Translations by Svetoslav Stefanov

Svetoslav Stefanov has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

143 of 43 results
1.
Cancel
2011-02-15
Отказ
2.
Hibernate
2011-02-15
Дълбоко заспиване
3.
High Contrast
2011-09-16
Висок контраст
4.
Large Font
2011-02-15
Голям шрифт
5.
Login
2011-09-16
Влизане
6.
Restart...
2011-02-15
Рестартиране...
7.
Shutdown...
2011-02-15
Изключване...
8.
Suspend
2011-02-15
Приспиване
9.
Failed to start session
2011-09-16
Неуспех при стартиране на сесията
10.
Incorrect password, please try again
2011-09-16
Грешна парола, моля опитайте отново
11.
Failed to authenticate
2011-09-16
Неуспех при идентифициране
12.
Are you sure you want to close all programs and restart the computer?
2011-02-15
Сигурни ли сте, че искате да се затворят всички програми и компютърът да се рестартира?
13.
Return To Login
2011-09-16
Връщане към екрана за вход
14.
Restart
2011-02-15
Рестартиране
15.
Are you sure you want to close all programs and shutdown the computer?
2011-02-15
Сигурни ли сте, че искате да се затворят всички програми и компютърът да се изключи?
16.
Shutdown
2011-02-15
Изключване
17.
Guest Account
2011-11-21
Гост
18.
Other...
2011-11-21
Друг...
19.
Use configuration file
2011-09-16
Използване на конфигурационен файл
20.
Print debugging messages
2011-09-16
Показване на съобщения за изчистване на грешки
21.
Run as unprivileged user, skipping things that require root access
2011-09-16
Изпълнение като потребител без правомощия, пропускайки нещата, които изискват достъп като root
22.
Use the given password file for authentication (for testing, requires --no-root)
2011-09-16
Използване на дадения файл с парола за идентифициране (за проба се изисква --no-root)
23.
File to write PID into
2011-09-16
Файл, в който да се запише ИдПр
24.
Command to run X servers
2011-09-16
Команда за изпълнение на X сървъри
25.
Greeter session
2011-09-16
Сесия на програмата за посрещане
26.
User session
2011-09-16
Сесия на потребителя
27.
Session wrapper
2011-09-16
Обвивка на сесията
30.
Directory to load X sessions from
2011-09-16
Папка, от която да се зареждат сесиите на Х
31.
Directory to load X greeters from
2011-09-16
Папка, от която да се зареждат програмите за посрещане на Х
32.
Directory to write logs to
2011-09-16
Папка, в която да се записват дневниците
33.
Directory to store running state
2011-09-16
Папка, в която да се съхранява текущото състояние
34.
Directory to cached information
2011-09-16
Папка за кеширане на информацията
35.
Show release version
2011-09-16
Показване на версията на изданието
36.
- Display Manager
2016-01-07
- Управление на екрана
37.
Run '%s --help' to see a full list of available command line options.
2011-09-16
Изпълнете „%s --help“, за да видите списък с наличните опции за командния ред.
38.
Enable debugging
2011-09-16
Включване на изчистване на грешките
40.
Remove default value if it's the current one
2011-09-16
Премахване на стандартната стойност, ако е текущата
41.
Set default session
2011-09-16
Задаване на стандартна сесия
42.
Set default greeter
2011-09-16
Задаване на стандартна програма за посрещане
43.
- set lightdm default values
2011-09-16
- задаване на стандартните стойности на lightdm
44.
option parsing failed: %s
2011-09-16
обработката на опцията е неуспешна: %s
45.
Wrong usage of the command %s
2011-09-16
Грешно използване на командата %s
46.
Run 'dm-tool --help' to see a full list of available command line options.
2011-09-16
Изпълнете 'dm-tool --help', за да видите пълен списък с наличните опции за командния ред.