Translations by Rūdolfs Mazurs

Rūdolfs Mazurs has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 205 results
~
These software updates have been issued since Ubuntu was released. If you don't want to install them now, choose "Update Manager" from Applications later.
2011-04-14
Kopš Ubuntu izlaišanas ir izlaisti programmatūras atjauninājumi. Ja nevēlaties tos instalēt tagad, izvēlieties "Atjauninājumu pārvaldnieks" no Lietotņu izvēlnes vēlāk.
~
<b><big>Upgrading Ubuntu to version 11.04</big></b>
2011-02-24
<b><big>Uzlabo Ubuntu uz versiju 11.04</big></b>
~
If none of this applies, then please report this bug against the 'update-manager' package and include the files in /var/log/dist-upgrade/ in the bug report.
2010-12-07
Ja neviens no situācijas aprakstiem neatbilst, lūdzu, ziņojiet par kļūdu 'ubuntu-manager' pakotnē, pievienojot ziņojumam failus no /var/log/dist-upgrade.
~
If automatic checking for updates is disabled, you have to reload the channel list manually. This option allows to hide the reminder shown in this case.
2010-12-07
Ja automātiska jauninājumu pārbaude ir izslēgta, jums pašrocīgi jāpārlādē kanālu saraksts. Šādā gadījumā šī opcija ļauj slēpt atgādinājumu.
~
It was impossible to install a required package. Please report this as a bug.
2010-12-07
Nebija iespējams instalēt pieprasīto pakotni. Lūdzu, ziņojiet par šo kļūdu.
~
The upgrade has aborted. Please check your Internet connection or installation media and try again. All files downloaded so far are kept.
2010-12-07
Uzlabošana ir pārtraukta. Lūdzu, pārbaudiet savu Interneta savienojumu vai instalēšanas datu nesēju un mēģiniet vēlāk. Visi tik tālu lejupielādētie faili ir paturēti.
~
This usually is caused by a system were /tmp is mounted noexec. Please remount without noexec and run the upgrade again.
2010-12-07
Šādi parasti gadās sistēmā, kurā /tmp mape ir piemontēta ar 'noexec' karogu. Lūdzu, pārmontējiet to bez 'noexec' un palaidiet uzlabošanu vēlreiz.
~
Preparing the system for the upgrade failed. Please report this as a bug against the 'update-manager' package and include the files in /var/log/dist-upgrade/ in the bug report.
2010-12-07
Neizdevās sagatavot sistēmu uzlabošanai. Lūdzu, ziņojiet par šo kļūdu, norādot 'update-manager' pakotni un iekļaujot failus no /var/log/dist-upgrade/ mapes kļūdas ziņojumā.
~
_Check All
2010-12-07
At_zīmēt visu
~
These software updates have been issued since Ubuntu was released. If you don't want to install them now, choose "Update Manager" from the Administration Menu later.
2010-12-07
Šie programmatūras atjauninājumi ir izlaisti kopš šīs Ubuntu versijas izlaišanas. Ja nevēlaties tos instalēt tagad, vēlāk izvēlieties 'Atjaunināšanas pārvaldnieks' no Administrēšanas izvēles.
~
If this key is set a first run welcome message will be presented.
2010-12-07
Ja šī atslēga ir iestatīta, tad tiks rādīta pirmās sasveicināšanās ziņa.
~
After your package information was updated the essential package '%s' can not be found anymore. This indicates a serious error, please report this bug against the 'update-manager' package and include the files in /var/log/dist-upgrade/ in the bug report.
2010-12-07
Pēc pakotņu informācijas atjaunināšanas, neizdodas atrast informāciju par svarīgu pakotni '%s'. Tas liecina par nopietnu kļūdu. Lūdzu, ziņojiet par šo kļūdu, norādot 'update-manager' pakotni un iekļaujot failus no /var/log/dist-upgrade/ mapes kļūdas ziņojumā.
~
Show package summary before package name in update list
2010-12-07
Atjauninājumu sarakstā rādīt pakotnes kopsavilkumu pirms pakotnes nosaukuma
~
_Uncheck All
2010-12-07
Noņemt _atzīmi visam
~
If this key is set, the main update list window will show the package summary before the package name.
2010-12-07
Ja šī atslēga ir iestatīta, tad galvenais atjauninājumu saraksta logs rādīs pakotņu kopsavilkumu pirms pakotnes nosaukuma.
~
Previous selected
2010-12-07
Iepriekš izvēlētie
~
Auto close the install window after successful install
2008-09-06
Pēc sekmīgas instalēšanas, automātiski aizvērt logu
~
If this key is set the install window will be automatically closed on successful installation.
2008-09-06
Ja šī atslēga ir uzstādīta, pēc veiksmīgas instalēšanas, logs tiks automātiski aizvērts.
1.
0 kB
2011-08-23
0 kB
2.
1 kB
2011-08-23
1 kB
3.
%.0f kB
2011-08-23
%.0f kB
9.
Unable to locate any package files, perhaps this is not a Ubuntu Disc or the wrong architecture?
2010-12-07
Neizdevās atrast pakotņu datnes. Varbūt šis nav Ubuntu disks, vai izvēlēta nepareiza sistēmas arhitektūra?
11.
There was a error adding the CD, the upgrade will abort. Please report this as a bug if this is a valid Ubuntu CD. The error message was: '%s'
2010-12-07
Pievienojot CD, gadījās kļūda, tāpēc atjaunināšana tiks pārtraukta. Lūdzu, ziņojiet par šo kļūdu, ja šis ir īsts Ubuntu CD. Kļūdas paziņojums bija: '%s'
12.
Remove package in bad state
Remove packages in bad state
2010-12-07
Noņemt pakotni, kas ir sliktā stāvoklī
Noņemt pakotnes, kas ir sliktā stāvoklī
Noņemt pakotnes, kas ir sliktā stāvoklī
13.
The package '%s' is in an inconsistent state and needs to be reinstalled, but no archive can be found for it. Do you want to remove this package now to continue?
The packages '%s' are in an inconsistent state and need to be reinstalled, but no archives can be found for them. Do you want to remove these packages now to continue?
2010-12-07
Pakotne '%s' atrodas neatbilstīgā stāvoklī, un tā ir jāpārinstalē, taču tās arhīvu nevar atrast. Vai vēlaties to noņemt, lai turpinātu?
Pakotnes '%s' atrodas neatbilstīgā stāvoklī, un tās ir nepieciešams pārinstalēt, taču to arhīvu nevar atrast. Vai vēlaties tās noņemt, lai turpinātu?
Pakotnes '%s' atrodas neatbilstīgā stāvoklī, un tās ir nepieciešams pārinstalēt, taču to arhīvu nevar atrast. Vai vēlaties tās noņemt, lai turpinātu?
16.
Your system contains broken packages that couldn't be fixed with this software. Please fix them first using synaptic or apt-get before proceeding.
2010-12-07
Jūsu sistēmā ir bojātas pakotnes, kuras nevar salabot ar šo programmu. Pirms turpināt, lūdzu, salabojiet tās, izmantojot synaptic vai apt-get rīkus.
17.
An unresolvable problem occurred while calculating the upgrade: %s This can be caused by: * Upgrading to a pre-release version of Ubuntu * Running the current pre-release version of Ubuntu * Unofficial software packages not provided by Ubuntu
2010-12-07
Parādījusies neatrisināma problēma, aprēķinot uzlabojumu: %s To varētu būt izraisījis kāds no šiem iemesliem: * Uzlabošana uz pirmslaidiena Ubuntu versiju * Pašreizējās pirmslaidiena Ubuntu versijas lietošana * Neoficiālas programmu pakotnes, kuru piegādātājs nav Ubuntu
19.
If none of this applies, then please report this bug using the command 'ubuntu-bug update-manager' in a terminal.
2011-08-23
Ja nekas no tā nav attiecināms, ziņojiet par šo kļūdu, terminālī izpildot komandu 'ubuntu-bug update-manager'.
22.
It was not possible to authenticate some packages. This may be a transient network problem. You may want to try again later. See below for a list of unauthenticated packages.
2010-12-07
Neizdevās autentificēt dažas pakotnes. Šī varētu būt īslaicīga tīkla problēma. Pamēģiniet atkārtot šo darbību vēlāk. Skatiet neautentificēto pakotņu sarakstu zemāk.
23.
The package '%s' is marked for removal but it is in the removal blacklist.
2010-12-07
Pakotne '%s' ir atzīmēta kā noņemama, bet tā ir noņemšanas melnajā sarakstā.
24.
The essential package '%s' is marked for removal.
2010-12-07
Būtiska pakotne '%s" ir atzīmēta noņemšanai.
26.
Can't install '%s'
2010-12-07
Neizdodas instalēt '%s'
27.
It was impossible to install a required package. Please report this as a bug using 'ubuntu-bug update-manager' in a terminal.
2011-08-23
Neizdevās uzinstalēt nepieciešamo pakotni. Lūdzu, ziņojiet par to kā par kļūdu, terminālī izpildot 'ubuntu-bug update-manager'.
29.
Your system does not contain a ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, xubuntu-desktop or edubuntu-desktop package and it was not possible to detect which version of Ubuntu you are running. Please install one of the packages above first using synaptic or apt-get before proceeding.
2010-12-07
Jūsu sistēmā nav instalēta neviena no ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, xubuntu-desktop vai edubuntu-desktop darbvirsmas pakotnēm, un neizdevās noteikt, kāda ir jūsu Ubuntu versija. Pirms turpināt, lūdzu, instalējiet vienu no augstākminētajām pakotnēm, izmantojot synaptic vai apt-get rīkus.
31.
Unable to get exclusive lock
2010-12-07
Neizdevās iegūt ekskluzīvu pieeju
32.
This usually means that another package management application (like apt-get or aptitude) already running. Please close that application first.
2010-12-07
Tas parasti nozīmē, ka jau darbojas cita pakotņu pārvaldības lietotne (piemēram apt-get vai aptitude). Lūdzu, vispirms tās aizveriet.
33.
Upgrading over remote connection not supported
2010-12-07
Uzlabošana, izmantojot attālināto savienojumu, nav atbalstīta
34.
You are running the upgrade over a remote ssh connection with a frontend that does not support this. Please try a text mode upgrade with 'do-release-upgrade'. The upgrade will abort now. Please try without ssh.
2010-12-07
Jūs veicat uzlabošanu, izmantojot attālinātu ssh savienojumu ar priekšpusi, kas šādu darbību neatļauj. Lūdzu, mēģiniet uzlabošanu teksta režīmā ar 'do-release-upgrade' komandu. Uzlabošana tagad tiks pārtraukta. Lūdzu, mēģiniet bez ssh.
35.
Continue running under SSH?
2010-12-07
Turpināt, izmantojot SSH pieslēgumu?
36.
This session appears to be running under ssh. It is not recommended to perform a upgrade over ssh currently because in case of failure it is harder to recover. If you continue, an additional ssh daemon will be started at port '%s'. Do you want to continue?
2010-12-07
Izskatās, ka šī sesija ir palaista, izmantojot ssh. Nav ieteicams veikt uzlabošanu, izmantojot ssh, jo neveiksmes gadījumā būs grūtāk atgūties. Ja turpināsiet, tiks palaists papildus ssh dēmons, kas izmantos portu '%s'. Vai vēlaties turpināt?
38.
To make recovery in case of failure easier, an additional sshd will be started on port '%s'. If anything goes wrong with the running ssh you can still connect to the additional one.
2010-12-07
Lai neveiksmes gadījumā atvieglotu atgūšanos, papildus sshd tiks palaists uz '%s' porta. Ja kaut kas noiet greizi ar pašreizējo ssh, jūs joprojām varēsiet savienoties ar papildus ssh.
39.
If you run a firewall, you may need to temporarily open this port. As this is potentially dangerous it's not done automatically. You can open the port with e.g.: '%s'
2011-03-03
Ja jūs izmantojat ugunsmūri, jums vajadzēs uz brīdi atvērt šo portu. Tā kā tas ir potenciāli bīstami, tas netiek darīts automātiski. Jūs varat atvērt portu ar, piemēram: '%s'
40.
Can not upgrade
2010-12-07
Neizdodas uzlabot
41.
An upgrade from '%s' to '%s' is not supported with this tool.
2010-12-07
'%s' uzlabošana uz '%s' netiek atbalstīta, izmantojot šo rīku.
45.
This upgrade is running in sandbox (test) mode. All changes are written to '%s' and will be lost on the next reboot. *No* changes written to a systemdir from now until the next reboot are permanent.
2010-12-07
Šī uzlabošana notiek smilškastes jeb testa režīmā. Visas izmaiņas tiek ierakstītas '%s' un tiks zaudētas pēc nākošās pārstartēšanas. Sistēmas mapē netiks ierakstītas *nekādas* izmaiņas līdz pat nākošajai pārstartēšanai.
46.
Your python install is corrupted. Please fix the '/usr/bin/python' symlink.
2010-12-07
Jūsu python instalācija ir bojāta. Lūdzu, salabojiet `/usr/bin/python` simbolisko saiti.
2007-09-21
Jūsu python instalācija ir bojāta. Lūdzu salabojiet `/usr/bin/python` simbolisko saiti.
48.
The upgrade can not continue with that package installed. Please remove it with synaptic or 'apt-get remove debsig-verify' first and run the upgrade again.
2010-12-07
Uzlabošanu nevar turpināt, kamēr šī pakotne nav noņemta. Lūdzu, noņemiet to izmantojot Synaptic vai 'apt-get remove debsig-verify' un tad palaidiet uzlabošanu vēlreiz.
50.
The upgrade system can use the internet to automatically download the latest updates and install them during the upgrade. If you have a network connection this is highly recommended. The upgrade will take longer, but when it is complete, your system will be fully up to date. You can choose not to do this, but you should install the latest updates soon after upgrading. If you answer 'no' here, the network is not used at all.
2010-12-07
Uzlabošanas sistēma var izmantot Internetu, lai automātiski lejupielādētu jaunākos atjauninājumus un instalēt tos uzlabošanas laikā. To ir ļoti ieteicams darīt, ja jums ir tīkla savienojums. Uzlabošana aizņems ilgāku laiku, bet pēc pabeigšanas sistēma būs pilnībā aktuāla. Jūs varat izvēlēties to nedarīt, bet tad jums vajadzētu instalēt pēdējos atjauninājumus pēc uzlabošanas pabeigšanas. Ja jūs šeit atbildēsiet 'nē', tad tīkls netiks izmantots vispār.
53.
While scanning your repository information no mirror entry for the upgrade was found. This can happen if you run a internal mirror or if the mirror information is out of date. Do you want to rewrite your 'sources.list' file anyway? If you choose 'Yes' here it will update all '%s' to '%s' entries. If you select 'No' the upgrade will cancel.
2010-12-07
Skenējot jūsu krātuvju informāciju, neizdevās atrast uzlabošanas spoguļa ierakstu. Tas var notikt, ja jūs darbināt iekšējo spoguli vai arī spoguļa informācija ir novecojusi. Vai tomēr vēlaties pārrakstīt 'sources.list' failu? Ja izvēlēsieties 'Jā', tad tas atjauninās visus '%s' ierakstus uz '%s'. Ja izvēlēsieties 'Nē', uzlabošana tiks atcelta.