Translations by Nguyen Dinh Trung

Nguyen Dinh Trung has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

135 of 35 results
~
128 kbs
2008-12-23
128 kbs
~
224 kbs
2008-12-23
224 kbs
~
192 kbs
2008-12-23
192 kbs
~
350 kbs
2008-12-23
350 kbs
~
256 kbs
2008-12-23
256 kbs
~
160 kbs
2008-12-23
160 kbs
~
56 kbs
2008-12-23
56 kbs
~
32 kbs
2008-12-23
32 kbs
~
40 kbs
2008-12-23
40 kbs
~
96 kbs
2008-12-23
96 kbs
~
112 kbs
2008-12-23
112 kbs
~
80 kbs
2008-12-23
80 kbs
~
64 kbs
2008-12-23
64 kbs
~
48 kbs
2008-12-23
48 kbs
1.
&Encoding Method
2008-12-23
&Phương thức mã hóa
2.
Quality based
2008-12-23
Theo chất lượng
3.
Bitrate based
2008-12-23
Theo tốc độ bit
4.
Vorbis Bitrate Settings
2008-12-23
Thiết lập tốc độ bit cho định dạng Vorbis
19.
M&inimal bitrate:
2008-12-23
Tốc độ bit &nhỏ nhất:
20.
Ma&ximal bitrate:
2008-12-23
Tốc độ bit &lớn nhất
21.
A&verage bitrate:
2008-12-23
Tốc độ bit &trung bình
22.
Vorbis &Quality Setting
2008-12-23
Thiết lập &chất lượng Vorbis
23.
You can set the quality of the encoded stream here. A higher value implies a higher quality but encodes slower.
2008-12-23
Thiết lập chất lượng âm thanh sẽ mã hóa trong hộp thoại này. Giá trị được chọn càng lớn thì chất lượng càng cao, nhưng quá trình mã hóa cũng sẽ lâu hơn.
24.
Higher is better but slower
2008-12-23
Giá trị càng cao, chất lượng càng tốt nhưng mã hóa cũng lâu hơn
25.
Options
2008-12-23
Tùy chọn
26.
Add &track information
2008-12-23
Thêm thông tin về &tập tin âm thanh
27.
Add a description of the song to the file header. This makes it easy for the user to get advanced song information shown by his media player. You can get this information automatically via the Internet. Look at the <i>"CDDB Retrieval"</i> control module for details.
2008-12-23
Thêm thông tin mô tả về bài hát này vào đầu tập tin. Người dùng có thể xem thông tin này trên trình phát nhạc của họ. Bạn cũng có thể lấy các thông tin bổ sung từ trên mạng. Xin xem phần <i>"Lấy thông tin CDDB"</i> để biết thêm.
28.
Vorbis Encoding Quality or Bitrate
2008-12-23
Tốc độ bit và chất lượng mã hóa Vorbis
29.
Minimal bitrate specified
2008-12-23
Đã chọn tốc độ bit thấp nhất
30.
Maximal bitrate specified
2008-12-23
Đã chọn tốc độ bit lớn nhất
31.
Average bitrate specified
2008-12-23
Đã chọn tốc độ bit trung bình
32.
Add Comments
2008-12-23
Thêm chú thích
33.
Quality
2008-12-23
Chất lượng
34.
Minimal bitrate
2008-12-23
Tốc độ bit thấp nhất
35.
maximal bitrate
2008-12-23
Tốc độ bit lớn nhất