Browsing Serbian Latin translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
2837 of 198 results
28.
<qt>The user who owns this process. If the effective, setuid etc user is different, the user who owns the process will be shown, followed by the effective user. The ToolTip contains the full information. <p><table><tr><td>Login Name/Group</td><td>The username of the Real User/Group who created this process</td></tr><tr><td>Effective User/Group</td><td>The process is running with privileges of the Effective User/Group. This is shown if different from the real user.</td></tr><tr><td>Setuid User/Group</td><td>The saved username of the binary. The process can escalate its Effective User/Group to the Setuid User/Group.</td></tr><tr><td>File System User/Group</td><td>Accesses to the filesystem are checked with the File System User/Group. This is a Linux specific call. See setfsuid(2) for more information.</td></tr></table>
<qt><p>Korisnik vlasnik procesa. Ako se efektivni, sUID, itd., korisnik razlikuje, za korisnikom vlasnikom procesa daje se efektivni korisnik. Puni podaci dati su u oblačiću:</p><table><tr><td>prijavno ime (grupa)</td><td>Korisničko ime stvarnog korisnika (grupe) koji je stvorio ovaj proces.</td></tr><tr><td>efektivni korisnik (grupa)</td><td>Proces se izvršava sa ovlašćenjima efektivnog korisnika (grupe). Prikazuje se ako je različit od stvarnog korisnika.</td></tr><tr><td>sUID korisnik (grupa)</td><td>Sačuvano korisničko ime izvršnog fajla. Proces može povisiti svog efektivnog korisnika (grupu) na sUID korisnika (grupu).</td></tr><tr><td>korisnik (grupa) fajl sistema</td><td>Pristup fajl sistemu proverava se prema korisniku (grupi) po fajl sistemu. Ovo je poziv poseban za Linux. Pogledajte <icode>setfsuid(2)</icode> za više detalja.</td></tr></table></qt>
Translated by Далибор Ђурић on 2011-01-10
Located in ProcessModel.cpp:995
29.
<qt>This is the size of allocated address space - not memory, but address space. This value in practice means next to nothing. When a process requests a large memory block from the system but uses only a small part of it, the real usage will be low, VIRT will be high. <p><i>Technical information: </i>This is VmSize in proc/*/status and VIRT in top.
<qt><p>Veličina rezervisanog adresnog prostora — ne memorije, već adresnog prostora. Ova vrednost praktično gotovo ništa ne govori. Ako proces zatraži veliki blok memorije ali zaista koristi mali deo njega, stvarna upotreba će biti niska iako je ova vrednost visoka.</p><p><i>Tehnički detalj:</i> Ovo je <icode>VmSize</icode> u <filename>proc/*/status</filename>, <icode>VIRT</icode> u <command>top</command>.</p></qt>
Translated by Далибор Ђурић on 2011-01-10
Located in ProcessModel.cpp:1005
30.
<qt><i>Technical information: </i>This is an approximation of the Private memory usage, calculated as VmRSS - Shared, from /proc/*/statm. This tends to underestimate the true Private memory usage of a process (by not including i/o backed memory pages), but is the best estimation that is fast to determine. This is sometimes known as URSS (Unique Resident Set Size). For an individual process, see "Detailed Memory Information" for a more accurate, but slower, calculation of the true Private memory usage.
<qt><i>Tehnički detalj.</i> Ovo je približno iskorišćenje privatne memorije, izračunato kao <icode>VmRSS - Shared</icode> iz <filename>/proc/*/statm</filename>. Ona obično potcenjuje stvarno iskorišćenje privatne memorije u procesu (jer ne uključuje memorijske stranice podržane U/I‑ja), ali je najbolja ocena koja se može brzo dobiti. Ovo se ponekad naziva veličinom jedinstvenog rezidentnog skupa. Za pojedinačni proces, pogledajte detaljne podatke o memoriji za tačniji, ali sporiji, proračun stvarnog iskorišćenja privatne memorije.</qt>
Translated by Далибор Ђурић on 2011-01-10
Located in ProcessModel.cpp:1007
31.
The CPU usage of a process and all of its threads.
Iskorišćenje CPU‑a za proces i sve njegove niti.
Translated by Далибор Ђурић on 2011-01-10
Located in ProcessModel.cpp:1009
32.
<qt>The total system and user time that a process and all of its threads have been running on the CPU for. This can be greater than the wall clock time if the process has been across multiple CPU cores.
<qt>Ukupno sistemsko i korisničko vreme izvršavanja procesa i svih njegovih niti na procesoru do ovog trenutka. Može biti veće od zidnog vremena ako je proces radio na više procesorskih jezgara.</qt>
Translated by Далибор Ђурић on 2011-01-10
Located in ProcessModel.cpp:1011
33.
<qt><i>Technical information: </i>This is an approximation of the Shared memory, called SHR in top. It is the number of pages that are backed by a file (see kernel Documentation/filesystems/proc.txt). For an individual process, see "Detailed Memory Information" for a more accurate, but slower, calculation of the true Shared memory usage.
<qt><i>Tehnički detalj:</i> Ovo je približna procena deljene memorije (<icode>SHR</icode> u <command>top</command>). Predstavlja broj stranica podržanih fajlom (pogledajte dokumentaciju jezgra, <filename>Documentation/filesystems/proc.txt</filename>). Za pojedinačni proces, pogledajte detaljne podatke o memoriji za tačniji, ali sporiji, proračun stvarnog iskorišćenja privatne memorije.</qt>
Translated by Далибор Ђурић on 2011-01-10
literal-segment: Documentation/filesystems
Located in ProcessModel.cpp:1013
34.
<qt><i>Technical information: </i>This is from /proc/*/cmdline
<qt><i>Tehnički detalj:</i> Ovo je vrednost iz <filename>/proc/*/cmdline</filename>.</qt>
Translated by Далибор Ђурић on 2011-01-10
Located in ProcessModel.cpp:1015
35.
<qt><i>Technical information: </i>This is the amount of memory used by the Xorg process for images for this process. This is memory used in addition to Memory and Shared Memory.<br><i>Technical information: </i>This only counts the pixmap memory, and does not include resource memory used by fonts, cursors, glyphsets etc. See the <code>xrestop</code> program for a more detailed breakdown.
<qt><p>Ovo je količina memorije koju koristi proces X‑a za slike u ovom procesu, u dodatak privatnoj i deljenoj memoriji.</p><p><i>Tehnički detalj.</i> Ovde se uračunava samo memorija za bitmape, ne i resursi koje zauzimaju fontovi, pokazivači, skupovi glifovi, itd. Pogledajte naredbu <command>xrestop</command> za detaljnije raščlanjivanje.</p></qt>
Translated by Далибор Ђурић on 2011-01-10
Located in ProcessModel.cpp:1017
36.
<qt><i>Technical information: </i>For each X11 window, the X11 property _NET_WM_PID is used to map the window to a PID. If a process' windows are not shown, then that application incorrectly is not setting _NET_WM_PID.
<qt><i>Tehnički detalj:</i> Svaki X11 prozor mapira se na PID kroz X11 svojstvo <icode>_NET_WM_PID</icode>. Ako prozori procesa nisu prikazani, onda taj program nepravilno ne postavlja <icode>_NET_WM_PID</icode>.</qt>
Translated by Далибор Ђурић on 2011-01-10
Located in ProcessModel.cpp:1019
37.
<qt><i>Technical information: </i>This is the Process ID. A multi-threaded application is treated a single process, with all threads sharing the same PID. The CPU usage etc will be the total, accumulated, CPU usage of all the threads.
<qt><i>Tehnički detalj:</i> Ovo je ID procesa (PID). Višenitni program se uzima za jedan proces, tako da sve niti dele isti PID. Iskorišćenje CPU‑a će biti ukupno, sabrano iskorišćenje preko svih niti.</qt>
Translated by Далибор Ђурић on 2011-01-10
Located in ProcessModel.cpp:1021
2837 of 198 results

This translation is managed by translation group ubuntu-translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Chusslove Illich, Далибор Ђурић.