Translations by Damir Jerovšek

Damir Jerovšek has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

139 of 39 results
25.
Cache is out of sync, can't x-ref a package file
2013-03-06
Predpomnilnik ni usklajen, zato na datoteki paketa ni mogoče izvesti ukaza x-ref
36.
Please insert a Disc in the drive and press enter
2013-03-06
Vstavite disk v pogon in pritisnite Enter
38.
Repeat this process for the rest of the CDs in your set.
2013-03-06
Ponovite to opravilo za preostale CD-je v vaši zbirki.
40.
Usage: apt-config [options] command apt-config is a simple tool to read the APT config file Commands: shell - Shell mode dump - Show the configuration Options: -h This help text. -c=? Read this configuration file -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp
2013-03-06
Uporaba: apt-config [možnosti] ukaz apt-config je preprosto orodje za branje nastavitvene datoteke APT Ukazi: shell - Način lupine dump - Prikaže nastavitve Možnosti: -h To besedilo pomoči. -c=? Prebere podano datoteko z nastavitvami -o=? Nastavi poljubno nastavitveno možnost, na primer. -o dir::cache=/tmp
50.
Usage: apt-ftparchive [options] command Commands: packages binarypath [overridefile [pathprefix]] sources srcpath [overridefile [pathprefix]] contents path release path generate config [groups] clean config apt-ftparchive generates index files for Debian archives. It supports many styles of generation from fully automated to functional replacements for dpkg-scanpackages and dpkg-scansources apt-ftparchive generates Package files from a tree of .debs. The Package file contains the contents of all the control fields from each package as well as the MD5 hash and filesize. An override file is supported to force the value of Priority and Section. Similarly apt-ftparchive generates Sources files from a tree of .dscs. The --source-override option can be used to specify a src override file The 'packages' and 'sources' command should be run in the root of the tree. BinaryPath should point to the base of the recursive search and override file should contain the override flags. Pathprefix is appended to the filename fields if present. Example usage from the Debian archive: apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \ dists/potato/main/binary-i386/Packages Options: -h This help text --md5 Control MD5 generation -s=? Source override file -q Quiet -d=? Select the optional caching database --no-delink Enable delinking debug mode --contents Control contents file generation -c=? Read this configuration file -o=? Set an arbitrary configuration option
2013-03-06
Uporaba: apt-ftparchive [možnosti] ukaz Ukazi: packages, binarypath [datoteka prepisa [predpona poti]] sources srcpath [datoteka prepisa [predpona poti]] contents path release path generate config [skupine] clean config apt-ftparchive ustvari datoteke kazala za arhive Debian. Podpira več slogov ustvarjanja od popolnoma samodejnih do funkcionalnih zamenjav za dpkg-scanpackages in dpkg-scansources apt-ftparchive ustvari datoteke paketov iz drevesa .debs. Datoteka paketa vsebuje vsebino vseh nadzornih polj iz vsakega paketa kot tudi razpršilo MD5 in velikost datoteke. Datoteka prepisa podpira vsiljenje vrednosti Prednosti in Odseka. Podobno apt-ftparchive ustvari datoteke paketov iz drevesa .dscs. Možnost --source-override je mogoče uporabiti za navedbo datoteke prepisa src Ukaza 'packages' in 'sources' je treba zagnati v korenu drevesa. BinaryPath bi morala kazati na osnovno mapo rekurzivnega iskanja in datoteka prepisa bi morala vsebovati zastavice prepisa. Če je predpona prisotna, je pripeta v polja imena datoteke. Primer uporabe iz arhiva Debian: apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \ dists/potato/main/binary-i386/Packages Možnosti: -h To besedilo pomoči --md5 ustvarjanje nadzorne vsote MD5 -s=? datoteka prepisa vira -q tiho -d=? izbere izbirno podatkovno zbirko pomnilnika --no-delink omogoči način razhroščevanja razvezovanja --contents nadzira ustvarjanje datoteke vsebine -c=? prebere to nastavitveno datoteko -o=? nastavi poljubno možnost nastavitve
52.
Some files are missing in the package file group `%s'
2013-03-06
V skupini paketnih datotek `%s' manjkajo nekatere datoteke
64.
E: Errors apply to file
2013-03-06
N: napake se sklicujejo na datoteko
67.
Failed to open %s
2013-03-06
Ni mogoče odpreti %s
99.
but %s is installed
2013-03-06
, vendar je nameščen paket %s
100.
but %s is to be installed
2013-03-06
, vendar bo nameščen paket %s
101.
but it is not installable
2013-03-06
, vendar ga ni mogoče namestiti
102.
but it is a virtual package
2013-03-06
, vendar je navidezen paket
103.
but it is not installed
2013-03-06
, vendar ni nameščen
104.
but it is not going to be installed
2013-03-06
, vendar ne bo nameščen
110.
The following packages will be DOWNGRADED:
2013-03-06
Naslednji paketi bodo PODGRAJENI:
113.
WARNING: The following essential packages will be removed. This should NOT be done unless you know exactly what you are doing!
2013-03-06
OPOZORILO: naslednji nujni paketi bodo odstranjeni. Tega NE storite, razen če veste, kaj počenjate!
2013-03-06
OPOZORILO: naslednji nujni paketi bodo odstranjeni. Tega NE storite, razen če veste natanko, kaj počenjate!
121.
Package %s is a virtual package provided by:
2013-03-06
Paket %s je navidezen, ki ga je priskrbel:
128.
Virtual packages like '%s' can't be removed
2013-03-06
Navideznih paketov, kot je '%s', ni mogoče odstraniti
134.
%s set to manually installed.
2013-03-06
%s je nastavljen kot ročno nameščen.
151.
Packages need to be removed but remove is disabled.
2013-03-06
Pakete je treba odstraniti, a je odstranjevanje onemogočeno.
153.
How odd.. The sizes didn't match, email apt@packages.debian.org
2013-03-06
Kako čudno ... Velikosti se ne ujemata, pošljite sporočilo na apt@packages.debian.org
178.
We are not supposed to delete stuff, can't start AutoRemover
2013-03-06
Apt naj ne bi brisal stvari, ni mogoče zagnati samodejnega odstranjevalnika
179.
Hmm, seems like the AutoRemover destroyed something which really shouldn't happen. Please file a bug report against apt.
2013-03-06
Videti je, da je samodejni odstranjevalnik nekaj uničil, kar se ne bi smelo zgoditi Pošljite poročilo o hrošču v apt.
184.
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
2013-03-06
Za njihovo odstranitev uporabite 'apt-get autoremove'.
188.
Some packages could not be installed. This may mean that you have requested an impossible situation or if you are using the unstable distribution that some required packages have not yet been created or been moved out of Incoming.
2013-03-06
Nekaterih paketov ni mogoče namestiti. To lahko pomeni, da ste zahtevali nemogoč položaj, če pa uporabljate nestabilno izdajo, da nekateri zahtevani paketi še niso ustvarjeni ali premaknjeni iz Dohodni.
194.
%s set to automatically installed.
2013-03-06
%s je nastavljen kot samodejno nameščen.
200.
Unable to lock the download directory
2013-03-06
Ni mogoče zakleniti mape za prejemov
204.
NOTICE: '%s' packaging is maintained in the '%s' version control system at: %s
2013-03-06
OPOMBA: pakiranje '%s' je vzdrževano v sistemu nadzora različice '%s' na: %s
214.
Check if the 'dpkg-dev' package is installed.
2013-03-06
Preverite, ali je 'dpkg-dev' paket nameščen.
224.
%s dependency for %s cannot be satisfied because candidate version of package %s can't satisfy version requirements
2013-03-06
odvisnosti %s za %s ni mogoče zadovoljiti, ker različica kandidata paketa %s ne more zadostiti zahtevam različice
225.
%s dependency for %s cannot be satisfied because package %s has no candidate version
2013-03-06
odvisnosti %s za %s ni mogoče zadovoljiti, ker različica kandidata paketa %s nima različice kandidata
242.
%s was already set to manually installed.
2013-03-06
paket %s je že bil nastavljen kot ročno nameščen.
243.
%s was already set to automatically installed.
2013-03-06
paket %s je že bil nastavljen kot samodejno nameščen.
244.
%s was already set on hold.
2013-03-06
paket %s je že bil nastavljen kot na čakanju.
245.
%s was already not hold.
2013-03-06
paket %s je že bil nastavljen kot ne na čakanju.
249.
Usage: apt-mark [options] {auto|manual} pkg1 [pkg2 ...] apt-mark is a simple command line interface for marking packages as manual or automatical installed. It can also list marks. Commands: auto - Mark the given packages as automatically installed manual - Mark the given packages as manually installed Options: -h This help text. -q Loggable output - no progress indicator -qq No output except for errors -s No-act. Just prints what would be done. -f read/write auto/manual marking in the given file -c=? Read this configuration file -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp See the apt-mark(8) and apt.conf(5) manual pages for more information.
2013-03-06
Uporaba: apt-mark [možnosti] {auto|manual} paket1 [paket2 ...] apt-mark je enostaven vmesnik ukazne vrstice za označevanje paketov kot ročno ali samodejno nameščenih. Oznake lahko tudi izpiše. Ukazi: auto - Označi dane pakete kot samodejno nameščene manual - Označi dane pakete kot ročno nameščene Možnosti: -h To besedilo pomoči. -q Izhod se beleži - brez kazalnika napredka -qq Brez izhoda razen napak -s Ne naredi ničesar. Samo napiše, kaj bi bilo narejeno. -f Prebere/zapiše oznako ročno/samodejno za dano datoteko -c=? Prebere to nastavitveno datoteko -o=? Nastavi poljubno nastavitveno možnost, na primer -o dir::cache=/tmp Za več podrobnosti si oglejte strani priročnika apt-mark(8) in apt-conf(5).
253.
Press enter to continue.
2013-03-06
Za nadaljevanje pritisnite Enter.
255.
Some errors occurred while unpacking. Packages that were installed
2013-02-24
Med razširjanjem je prišlo do nekaterih napak. Paketi, ki so bili nameščeni