Browsing Serbian Latin translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
3140 of 198 results
31.
The CPU usage of a process and all of its threads.
Iskorišćenje CPU‑a za proces i sve njegove niti.
Translated by Далибор Ђурић on 2011-01-10
Located in ProcessModel.cpp:1009
32.
<qt>The total system and user time that a process and all of its threads have been running on the CPU for. This can be greater than the wall clock time if the process has been across multiple CPU cores.
<qt>Ukupno sistemsko i korisničko vreme izvršavanja procesa i svih njegovih niti na procesoru do ovog trenutka. Može biti veće od zidnog vremena ako je proces radio na više procesorskih jezgara.</qt>
Translated by Далибор Ђурић on 2011-01-10
Located in ProcessModel.cpp:1011
33.
<qt><i>Technical information: </i>This is an approximation of the Shared memory, called SHR in top. It is the number of pages that are backed by a file (see kernel Documentation/filesystems/proc.txt). For an individual process, see "Detailed Memory Information" for a more accurate, but slower, calculation of the true Shared memory usage.
<qt><i>Tehnički detalj:</i> Ovo je približna procena deljene memorije (<icode>SHR</icode> u <command>top</command>). Predstavlja broj stranica podržanih fajlom (pogledajte dokumentaciju jezgra, <filename>Documentation/filesystems/proc.txt</filename>). Za pojedinačni proces, pogledajte detaljne podatke o memoriji za tačniji, ali sporiji, proračun stvarnog iskorišćenja privatne memorije.</qt>
Translated by Далибор Ђурић on 2011-01-10
literal-segment: Documentation/filesystems
Located in ProcessModel.cpp:1013
34.
<qt><i>Technical information: </i>This is from /proc/*/cmdline
<qt><i>Tehnički detalj:</i> Ovo je vrednost iz <filename>/proc/*/cmdline</filename>.</qt>
Translated by Далибор Ђурић on 2011-01-10
Located in ProcessModel.cpp:1015
35.
<qt><i>Technical information: </i>This is the amount of memory used by the Xorg process for images for this process. This is memory used in addition to Memory and Shared Memory.<br><i>Technical information: </i>This only counts the pixmap memory, and does not include resource memory used by fonts, cursors, glyphsets etc. See the <code>xrestop</code> program for a more detailed breakdown.
<qt><p>Ovo je količina memorije koju koristi proces X‑a za slike u ovom procesu, u dodatak privatnoj i deljenoj memoriji.</p><p><i>Tehnički detalj.</i> Ovde se uračunava samo memorija za bitmape, ne i resursi koje zauzimaju fontovi, pokazivači, skupovi glifovi, itd. Pogledajte naredbu <command>xrestop</command> za detaljnije raščlanjivanje.</p></qt>
Translated by Далибор Ђурић on 2011-01-10
Located in ProcessModel.cpp:1017
36.
<qt><i>Technical information: </i>For each X11 window, the X11 property _NET_WM_PID is used to map the window to a PID. If a process' windows are not shown, then that application incorrectly is not setting _NET_WM_PID.
<qt><i>Tehnički detalj:</i> Svaki X11 prozor mapira se na PID kroz X11 svojstvo <icode>_NET_WM_PID</icode>. Ako prozori procesa nisu prikazani, onda taj program nepravilno ne postavlja <icode>_NET_WM_PID</icode>.</qt>
Translated by Далибор Ђурић on 2011-01-10
Located in ProcessModel.cpp:1019
37.
<qt><i>Technical information: </i>This is the Process ID. A multi-threaded application is treated a single process, with all threads sharing the same PID. The CPU usage etc will be the total, accumulated, CPU usage of all the threads.
<qt><i>Tehnički detalj:</i> Ovo je ID procesa (PID). Višenitni program se uzima za jedan proces, tako da sve niti dele isti PID. Iskorišćenje CPU‑a će biti ukupno, sabrano iskorišćenje preko svih niti.</qt>
Translated by Далибор Ђурић on 2011-01-10
Located in ProcessModel.cpp:1021
38.
<qt>This column shows the IO statistics for each process. The tooltip provides the following information:<br><table><tr><td>Characters Read</td><td>The number of bytes which this task has caused to be read from storage. This is simply the sum of bytes which this process passed to read() and pread(). It includes things like tty IO and it is unaffected by whether or not actual physical disk IO was required (the read might have been satisfied from pagecache).</td></tr><tr><td>Characters Written</td><td>The number of bytes which this task has caused, or shall cause to be written to disk. Similar caveats apply here as with Characters Read.</td></tr><tr><td>Read Syscalls</td><td>The number of read I/O operations, i.e. syscalls like read() and pread().</td></tr><tr><td>Write Syscalls</td><td>The number of write I/O operations, i.e. syscalls like write() and pwrite().</td></tr><tr><td>Actual Bytes Read</td><td>The number of bytes which this process really did cause to be fetched from the storage layer. Done at the submit_bio() level, so it is accurate for block-backed filesystems. This may not give sensible values for NFS and CIFS filesystems.</td></tr><tr><td>Actual Bytes Written</td><td>Attempt to count the number of bytes which this process caused to be sent to the storage layer. This is done at page-dirtying time.</td></table><p>The number in brackets shows the rate at which each value is changing, determined from taking the difference between the previous value and the new value, and dividing by the update interval.<p><i>Technical information: </i>This data is collected from /proc/*/io and is documented further in Documentation/accounting and Documentation/filesystems/proc.txt in the kernel source.
<qt><p>Ova kolona prikazuje statistiku U/I‑ja po procesu. Oblačić daje sledeće podatke:</p><table><tr><td>pročitanih znakova</td><td>Broj znakova čije je čitanje iz skladišta proces prouzrokovao. Ovo je jednostavno zbir bajtova koje je proces prosledio u <icode>read()</icode> i <icode>pread()</icode>. Uključuje i stvari poput U/I‑ja preko TTY‑ja, i ne zavisi od toga da li je bio potreban stvarni U/I sa diskom (čitanje je moglo biti zadovoljeno iz keša stranica).</td></tr><tr><td>upisanih znakova</td><td>Broj bajtova čije je upisivanje na disk proces prouzrokovao (ili će prouzrokovati). Važe slične napomene kao i za pročitane znakove.</td></tr><tr><td>sispoziva čitanja</td><td>Broj U/I operacija čitanja, npr. sispoziva poput <icode>read()</icode> i <icode>pread()</icode>.</td></tr><tr><td>sispoziva pisanja</td><td>Broj U/I operacija pisanja, npr. sispoziva poput <icode>write()</icode> i <icode>pwrite()</icode>.</td></tr><tr><td>stvarno pročitanih znakova</td><td>Broj bajtova do čijeg je čitanja iz skladišnog sloja proces zaista doveo. Prati se na nivou <icode>submit_bio()</icode>, tako da je precizno za fajl sisteme podržane blokovima, ali može biti besmisleno za NFS i CIFS.</td></tr><tr><td>stvarno upisanih znakova</td><td>Pokušava se prebrojavanje bajtova do čijeg slanja skladišnom sloju proces dovede. Izvodi se u trenutku prljanja stranica.</td></tr></table><p>Broj u zagradi pokazuje brzinu promene svake vrednosti, određenu kao razlika između prethodne i nove vrednosti podeljena periodom ažuriranja.</p><p><i>Tehnički detalj:</i> Ovi podaci se skupljaju iz <filename>/proc/*/io</filename> i bliže su dokumentovani pod <filename>Documentation/accounting</filename> i <filename>Documentation/filesystems/proc.txt</filename> u izvoru jezgra.</p></qt>
Translated by Далибор Ђурић on 2011-01-10
Located in ProcessModel.cpp:1024
39.
Login Name: %1<br/>
<html>prijavno ime: <icode>%1</icode><br/></html>
Translated by Далибор Ђурић on 2011-01-10
Located in ProcessModel.cpp:1111
40.
This user is not recognized for some reason.
Ovaj korisnik iz nekog razloga nije poznat.
Translated by Далибор Ђурић on 2011-01-10
Located in ProcessModel.cpp:1115
3140 of 198 results

This translation is managed by translation group ubuntu-translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Chusslove Illich, Далибор Ђурић.