Translations by Marsel Pretorius

Marsel Pretorius has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 180 results
93.
Boot loader
2015-08-26
Selflaaier
94.
Installation has finished. You can continue testing ${RELEASE} now, but until you restart the computer, any changes you make or documents you save will not be preserved.
2015-08-26
Die installasie is afgehandel. Jy kan nou voortgaan met die toets van ${RELEASE}, maar tot jy die rekenaar herlaai sal geen veranderings wat jy maak of dokumente wat jy stoor behoue bly nie.
97.
Connect
2015-08-26
Verbind
98.
Stop
2015-08-26
Stop
99.
Installation is complete. You need to restart the computer in order to use the new installation.
2015-08-26
Installasie is afgehandel. Jy moet jou rekenaar herlaai om die nuwe installasie te kan gebruik.
100.
Verifying the installation configuration...
2015-08-26
Besig om die installasiekonfigurasie na te gaan...
104.
Almost finished copying files...
2015-08-26
Kopiëring van lêers byna afgehandel...
105.
Installation Failed
2015-08-26
Installasie het misluk
106.
The installer encountered an error copying files to the hard disk:
2015-08-26
Die installeerder het 'n fout teëgekom met die kopieer van lêers is na die hardeskyf:
107.
This is due to there being insufficient disk space for the install to complete on the target partition. Please run the installer again and select a larger partition to install into.
2015-08-26
Dit is die gevolg van onvoldoende spasie vir die afhandeling van die installasie op die teikenpartisie. Laat loop die installeerder asseblief weer en kies 'n groter partisie om op te installeer.
2015-08-26
Dit is die gevolg van onvoldoende spasie vir die afhandeling van die installasie op die teikenverdeling. Loop die installeerder asseblief weer en kies 'n groter verdeling om op te installeer.
108.
This is often due to a faulty CD/DVD disk or drive. It may help to clean the CD/DVD, to burn the CD/DVD at a lower speed, or to clean the CD/DVD drive lens (cleaning kits are often available from electronics suppliers).
2015-08-26
Dit is meestal die gevolg van 'n foutiewe CD/DVD-skyf of aandrywer. Dit kan help om die CD/DVD skoon te maak, die CD/DVD teen 'n laer spoed te sny of om die CD/DVD-aandrywerlens skoon te maak (skoonmaakprodukte is gewoonlik beskikbaar by elektronikawinkels).
109.
This is often due to a faulty hard disk. It may help to check whether the hard disk is old and in need of replacement, or to move the system to a cooler environment.
2015-08-26
Dit is meestal die gevolg van 'n foutiewe hardeskyf. Dat kan help om te kyk of die hardeskyf oud is en vervang moet word, of om die rekenaar na 'n kouer omgewing te skuif.
110.
This is often due to a faulty CD/DVD disk or drive, or a faulty hard disk. It may help to clean the CD/DVD, to burn the CD/DVD at a lower speed, to clean the CD/DVD drive lens (cleaning kits are often available from electronics suppliers), to check whether the hard disk is old and in need of replacement, or to move the system to a cooler environment.
2015-08-26
Dit is dikwels die gevolg van 'n foutiewe CD/DVD-skyf of aandrywer, of 'n foutiewe hardeskyf. Dit kan help om die CD/DVD skoon te maak, die CD/DVD teen 'n laer spoed te sny, die CD/DVD-aandrywerlens skoon te maak (skoonmaakprodukte is gewoonlik beskikbaar by elektronikawinkels), om te kyk of die hardeskyf oud is en vervang moet word of om die rekenaar na 'n koeler omgewing te skuif.
111.
The following file did not match its source copy on the CD/DVD:
2015-08-26
Die volgende lêer verskil van die oorspronklike weergawe op die CD/DVD.
112.
Copying installation logs...
2015-08-26
Besig om installasielogs te kopieer...
118.
Creating user...
2015-08-26
Besig om gebruiker te skep...
121.
Installing third-party software...
2015-08-26
Besig om derdepartysagteware te installeer...
124.
Saving installed packages...
2015-08-26
Besig om geïnstalleerde pakkette te stoor...
125.
Restoring previously installed packages...
2015-08-26
Besig om voorheen geïnstalleerde pakkette te herwin...
126.
Installing additional packages...
2015-08-26
Besig om bykomende pakkette te installeer...
127.
Checking for packages to install...
2015-08-26
Besig met nagaan van pakkette om te installeer...
131.
Downloading package lists...
2015-08-26
Besig met aflaai van pakketlyste...
132.
Downloading package lists (${TIME} remaining)...
2015-08-26
Besig met aflaai van pakketlyste (${TIME} oorblywend)
134.
Error removing ${PACKAGE}
2015-08-26
Fout met verwydering van ${PACKAGE}
135.
Error while installing packages
2015-08-26
Fout tydens die installering van pakkette
136.
An error occurred while installing packages:
2015-08-26
Fout het voorgekom met installasie van pakkette:
137.
The following packages are in a broken state:
2015-08-26
Die volgende pakkette is in 'n gebroke toestand:
138.
This may be due to using an old installer image, or it may be due to a bug in some of the packages listed above. More details may be found in /var/log/syslog. The installer will try to continue anyway, but may fail at a later point, and will not be able to install or remove other packages (possibly including itself) from the installed system. You should first look for newer versions of your installer image, or failing that report the problem to your distributor.
2015-08-26
Dit kan die gevolg wees van die gebruik van 'n ou installasieafbeelding, of as gevolg van 'n fout in een van die bogenoemde pakkette. Meer inligting kan verkry word in /var/log/syslog. Die installeerder sal in elkgeval poog om voort te gaan, maar kan op 'n later stadium misluk en sal nie ander pakkette kan installeer of verwyder (moontlik insluitende homself) vanuit die geïnstalleerde stelsel nie. Jy moet eerstens soek na nuwer weergawes van jou installasieafbeelding en, indien onsuksesvol hiermee, dit by jou verspreider rapporteer.
139.
Error while removing packages
2015-08-26
fout tydens die verwydering van pakkette
140.
An error occurred while removing packages:
2015-08-26
Fout het voorgekom tydens die verwydering van pakkette:
143.
Error copying network configuration
2015-08-26
Fout met kopiëring van netwerkkonfigurasie
144.
An error occurred while copying the network settings. The installation will continue, but the network configuration will have to be set up again in the installed system.
2015-08-26
Fout het voorgekom tydens die kopiëring van die netwerkinstellings. Die installasie sal voortgaan, maar die netwerkkonfigurasie sal weer opgestel moet word in die geïnstalleerde stelsel.
145.
Error restoring installed applications
2015-08-26
Fout met herstel van geïnstalleerde toepassings
146.
An error occurred while restoring previously-installed applications. The installation will continue, but you may have to manually reinstall some applications after the computer reboots.
2015-08-26
Fout het voorgekom tydens die herstel van voorheen geïnstalleerde toepassings. Die installasie sal voortgaan, maar jy sal moontlik sommige toepassings weer individueel moet installeer na die rekenaar herlaai het.
147.
Calculating files to skip copying...
2015-08-26
Besig met berekening van lêers om oor te slaan...
151.
Failed to unmount partitions
2015-08-26
Ontheg van partisies het gefaal
2015-08-26
Ontkoppeling van verdelings het misluk
152.
The installer needs to commit changes to partition tables, but cannot do so because partitions on the following mount points could not be unmounted:
2015-08-26
Die installeerder moet wysigings aanbring aan die partisietabelle, dit kan egter nie gebeur nie want partisies in die volgende hegpunte kon nie ontheg word nie:
2015-08-26
Die installeerder moet wysigings aanbring aan die verdelertabelle, dit kan egter nie gebeur nie want verdelings in die volgende koppelingspunte kon nie ontkoppel word nie:
153.
Please close any applications using these mount points.
2015-08-26
Sluit asseblief alle toepassings af wat die volgende koppelpunte gebruik:
154.
Would you like the installer to try to unmount these partitions again?
2015-08-26
Wil jy dat die installeerder poog om hierdie partisies weer te ontheg?
2015-08-26
Wil jy dat die installeerder poog om hierdie verdelings weer te ontkoppel?
155.
Do you want to return to the partitioner?
2015-08-26
Wil jy na die partisieprogram terugkeer?
2015-08-26
Wil jy terugkeer na die verdelingsprogram?
156.
Some of the partitions you created are too small. Please make the following partitions at least this large:
2015-08-26
Sommige van die partisies wat jy geskep het is te klein. Ken asseblief ten minste die volgende grootte toe aan die partisies:
2015-08-26
Sommige van die verdelings wat jy geskep het is te klein. Ken asseblief ten minste die volgende grootte toe aan die verdelings:
157.
If you do not go back to the partitioner and increase the size of these partitions, the installation may fail.
2015-08-26
Indien jy nie terugkeer na die partisieprogram en die grootte van hierdie partisies vermeerder nie, kan die installasie faal.
2015-08-26
Indien jy nie terugkeer na die verdelingsprogram en die grootte van hierdie verdelings vermeerder nie, kan die installasie misluk.
158.
System Configuration
2015-08-26
Stelselkonfigurasie