Translations by Marsel Pretorius

Marsel Pretorius has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

151180 of 180 results
211.
<span foreground="darkred">Warning:</span> This will delete all of your ${OS} programs, documents, photos, music, and any other files.
2015-08-26
<span foreground="darkred">Waarskuwing:</span> Hierdie sal al jou ${OS} programme, dokumente, foto's, musiek en ander lêers verwyder.
212.
Install ${DISTRO} alongside ${OS}
2015-08-26
Installeer ${DISTRO} naas ${OS}
213.
Documents, music, and other personal files will be kept. You can choose which operating system you want each time the computer starts up.
2015-08-26
Dokumente, musiek en ander persoonlike lêers sal behou word. Jy kan die verlangde bedryfstelsel kies elke keer as die rekenaar laai.
214.
Install ${DISTRO} inside ${OS}
2015-08-26
Installeer ${DISTRO} in ${OS}
215.
Something else
2015-08-26
Iets anders
216.
You can create or resize partitions yourself, or choose multiple partitions for ${DISTRO}.
2015-08-26
Jy kan partisies self skep of aanpas, of meerdere partisies vir ${DISTRO} kies.
2015-08-26
Jy kan verdelings self skep of aanpas, of meerdere verdelings vir ${DISTRO} kies.
217.
Erase ${CURDISTRO} and reinstall
2015-08-26
Verwyder ${CURDISTRO} en herinstalleer
218.
<span foreground="darkred">Warning:</span> This will delete all your ${CURDISTRO} programs, documents, photos, music, and any other files.
2015-08-26
<span foreground="darkred">Waarskuwing:</span> Hierdie sal al jou ${CURDISTRO} programme, dokumente, foto's, musiek en ander lêers verwyder.
219.
Upgrade ${CURDISTRO} to ${VER}
2015-08-26
Gradeer ${CURDISTRO} op na ${VER}
220.
Documents, music, and other personal files will be kept. Installed software will be kept where possible. System-wide settings will be cleared.
2015-08-26
Dokumente, musiek en ander persoonlike lêers sal behoue bly. Geïnstalleerde sagteware sal, waar moontlik, gehou word. Stelselwye instellings sal geskrap word.
221.
Install ${DISTRO} ${VER} alongside ${CURDISTRO}
2015-08-26
Installeer ${DISTRO} ${VER} naas ${CURDISTRO}
222.
Erase disk and install ${DISTRO}
2015-08-26
Skrap skyf en installeer ${DISTRO}
223.
<span foreground="darkred">Warning:</span> This will delete any files on the disk.
2015-08-26
<span foreground="darkred">Waarskuwing:</span> hierdie aksie sal alle lêers op die skyf verwyder.
224.
Erase everything and reinstall
2015-08-26
Skrap alles en herinstalleer
225.
<span foreground="darkred">Warning:</span> This will delete all your programs, documents, photos, music, and other files in both ${OS} and ${CURDISTRO}.
2015-08-26
<span foreground="darkred">Waarskuwing:</span> hierdie aksie sal al jou programme, dokumente, foto's, musiek en ander lêers verwyder in beide ${OS} en ${CURDISTRO}.
226.
Reinstall ${CURDISTRO}
2015-08-26
Herinstalleer ${CURDISTRO}
227.
<span foreground="darkred">Warning:</span> This will delete all your programs, documents, photos, music, and any other files in all operating systems.
2015-08-26
<span foreground="darkred">Waarskuwing:</span> Hierdie aksie sal al jou programme, dokumente, foto's, musiek en enige ander lêers in beide bedryfstelsels uitvee.
228.
Install ${DISTRO} alongside them
2015-08-26
Installeer ${DISTRO} naas hulle
229.
This computer currently has ${OS} on it. What would you like to do?
2015-08-26
Die rekenaar het tans ${OS} geïnstalleer. Wat wil jy doen?
230.
This computer currently has ${OS1} and ${OS2} on it. What would you like to do?
2015-08-26
Die rekenaar het tans ${OS1} en ${OS2} geïnstalleer. Wat wil jy doen?
231.
This computer currently has multiple operating systems on it. What would you like to do?
2015-08-26
Die rekenaar het tans meerdere bedryfstelsels geïnstalleer. Wat wil jy doen?
232.
This computer currently has no detected operating systems. What would you like to do?
2015-08-26
Die rekenaar het tans geen opspoorbare bedryfstelsel geïnstalleer nie. Wat wil jy doen?
233.
OEM mode (for manufacturers only)
2015-08-27
OEM-modus (slegs vir vervaardigers)
234.
Prepare for OEM configuration
2015-08-27
Berei vir OEM-konfigurasie voor
235.
Preparing for OEM configuration...
2015-08-27
Besig om vir OEM-konfigurasie voor te berei...
236.
Ready for OEM configuration
2015-08-27
Gereed vir OEM-konfigurasie
237.
When you boot into the new system, you will be able to log in as the 'oem' user with the password you selected earlier; this user also has administrative privileges using 'sudo'. You will then be able to make any additional modifications you require to the system.
2015-08-27
Wanneer jy die nuwe stelsel laat loop, sal jy as die 'oem'-gebruiker kan inteken met behulp van die wagwoord wat jy vroeër verskaf het; die gebruiker besit ook administratiewe regte deur middel van 'sudo'. Jy sal dan in staat wees om enige verlangde bykomende modifikasies tot die stelsel aan te bring.
238.
Once the system is configured to your satisfaction, run 'oem-config-prepare'. This will cause the system to delete the temporary 'oem' user and ask the end user various configuration questions the next time it boots.
2015-08-27
Sodra sie stelsel tot jou tevredenheid gekonfigureer is, laat loop 'oem-config-prepare'. Hierdeur sal die stelsel die tydelike 'oem'-gebruiker uitvee en die eindgebruiker verskeie konfigurasievrae vra met die stelsel se volgende laaipoging.
239.
Removing packages
2015-08-27
Verwyder pakkette