Translations by Andrej Znidarsic

Andrej Znidarsic has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 344 results
~
decompressor
2011-03-17
program za razširjanje
~
Malformed override %s line %lu #2
2011-02-23
Napačno oblikovana prepisana vrstica %s %lu #2
~
Malformed override %s line %lu #1
2011-02-23
Napačno oblikovana prepisana vrstica %s %lu #1
~
Malformed override %s line %lu #3
2011-02-23
Napačno oblikovanje prepisane vrstice %s %lu #3
~
decompressor
2011-02-23
program za raząirjanje
2010-09-07
razširjevalnik
~
Failed to create subprocess IPC
2010-09-07
Ni mogoče ustvariti podopravila IPD
1.
Package %s version %s has an unmet dep:
2011-02-23
Paket %s različica %s ima nereąene odvisnosti:
2010-12-03
Paket %s različica %s ima nerazrešene odvisnosti:
2010-09-07
Paket %s različice %s ima nerazrešene odvisnosti:
2.
Total package names:
2010-09-07
Vsa imena paketov:
3.
Total package structures:
2011-03-17
Skupno struktur paketov :
2010-09-07
Skupno struktur paketov:
4.
Normal packages:
2010-09-07
Običajni paketi:
6.
Single virtual packages:
2010-09-07
Posamični navidezni paketi:
7.
Mixed virtual packages:
2011-02-23
Meąani navidezni paketi:
10.
Total distinct descriptions:
2010-09-07
Skupno različnih opisov:
11.
Total dependencies:
2010-09-07
Vse odvisnosti:
12.
Total ver/file relations:
2010-09-07
Vse povezave raz./dat.:
13.
Total Desc/File relations:
2010-09-07
Skupno razmerij opisov/datotek:
14.
Total Provides mappings:
2010-09-07
Vse dobljene preslikave:
15.
Total globbed strings:
2011-02-23
Vseh raząirjenih nizov:
2010-09-07
Vsi razširjeni nizi:
16.
Total dependency version space:
2011-02-23
Celotna velikost z odvisnostmi različice:
20.
No packages found
2011-03-17
Noben paket ni bil najden
2010-09-07
Ni mogoče najti paketov
21.
You must give at least one search pattern
2010-09-07
Navesti je treba vsaj en vzorec iskanja
22.
This command is deprecated. Please use 'apt-mark showauto' instead.
2011-09-29
Ta ukaz je zastarel. Namesto njega uporabite 'apt-mark showauto'.
23.
Unable to locate package %s
2010-09-07
Ni mogoče najti paketa %s
24.
Package files:
2010-09-07
Datoteke paketov:
25.
Cache is out of sync, can't x-ref a package file
2011-02-23
Predpomnilnik ni usklajen, x-ref datoteke paketa ni mogoč
2010-09-07
Predpomnilnik ni usklajen, zato ni mogoče izvesti ukaza x-ref na datoteki paketa
28.
Installed:
2011-02-23
Nameąčen:
2010-09-07
Nameščeno:
31.
Package pin:
2010-09-07
Priponka paketa:
32.
Version table:
2011-01-10
Razpredelnica različic:
2010-09-07
Preglednica različic:
33.
%s %s for %s compiled on %s %s
2010-12-03
%s %s za %s kodno preveden na %s %s
2010-09-07
%s %s za %s kodno izgrajen na %s %s
34.
Usage: apt-cache [options] command apt-cache [options] showpkg pkg1 [pkg2 ...] apt-cache [options] showsrc pkg1 [pkg2 ...] apt-cache is a low-level tool used to query information from APT's binary cache files Commands: gencaches - Build both the package and source cache showpkg - Show some general information for a single package showsrc - Show source records stats - Show some basic statistics dump - Show the entire file in a terse form dumpavail - Print an available file to stdout unmet - Show unmet dependencies search - Search the package list for a regex pattern show - Show a readable record for the package depends - Show raw dependency information for a package rdepends - Show reverse dependency information for a package pkgnames - List the names of all packages in the system dotty - Generate package graphs for GraphViz xvcg - Generate package graphs for xvcg policy - Show policy settings Options: -h This help text. -p=? The package cache. -s=? The source cache. -q Disable progress indicator. -i Show only important deps for the unmet command. -c=? Read this configuration file -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp See the apt-cache(8) and apt.conf(5) manual pages for more information.
2012-05-30
Uporaba: apt-cache [možnosti] ukaz apt-cache [možnosti] showpkg paket1 [paket2 ...] apt-cache [možnosti] showsrc paket1 [paket2 ...] apt-cache je orodje nizke ravni za poizvedbo podatkov iz binarni datotek predpomnilnika APT Ukazi: gencaches - Izgradi tako predpomnilnik paketa in izvorne kode showpkg - Prikaže nekaj splošnih podatkov o posameznem paketu showsrc - Prikaže zapise izvorne kode stats - Prikaže nekaj osnovne statistike dump - Prikaže celotno datoteko v skrajšani obliki dumpavail - Izpiše razpoložljivo datoteko na stdout unmet - Prikaže nezadoščene odvisnosti search - Išče seznam paketov z vzorcem logičnega izraza show - Show a readable record for the package depends - Prikaže surove podatke odvisnosti za paket rdepends - Pokaže obratne podatke odvisnosti za paket pkgnames - Izpiše imena vseh paketov na sistemu dotty - Ustvari grafe paketa za GraphViz xvcg - Ustvari grafe paketa za xvcg policy - Prikaže nastavitve pravil Možnosti: -h To besedilo pomoči. -p=? Predpomnilnik paketov. -s=? Predpomnilnik izvorne kode. -q Onemogoči kazalnik napredka. -i Pokaže le pomembne odvisnosti za neujemajoč ukaz. -c=? Prebere to nastavitveno datoteko -o=? Nastavi poljubno možnost nastavitve, na primer -o dir::cache=/tmp Za več podrobnosti si oglejte strani priročnikov apt-cache(8) in apt.conf(5).
35.
Please provide a name for this Disc, such as 'Debian 5.0.3 Disk 1'
2010-09-07
Navedite ime tega diska, kot je naprimer 'Debian 5.0.3 disk 1'
36.
Please insert a Disc in the drive and press enter
2010-09-07
Vstavite disk v pogon in pritisnite vnosno tipko
37.
Failed to mount '%s' to '%s'
2010-09-07
Ni mogoče priklopiti '%s' na '%s'
38.
Repeat this process for the rest of the CDs in your set.
2011-03-17
Ponovite to opravilo za preostanek CD-jev v vaši zbirki.
2011-03-17
Ponovi to opravilo za preostanek CD-jev v vaši zbirki.
2011-02-23
Ponovi to opravilo za preostanek CD-jev v vaąi zbirki.
2010-09-07
Ponovite postopek s preostalimi CD nosilci v zbirki.
40.
Usage: apt-config [options] command apt-config is a simple tool to read the APT config file Commands: shell - Shell mode dump - Show the configuration Options: -h This help text. -c=? Read this configuration file -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp
2011-03-17
Uporaba: apt-config [možnosti] ukaz apt-config je preprosto orodje za branje nastavitvene datoteke APT Ukazi: shell - Lupinski način dump - Prikaže nastavitve Možnosti: -h To besedilo pomoči. -c=? Prebere podano datoteko z nastavitvami -o=? Nastavi poljubno nastavitveno možnost, na primer. -o dir::cache=/tmp
2011-02-23
Uporaba: apt-config [moľnosti] ukaz apt-config je preprosto orodje za branje nastavitvene datoteke APT Ukazi: shell - Lupinski način dump - Prikaľe nastavitve Moľnosti: -h To besedilo pomoči. -c=? Prebere podano datoteko z nastavitvami -o=? Nastavi poljubno nastavitveno moľnost, na primer. -o dir::cache=/tmp
42.
Usage: apt-extracttemplates file1 [file2 ...] apt-extracttemplates is a tool to extract config and template info from debian packages Options: -h This help text -t Set the temp dir -c=? Read this configuration file -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp
2011-03-17
Uporaba: apt-extracttemplates dat1 [dat2 ...] apt-extracttemplates je orodje za pridobivanje podatkov o nastavitvah in predlogah debianovih paketov Možnosti: -h To besedilo pomoči -t Nastavi začasno mapo -c=? Prebere podano datoteko z nastavitvami -o=? Nastavi poljubno nastavitveno možnost, na primer. -o dir::cache=/tmp