Translations by Gints Neimanis

Gints Neimanis has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 54 results
~
Stores the state of the expander that contains the list of changes and the description
2007-08-24
Saglabā izvērsēja, kas satur izmaiņu sarakstu un aprakstu, stāvokli.
~
Stores the size of the update-manager dialog
2007-08-24
Saglabā update-manager dialoga izmēru
~
Upgrading the repository information resulted in a invalid file. Please report this as a bug.
2007-08-24
Krātuves informācijas atjaunināšana radīja nederīgu failu. Lūdzu, paziņojiet par to kā par kļūdu.
~
The window size
2007-08-24
Loga izmērs
~
If automatic checking for updates is disabled, you have to reload the channel list manually. This option allows to hide the reminder shown in this case.
2007-08-24
Ja automātiska jauninājumu pārbaude ir izslēgta, jums manuāli jāpārlādē kanālu saraksts. Šādā gadījumā šī opcija ļauj nerādīt atgādinājumu.
~
Remind to reload the channel list
2007-08-24
Atgādināt par kanālu saraksta pārlādēšanu
~
This is most likely a bug in the upgrade tool. Please report it as a bug
2007-08-24
Droši vien tā ir kļūda jauninājuma rīkā. Lūdz, paziņojiet par to kā par blusu
~
_Check All
2007-08-24
Ie_zīmēt visu
31.
Unable to get exclusive lock
2007-08-24
Nevarēju iegūt ekskluzīvu aizslēgu
32.
This usually means that another package management application (like apt-get or aptitude) already running. Please close that application first.
2007-08-24
Parasti tas nozīmē, ka cita pakotņu pārvaldības aplikācija (piemēram apt-get vai aptitude) jau darbojas. Lūdzu, vispirms aizveriet to.
46.
Your python install is corrupted. Please fix the '/usr/bin/python' symlink.
2007-08-24
Jūsu python instalācija ir bojāta. Lūdzu salabojiet `/usr/bin/python` simlinku.
59.
Some third party entries in your sources.list were disabled. You can re-enable them after the upgrade with the 'software-properties' tool or your package manager.
2007-08-24
Daži trešās puses ieraksti jūsu 'sources.list' failā tika slēgti. Pēc sistēmas modernizēšanas tos varat atkal ieslēgt ar 'software-properties' rīku vai jūsu pakotņu menedžeri.
94.
Fetching
2007-08-24
Velk
115.
Use the given path to search for a cdrom with upgradable packages
2007-08-24
Lietot doto ceļu, lai atrastu cdrom ar jauninājumu pakotnēm
116.
Use frontend. Currently available: DistUpgradeViewText, DistUpgradeViewGtk, DistUpgradeViewKDE
2007-08-24
Lietot saskarni. Šobrīd pieejamās: DistUpgradeViewText, DistUpgradeViewGtk, DistUpgradeViewKDE
121.
Please insert '%s' into the drive '%s'
2007-08-24
Lūdzu, ievietojiet '%s' dzinī '%s'
124.
About %s remaining
2007-08-24
Atlicis aptuveni %s
125.
Fetching file %li of %li
2007-08-24
Iegūstu failu %li no %li
126.
Applying changes
2007-08-24
Pielietoju izmaiņas
137.
To prevent data loss close all open applications and documents.
2007-08-24
Aizveriet aplikācijas un dokumentus, lai izvairītos no datu zudumiem.
150.
Show Terminal >>>
2007-08-24
Parādīt termināli >>>
151.
<<< Hide Terminal
2007-08-24
<<< Noslēpt termināli
155.
Remove %s
2007-08-24
Novākt %s
184.
There are no upgrades available for your system. The upgrade will now be canceled.
2007-08-24
Jūsu sistēmai jauninājumi nav pieejami. Modernizēšana tiks pārtraukta.
187.
Could not run the upgrade tool
2007-08-24
Nevarēju palaist jauninājumu rīku
191.
Failed to fetch
2007-08-24
Neizdevās novilkt
195.
Failed to extract
2007-08-24
Neizdevās atarhivēt
196.
Extracting the upgrade failed. There may be a problem with the network or with the server.
2007-08-24
Neizdevās atarhivēt jauninājumu. Tā var būt gan tīkla, gan servera problēma.
198.
Verifying the upgrade failed. There may be a problem with the network or with the server.
2007-08-24
Neizdevās jauninājuma pārbaude. Tā var būt gan tīkla, gan servera problēma.
222.
Difference between the files
2007-08-24
Atšķirība starp failiem
233.
Please wait, this can take some time.
2007-08-24
Lūdzu, uzgaidiet. Tas var prasīt kādu laiku.
234.
Update is complete
2007-08-24
Atjaunināšana ir pabeigta
235.
Could not find the release notes
2007-08-24
Nevarēju atrast piezīmes par laidienu
240.
Release Notes
2007-08-24
Laidiena piezīmes
246.
Downloading file %(current)li of %(total)li with %(speed)s/s
2007-08-24
Lejupielādē failu %(current)li no %(total)li ar %(speed)s/s
247.
Downloading file %(current)li of %(total)li
2007-08-24
Lejupielādē failu %(current)li no %(total)li
253.
Downloading list of changes...
2007-08-24
Lejuplādēju izmaiņu sarakstu...
268.
Software updates correct errors, eliminate security vulnerabilities and provide new features.
2007-08-24
Programmas jauninājumi labo kļūdas, samazina drošības ievainojamības un piegādā jaunas programmas īpašības.
281.
Could not initialize the package information
2007-08-24
Nevar inicializēt pakotnes informāciju
285.
(Size: %s)
2007-08-24
(Izmērs: %s)
292.
Software index is broken
2007-08-24
Programmatūras indekss ir bojāts
304.
Failed to download the list of changes. Please check your Internet connection.
2007-08-24
Neizdevās lejupielādēt izmaiņu sarakstu. Lūdzu, pārbaudiet internet savienojumu.
310.
Recommended updates
2007-08-24
Ieteiktie atjauninājumi
311.
Proposed updates
2007-08-24
Piedāvātie atjauninājumi
312.
Backports
2007-08-24
Bakporti
313.
Distribution updates
2007-08-24
Distribūcijas atjauninājumi
318.
<big><b>Starting Update Manager</b></big>
2007-08-24
<big><b>Sāknēju atjaunināšanas pārvaldnieku</b></big>
320.
Chec_k
2007-08-24
Pār_baudīt
323.
Description of update
2007-08-24
Atjauninājuma apraksts
338.
updates
2007-08-24
atjauninājumi