Translations by Pēteris Krišjānis

Pēteris Krišjānis has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 256 results
~
These software updates have been issued since Ubuntu was released. If you don't want to install them now, choose "Update Manager" from the Administration Menu later.
2010-04-17
Šie programmatūras uzlabojumi ir padarīti pieejami kopš šī Ubuntu versija tika izlaista. Ja jūs nevēlaties tos instalēt tagad, vēlāk izvēlieties 'Atjaunināšanas pārvaldnieks' no Administrēšanas izvēles.
~
This will permanently hide the new release prompt from check-new-release-gtk. Note that the small button in the main update-manager UI will still be there.
2010-03-28
Šis neatgriezeniski noslēps jaunā laidiena dialogu check-new-release-gtk. Piezīme - mazā poga galvenajā update-manager logā joprojām būs pieejama.
~
make check-new-release-gtk ignore a given new release
2010-03-28
likt check-new-release-gtk ignorēt doto jauno laidienu
~
Stores the state of the expander that contains the list of changes and the description
2010-02-18
Satur izvērsēja, kas satur izmaiņu sarakstu un aprakstu, stāvokli.
~
This key is deprecated in favor of the file /etc/update-manager/release-upgrades Check automatically if a new version of the current distribution is available and offer to upgrade (if possible).
2010-02-18
Šī atslēga ir novecojusi. Tās vietā ieteicams izmantot /etc/update-manager/release-upgrades, lai automātiski pārbaudītu, vai ir pieejama jauna pašreizējās distribūcijas versija un, ja iespējams, piedāvāt veikt uzlabošanu (ja iespējams).
~
Show version in update list
2010-02-18
Atjauninājumu sarakstā rādīt versiju
~
Show details of an update
2010-02-18
Rādīt sīkāku informāciju par atjauninājumu
~
Stores the size of the update-manager dialog
2010-02-18
Satur update-manager dialoga izmēru
~
If this key is set a first run welcome message will be presented.
2010-02-18
Ja šī atslēga ir iestatīta, tad tiks rādīta pirmās sasveicināšanās sasveicināšanās ziņa.
~
If automatic checking for updates is disabled, you have to reload the channel list manually. This option allows to hide the reminder shown in this case.
2010-02-18
Ja automātiska jauninājumu pārbaude ir izslēgta, jums pašrocīgi jāpārlādē kanālu saraksts. Šādā gadījumā šī opcija ļauj nerādīt atgādinājumu.
~
*deprecated* Check for new distribution releases
2010-02-18
*novecojis* Pārbaudīt, vai nav pieejams jauns distributīva laidiens
~
First run welcome message
2010-02-18
Pirmās palaišanas sasveicināšanās ziņa
~
Auto close the install window after successful install
2010-02-18
Automātiski aizvērt logu pēc sekmīgas instalēšanas
~
If this key is set the main update list window will show version information (from version to version).
2010-02-18
Ja šī atslēga ir iestatīta, tad galvenais atjauninājumu saraksta logs rādīs versiju informāciju (no versijas uz versiju).
~
If this key is set the install window will be automatically closed on successful installation.
2010-02-18
Ja šī atslēga ir iestatīta, pēc veiksmīgas instalēšanas logs tiks automātiski aizvērts.
~
Settings...
2010-02-18
Iestatījumi...
~
Changes for the versions: %s %s
2010-02-18
Izmaiņas šādām versijām: %s %s
~
This change is not coming from a source that supports changelogs.
2010-02-18
Izmaiņa nenāk no avota, kas atbalsta izmaiņu žurnālus.
~
These software updates have been issued since Ubuntu was released. If you don't want to install them now, choose "Update Manager" from the Administration Menu later.
2010-02-18
Šie programmatūras uzlabojumi ir padarīti pieejami kopš šī Ubuntu versija tika izlaista. Ja jūs nevēlaties tos instalēt tagad, vēlāk izvēlieties 'Uzlabošanas pārvaldnieks' no Administrēšanas izvēles.
~
The package information was last updated less than one hour ago.
2010-02-18
Informācija par pakotnēm pēdējo reizi tika atjaunināta mazāk nekā pirms stundas.
~
It is unknown when the package information was updated last. Please try clicking on the 'Check' button to update the information.
2010-02-18
Nav zināms, kad pēdējo reizi tika atjaunināta informācija par pieejamajām pakotnēm. Lūdzu, klikšķiniet uz pogas 'Pārbaudīt', lai iegūtu jaunāko pieejamo informāciju par pakotnēm.
~
This usually is caused by a system were /tmp is mounted noexec. Please remount without noexec and run the upgrade again.
2010-02-18
Šādi parasti gadās sistēmā, kurā /tmp mape ir piemontēta ar 'noexec' karogu. Lūdzu pārmontējiet to bez 'noexec' un palaidiet uzlabošanu vēlreiz.
~
This is most likely a bug in the upgrade tool. Please report it as a bug
2010-02-18
Visticamāk, tā ir kļūda uzlabošanas rīkā. Lūdzu, ziņojiet par to kā par kļūdu
~
Preparing the system for the upgrade failed. Please report this as a bug against the 'update-manager' package and include the files in /var/log/dist-upgrade/ in the bug report.
2010-02-18
Sistēmas sagatavošana uzlabošanai neizdevās. Lūdzu, ziņojiet par šo kļūdu, norādot 'update-manager' pakotni un iekļaujot failus no /var/log/dist-upgrade/ mapes kļūdas ziņojumā.
~
The system was unable to get the prerequisites for the upgrade. The upgrade will abort now and restore the original system state. Please report this as a bug against the 'update-manager' package and include the files in /var/log/dist-upgrade/ in the bug report.
2010-02-18
Sistēmai neizdevās noskaidrot uzlabošanas priekšnosacījumus. Uzlabošana tagad tiks pārtraukta un tiks atjaunots sistēmas sākotnējais stāvoklis. Lūdzu, ziņojiet par šo kļūdu, norādot 'update-manager' pakotni un iekļaujot failus no /var/log/dist-upgrade/ mapes kļūdas ziņojumā.
~
Please report this bug against the 'update-manager' package and include the files in /var/log/dist-upgrade/ in the bug report. %s
2010-02-18
Lūdzu, ziņojiet par šo kļūdu, norādot 'update-manager' pakotni un iekļaujot failus no /var/log/dist-upgrade/ mapes kļūdas ziņojumā. %s
~
After your package information was updated the essential package '%s' can not be found anymore. This indicates a serious error, please report this bug against the 'update-manager' package and include the files in /var/log/dist-upgrade/ in the bug report.
2010-02-18
Pēc jūsu pakotņu informācijas atjaunināšanas neizdodas atrast informāciju par svarīgu pakotni '%s'. Tas liecina par nopietnu kļūdu. Lūdzu, ziņojiet par šo kļūdu, norādot 'update-manager' pakotni un iekļaujot failus no /var/log/dist-upgrade/ mapes kļūdas ziņojumā.
~
Preparing the system for the upgrade failed. Please report this as a bug against the 'update-manager' package and include the files in /var/log/dist-upgrade/ in the bug report.
2010-02-18
Sistēmas sagatavošana uzlabošanai neizdevās. Lūdzu ziņojiet par šo kļūdu, norādot 'update-manager' pakotni un iekļaujot failus no /var/log/dist-upgrade/ mapes kļūdas ziņojumā.
~
The system was unable to get the prerequisites for the upgrade. The upgrade will abort now and restore the original system state. Please report this as a bug against the 'update-manager' package and include the files in /var/log/dist-upgrade/ in the bug report.
2010-02-18
Sistēmai neizdevās noskaidrot uzlabošanas priekšnosacījumus. Uzlabošana tagad tiks pārtraukta un tiks atjaunots sistēmas sākotnējais stāvoklis. Lūdzu ziņojiet par šo kļūdu, norādot 'update-manager' pakotni un iekļaujot failus no /var/log/dist-upgrade/ mapes kļūdas ziņojumā.
~
Please report this bug against the 'update-manager' package and include the files in /var/log/dist-upgrade/ in the bug report. %s
2010-02-18
Lūdzu ziņojiet par šo kļūdu, norādot 'update-manager' pakotni un iekļaujot failus no /var/log/dist-upgrade/ mapes kļūdas ziņojumā. %s
~
It was impossible to install a required package. Please report this as a bug.
2010-02-18
Nebija iespējams instalēt pieprasīto pakotni. Lūdzu ziņojiet par šo kļūdu.
~
If none of this applies, then please report this bug against the 'update-manager' package and include the files in /var/log/dist-upgrade/ in the bug report.
2010-02-18
Ja neviens no situācijas aprakstiem neatbilst, lūdzu aizpildiet kļūdu par 'ubuntu-manager' pakotni un iekļaujiet failus no /var/log/dist-upgrade savā kļūdas ziņojumā.
2010-02-16
Ja neviens no situācijas aprakstiem neatbilst, lūdzu aizpildiet kļūdu par 'ubuntu-manager' pakotni un iekļaujiet failus no /var/log/dist-upgrade savā paziņojumā.
~
It was impossible to install a required package. Please report this as a bug.
2008-02-06
Nebija iespējams uzstādīt pieprasīto pakotni. Lūdzu ziņojiet par šo kļūmi.
7.
Custom servers
2008-02-06
Pašizvēlētie serveri
8.
Could not calculate sources.list entry
2010-02-16
Neizdevās izrēķināt sources.list ierakstu
9.
Unable to locate any package files, perhaps this is not a Ubuntu Disc or the wrong architecture?
2010-02-16
Nav iespējams atrast pakotņu datnes, varbūt, ka šis nav Ubuntu disks vai izvēlēta nepareiza sistēmas arhitektūra?
13.
The package '%s' is in an inconsistent state and needs to be reinstalled, but no archive can be found for it. Do you want to remove this package now to continue?
The packages '%s' are in an inconsistent state and need to be reinstalled, but no archives can be found for them. Do you want to remove these packages now to continue?
2010-02-16
Pakotne '%s' atrodas neatbilstīgā stāvoklī un to ir nepieciešams pārinstalēt, taču tās arhīvu nevar atrast. Vai vēlaties aizvākt to, lai turpinātu?
Pakotnes '%s' atrodas neatbilstīgā stāvoklī un tās ir nepieciešams pārinstalēt, taču to arhīvu nevar atrast. Vai vēlaties aizvākt tās, lai turpinātu?
Pakotnes '%s' atrodas neatbilstīgā stāvoklī un tās ir nepieciešams pārinstalēt, taču to arhīvu nevar atrast. Vai vēlaties aizvākt tās, lai turpinātu?
16.
Your system contains broken packages that couldn't be fixed with this software. Please fix them first using synaptic or apt-get before proceeding.
2010-02-18
Jūsu sistēmā ir bojātas pakotnes, kuras nevar salabot ar šo programmu. Pirms turpiniet, lūdzu, salabojiet tās, izmantojot synaptic vai apt-get rīkus.
2008-02-06
Jūsu sistēmā ir bojātas pakotnes, kuras nevar salabot ar šo programmu. Pirms turpiniet, lūdzu, salabojiet tās, izmantojot synaptic vai apt-get programmas.
17.
An unresolvable problem occurred while calculating the upgrade: %s This can be caused by: * Upgrading to a pre-release version of Ubuntu * Running the current pre-release version of Ubuntu * Unofficial software packages not provided by Ubuntu
2010-02-18
Parādījusies neatrisināma problēma aprēķinot uzlabojumu: %s To, iespējams, ir izraisījis kāds no šiem iemesliem: * Uzlabošana uz pirmslaidiena Ubuntu versiju * Pašreizējās pirmslaidiena Ubuntu versijas lietošana * Neoficiālas programmu pakotnes, kuru piegādātājs nav Ubuntu
2010-02-16
Parādījusies neatrisināma problēma aprēķinot azlabošanas procesus: %s To, iespējams, ir izraisījis kāds no šiem iemesliem: * Uzlabošana uz pirmslaidiena Ubuntu versiju * Pašreizējās pirmslaidiena Ubuntu versijas lietošana * Neoficiālas programmu pakotnes, kuru piegādātājs nav Ubuntu
18.
This is most likely a transient problem, please try again later.
2010-02-16
Šī, visdrīzāk, ir īslaicīga problēma. Lūdzu, mēģiniet vēlāk vēlreiz.
20.
Could not calculate the upgrade
2010-02-18
Nevar aprēķināt uzlabojumu
2010-02-16
Nevar aprēķināt jauninājumu
21.
Error authenticating some packages
2010-02-18
Kļūda, autentificējot dažas pakotnes
22.
It was not possible to authenticate some packages. This may be a transient network problem. You may want to try again later. See below for a list of unauthenticated packages.
2010-02-18
Nav iespējams autentificēt dažas pakotnes. Tā varētu būt tīkla problēma. Pamēģiniet atkārtot šo darbību vēlāk. Sekojiet zemāk neautentificēto pakotņu sarakstam.
2008-02-06
Nav iespējams autentificēt dažas paketes. Tā varētu būt tīkla problēma. Pamēģiniet atkārtot šo darbību vēlāk. Sekojiet zemāk neautentificēto pakotņu sarakstam.
23.
The package '%s' is marked for removal but it is in the removal blacklist.
2010-02-18
Pakotne '%s' ir atzīmēta kā noņemama, bet tā ir izņemšanas melnajā sarakstā.
24.
The essential package '%s' is marked for removal.
2010-02-18
Svarīga pakotne '%s" ir atzīmēta noņemšanai.