Translations by js

js has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 209 results
11.
Switch to data view
2007-03-04
Przełącz do widoku danych
12.
Switches to data view.
2007-03-04
Przełącza do widoku danych.
13.
Switch to design view
2007-03-04
Przełącz do widoku projektu
14.
Switches to design view.
2007-03-04
Przełącza do widoku projektu.
15.
Switch to text view
2007-03-04
Przełącz do widoku tekstowego
16.
Switches to text view.
2007-03-04
Przełącza do widoku tekstowego.
22.
Design
2007-06-11
Projekt
23.
Details:
2007-03-10
Szczegóły:
26.
Do you want to open it in Text View?
2008-01-15
Czy chcesz go otworzyć w widoku tekstowym?
61.
This project is opened as read only.
2007-03-04
Ten projekt jest otwarty tylko do odczytu.
69.
Could not drop this project. Database connection for this project has been opened as read only.
2007-03-04
Nie można usunąć tego projektu. Połączenie z bazą danych dla tego projektu jest otwarte tylko do odczytu.
77.
Specify that any database connections will be performed without write support. This option is ignored when "createdb" option is present, otherwise the database could not be created.
2007-03-04
Żądaj, by połączenia bazodanowe były nawiązywane z wyłączoną obsługą zapisu. Ta opcja jest ignorowana, gdy użyto także opcji "createdb", w przeciwnym przypadku nowa baza danych nie mogłaby zostać utworzona.
78.
Start project in User Mode, regardless of the project settings.
2007-03-10
Uruchom projekt w trybie użytkownika, bez względu na ustawienia startowe projektu.
80.
Show the Project Navigator side pane even if Kexi runs in User Mode.
2007-03-10
Pokaż panel nawigatora projektu nawet w przypadku, gdy Kexi działa w trybie użytkownika.
125.
Former developer
2007-03-04
Poprzedni programista
141.
Numerous bug reports, usability tests, technical support
2007-03-04
Liczne raporty błędów, testy użyteczności, pomoc techniczna
142.
Your names
2009-11-19
This is a dummy translation so that the credits are counted as translated.
2009-11-16
This is a dummy translation so that the credits are counted as translated.
2008-01-15
Igor Klimer,Jarosław Staniek
143.
Your emails
2009-11-19
This is a dummy translation so that the credits are counted as translated.
2009-11-16
This is a dummy translation so that the credits are counted as translated.
2008-01-15
kigro@vp.pl,js@iidea.pl
147.
"%1" is not a valid identifier.
2007-03-04
"%1" nie jest poprawnym identyfikatorem.
148.
"%1" value has to be entered.
2008-01-15
Wartość "%1" musi być wprowadzona.
156.
Additional information about the field
2007-03-04
Dodatkowa informacja na temat pola
158.
Describes caption for the field
2007-03-04
Określa tytuł pola
160.
Describes data type for the field
2007-03-04
Określa typ danych pola
162.
Describes additional comments for the field
2007-03-04
Określa dodatkowe komentarze dla pola
170.
Image
2008-01-15
Obrazek
175.
Visible Decimal Places
2007-03-04
Widoczne miejsca dziesiętne
185.
Row Source
2007-03-04
Źródło danych wiersza
186.
Row Source Type
2007-03-04
Typ źródła wiersza
187.
Bound Column
2007-03-04
Kolumna związana
188.
Visible Column
2007-03-04
Widoczna kolumna
191.
Change "%1" field's name to "%2" and caption from "%3" to "%4"
2007-03-04
Zmień nazwę pola "%1" na "%2" oraz tytuł z "%3" na "%4"
192.
Change data type for field "%1" to "%2"
2007-03-04
Zmień typ danych dla pola "%1" na "%2"
196.
Setting Autonumber Field
2007-03-04
Ustawianie autonumeru
198.
Assign autonumber for field "%1"
2007-03-04
Przypisz autonumer dla pola "%1"
199.
Remove autonumber from field "%1"
2007-03-04
Usuń autonumer z pola "%1"
200.
Set "%1" property for field "%2"
2007-03-04
Ustaw właściwość "%1" dla pola "%2"
201.
Change type for field "%1" to "%2"
2007-03-04
Zmień typ dla pola "%1" na "%2"
202.
Set primary key for field "%1"
2007-03-04
Ustaw klucz podstawowy dla pola "%1"
203.
Unset primary key for field "%1"
2007-03-04
Usuń klucz podstawowy dla pola "%1"
211.
Table field "%1"
2007-03-04
Pole tabeli "%1"
213.
Change "%1" property for table field from "%2" to "%3"
2007-03-04
Zmień właściwość "%1" w polu tabeli "%2" na "%3"
214.
Remove table field "%1"
2007-03-04
Usuń pole "%1" z tabeli
215.
Insert table field "%1"
2007-03-04
Wstaw pole "%1" do tabeli
216.
Do you want to save the design now?
2007-03-04
Czy chcesz teraz zapisać projekt?
217.
Row source:
2007-03-04
Źródło wierszy:
218.
Go to selected row source
2007-03-04
Przejdź do wybranego źródła wierszy