Translations by Peter Mráz

Peter Mráz has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1135 results
~
Error deleting pool: %s
2011-08-01
Chyba pri odstraňovaní fondu: %s
~
Error starting pool '%s': %s
2011-08-01
Chyba pri spúšťaní fondu '%s': %s
~
Error refreshing pool '%s': %s
2011-08-01
Chyba pri obnovovaní fondu '%s': %s
~
<small><b>Tip:</b> VNC or SPICE server is strongly recommended because it allows the virtual display to be embedded inside this application. It may also be used to allow access to the virtual display from a remote system.</small>
2011-03-23
<small><b>Tip:</b> Odporúčané je použiť VNC alebo SPICE server, pretože umožňujú začleniť virtuálny displej do vnútra tejto aplikácie. Dajú sa tiež použiť na umožnenie prístupu k virtuálnemu displeju zo vzdialeného systému.</small>
~
Error restoring domain: %s
2011-03-22
Chyba pri obnove domény: %s
~
Disk B_us:
2011-03-22
Z_bernica disku:
~
Error refreshing pool '%s': %s
2011-03-22
Chyba pri obnovovaní zoskupenia '%s': %s
~
Copyright (C) 2006-2010 Red Hat Inc.
2011-03-22
Copyright (C) 2006-2010 Red Hat Inc.
~
This change will take effect after the next VM reboot.
2011-03-22
Táto zmena sa prejaví pri nasledujúcom reštarte stroja.
~
This device could not be attached to the running machine. Would you like to make the device available after the next VM shutdown?
2011-03-22
Toto zariadenie sa nedá pripojiť k bežiacemu počítaču. Chcete aby bolo zariadenie dostupné po reštarte virtuálneho stroja?
~
The following path already exists, but is not in use by any virtual machine: %s Would you like to use this path?
2011-03-22
Takáto cesta už existuje, ale nepoužíva sa v žiadnom virtuálnom stroji: %s Naozaj chcete použiť túto cestu?
~
Default path for saving VM snaphots
2011-03-22
Predvolená cesta pre ukladanie snímok stroja
~
SPICE server
2011-03-22
Server SPICE
~
Unavailable
2010-08-28
Nedostupný/á/é
~
VNC
2010-08-28
VNC
~
Error starting interface '%s': %s
2010-08-28
Chyba pri spúšťaní rozhrania '%s': %s
~
Host Details
2010-08-28
Podrobnosti o hostiteľovi
~
This device could not be attached to the running machine. Would you like to make the device available after the next VM shutdown?
2010-08-28
Toto zariadenie sa nedá pripojiť k bežiacemu počítaču. Chcete aby bolo zariadenie dostupné po reštarte virtuálneho počítača?
~
_CPU Usage
2010-08-28
Využitie _procesora
~
Error deleting interface: %s
2010-08-28
Chyba pri odstraňovaní rozhrania: '%s'
~
Error deleting volume: %s
2010-08-28
Chyba pri odstraňovaní zväzku: %s
~
No networking.
2010-08-28
Žiadna sieť.
~
When to pop up a console for a guest
2010-08-28
Kedy má vyskočiť konzola pre hosťa
~
Error deleting pool: %s
2010-08-28
Chyba pri odstraňovaní zoskupenia: %s
~
Xen QEMU/KVM
2010-08-28
Xen QEMU/KVM
~
Error starting pool '%s': %s
2010-08-28
Chyba pri spúšťaní zoskupenia '%s': %s
~
Error stopping network: %s
2010-08-28
Chyba pri zastavovaní siete: %s
~
Error starting network: %s
2010-08-28
Chyba pri spúštaní siete: %s
~
Error deleting network: %s
2010-08-28
Chyba pri odstraňovaní siete: %s
~
Error unpausing domain: %s
2010-08-28
Chyba pri zrušení pozastavenia domény: %s
~
Add new virtual hardware
2010-08-28
Pridať nový virtuálny hardvér
~
Serial console not available for inactive guest.
2010-08-28
Sériová konzola nie je dostupná pre neaktívnych hosťov.
~
Automatically _open consoles:
2010-08-28
Automaticky _otvoriť konzoly:
~
Don't ask me again for interface start/stop.
2010-08-28
Už sa nepýtať ohľadne spustenia alebo zastavenia rozhrania.
~
Console for device type '%s' not yet supported.
2010-08-28
Konzola pre zariadenie typu '%s' nie je podporovaná.
~
Default path for saving VM snaphots
2010-08-28
Predvolená cesta pre ukladanie snímok VPC
~
Can not access console path '%s'.
2010-08-28
Nedá sa pristupovať ku konzolovej ceste '%s'.
~
Don't ask me again.
2010-08-28
Nepýtať sa znova.
~
Some changes may require a guest reboot to take effect.
2010-08-28
Aby sa niektoré zmeny môže byť potrebný reštart hosťa.
~
Show the cpu usage field in the domain list summary view
2010-08-28
Zobraziť využitie procesora v prehľade so zoznamom domén
~
Serial console not yet supported over remote connection.
2010-08-28
Sériová konzola cez vzdialené pripojenie nie je zatiaľ podporovaná.
~
Close tab
2010-08-28
Zavrieť kartu
~
Error setting up sound device:
2010-08-28
Chyba pri nastavovaní zvukového zariadenia:
~
Error setting up graphics device:
2010-08-28
Chyba pri nastavovaní grafického zariadenia:
~
URL installs not available for remote connections.
2010-08-28
URL inštalácia nie je možná cez vzdialené pripojenia.
~
Auth
2010-08-28
Overenie
~
Never For all new domains For all domains
2010-08-28
Nikdy Pre všetky nové domény Pre všetky domény
~
Show cpu usage in summary
2010-08-28
Zobraziť využitie procesora v prehľade
~
Whether to pop up a console for a guest. 0 = never, 1 = only on creation of a new guest, 2 = On creation of any guest
2010-08-28
Či má vyskočiť konzola pre hosťa. 0 = nikdy, 1 = iba pri vytváraní nového hosťa, 2 = Pri vytváraní akéhokoľvek hosťa
~
These changes will take effect after the next guest reboot.
2010-08-28
Tieto zmeny sa prejavia pri najbližšom reštarte hosťa.