Translations by Taulant Aliraj

Taulant Aliraj has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 69 results
9.
_Stop Import
2011-11-05
_Ndalo importin
15.
Missing Files
2011-11-05
Mungojnë Skedarë
17.
Deleting...
2011-11-05
Duke fshirë...
18.
Trash
2011-11-05
Koshi
19.
Trash is empty
2011-11-05
Koshi është bosh
20.
Delete
2011-11-05
Fshij
21.
Deleting Photos
2011-11-05
Duke Fshirë Fotografi
22.
Flagged
2011-11-05
E shënuar
23.
_Import From Folder...
2011-11-05
_Importo Nga Dosja...
24.
Import photos from disk to library
2011-11-05
Importo fotografi nga disku në librari
25.
Sort _Events
2011-11-05
Rendit _Aktivitetet
26.
Empty T_rash
2011-11-05
Koshi Bosh
27.
Delete all photos in the trash
2011-11-05
Fshij të gjitha fotografitë në kosh
28.
View Eve_nt for Photo
2011-11-05
Shiko Aktivitete për Fotografitë
29.
_Find
2011-11-05
_Gjej
30.
Find photos and videos by search criteria
2011-11-05
Gjej fotografi dhe video sipas kritereve të kërkimit
31.
Ne_w Search...
2011-11-05
Kërkim i Ri...
32.
_Basic Information
2011-11-05
_Informacione të përgjithshme
33.
Display basic information for the selection
2011-11-05
Shfaq informacione të përgjithshme për përzgjedhjen
34.
E_xtended Information
2011-11-05
Informacione të zgjeruara
35.
Display extended information for the selection
2011-11-05
Shfaq informacione të zgjeruara për përzgjedhjen
36.
_Search Bar
2011-11-05
_Panel Kërkimi
37.
Display the search bar
2011-11-05
Shfaq panelin e kërkimit
42.
Import From Folder
2011-11-05
Importo Nga Dosja
44.
Emptying Trash...
2011-11-05
Duke Zbrazur Koshin...
45.
Shotwell is configured to import photos to your home directory.
2011-11-05
Shotwell është konfiguruar për të importuar fotot në dosjen tuaj.
46.
_Import
2011-11-05
_Importo
47.
Library Location
2011-11-05
Vendndodhja e Librarisë
48.
Photos cannot be imported from this directory.
2011-11-05
Fotografitë nuk mund të importohen nga kjo dosje.
57.
Your photo library is not compatible with this version of Shotwell. It appears it was created by Shotwell %s (schema %d). This version is %s (schema %d). Please use the latest version of Shotwell.
2011-12-15
Libraria juaj e fotove nuk është e përputhshme me këtë version të Shotwell. Duket se është krijuar nga versioni %s i Shotwell (schema %d). Ky është versioni %s (schema %d). Ju lutemi përdorni versionin e fundit të Shotwell.
58.
Shotwell was unable to upgrade your photo library from version %s (schema %d) to %s (schema %d). For more information please check the Shotwell Wiki at %s
2011-12-15
Shotwell nuk mund të përmirësoj librarin e fotove nga versioni %s (schema %d) në %s (schema %d). Për informacione të mëtejshme kontrollo Wiki-n e Shotwell në %s
59.
Your photo library is not compatible with this version of Shotwell. It appears it was created by Shotwell %s (schema %d). This version is %s (schema %d). Please clear your library by deleting %s and re-import your photos.
2011-12-15
Libraria juaj e fotove nuk është e përputhshme me këtë version të Shotwell. Duket se është krijuar nga versioni %s (schema %d) i Shotwell. Ky është versioni %s (schema %d). Ju lutemi pastroni librarin tuaj duke fshirë %s dhe importoni përsëri fotot tuaja.
60.
Unknown error attempting to verify Shotwell's database: %s
2011-12-15
Gabim i panjohur duke u përpjekur të verifikojë bazat e të dhënave: %s
69.
Not a file
2011-12-15
Nuk është skedar
70.
File already exists in database
2011-12-15
Skedari ekziston në bazat e të dhënave
71.
Unsupported file format
2011-12-15
Formati i skedarit nuk suportohet
72.
Not an image file
2011-12-15
Nuk është një skedar imazh
73.
Disk failure
2011-12-15
Disk i dëmtuar
74.
Disk full
2011-12-15
Disku i mbushur
75.
Camera error
2011-12-15
Gabim aparat fotografik
76.
File write error
2011-12-15
Gabim gjatë shkruajtjes së skedarit
77.
Imported failed (%d)
2011-12-15
Importimi dështoi (%d)
80.
Photo source file missing: %s
2011-12-15
Skedari burim i fotos mungon: %s
91.
Fit to _Page
2011-12-15
Përshtate me _faqen
92.
Zoom the photo to fit on the screen
2011-12-15
Zmadho foton që të përshtatet me ekranin
93.
Zoom _100%
2011-12-15
Zmadho _100%
94.
Zoom the photo to 100% magnification
2011-12-15
Zmadho foton 100%
95.
Zoom _200%
2011-12-15
Zmadho _200%
96.
Zoom the photo to 200% magnification
2011-12-15
Zmadho foton 200%
105.
Unable to launch Nautilus Send-To: %s
2011-12-16
Nuk mund të nisë 'dërgo-në' të Nautilus: %s