejnih do funkcionalnih zamenjav za dpkg-scanpackages in dpkg-scansources apt-ftparchive ustvari datoteke paketov iz drevesa .debs. Datoteka paketa vsebuje vsebino vseh nadzornih polj iz vsakega paketa kot tudi razprąilo MD5 in velikost datoteke. Datoteka prepisa podpira vsiljenje vrednosti Prednosti in Odseka. Podobno apt-ftparchive ustvari datoteke paketov iz drevesa .dscs. Moľnost --source-override je mogoče uporabiti za navedbo datoteke prepisa src Ukaza 'packages' in 'sources' je treba zagnati v korenu drevesa. BinaryPath bi morala kazati na osnovno mapo rekurzivnega iskanja in datoteka prepisa bi morala vsebovati zastavice prepisa Predpona je pripeta v polja imena datoteke, če je prisotna. Primer uporabe iz arhiva Debian: apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \ dists/potato/main/binary-i386/Packages Moľnosti: -h To besedilo pomoči --md5 ustvarjanje nadzorne vsote MD5 -s=? datoteka prepisa vira -q tiho -d=? izbere izbirno podatkovno zbirko pomnilnika --no-delink omogoči način razhroąčevanja razvezovanja --contents nadzira ustvarjanje datoteke vsebine -c=? prebere to nastavitveno datoteko -o=? nastavi poljubno moľnost nastavitve
52.
Some files are missing in the package file group `%s'
2010-11-19
Nekatere datoteke manjkajo v skupini datotek paketov `%s'
53.
DB was corrupted, file renamed to %s.old
2010-11-19
PZ je pokvarjena, datoteka je preimenovana v %s.old
54.
DB is old, attempting to upgrade %s
2010-11-19
PZ je star, poskuąanje nadgradnje %s
55.
DB format is invalid. If you upgraded from an older version of apt, please remove and re-create the database.
2010-11-19
Oblika podatkovne zbirke je neveljavna. V kolikor ste nadgradili s starejąe različice apt, podatkovno zbirko odstranite in jo znova ustvarite.
56.
Unable to open DB file %s: %s
2010-11-19
Ni mogoče odprti datoteke PZ %s: %s
57.
Failed to stat %s
2010-11-19
Napaka med določitvijo %s
59.
Unable to get a cursor
2010-11-19
Ni mogoče najti kazalke
60.
W: Unable to read directory %s
2010-11-19
O: ni mogoče brati mape %s
61.
W: Unable to stat %s
2010-11-19
O: Ni mogoče določiti %s
65.
Failed to resolve %s
2010-11-19
Ni mogoče razreąiti %s
66.
Tree walking failed
2010-11-19
Hoja drevesa je spodletela
67.
Failed to open %s
2010-11-19
Ni mogoče odprti %s
68.
DeLink %s [%s]
2010-11-19
RazVeÄži %s [%s]