Browsing Serbian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 60 results
13.
The priority with which this process is being run. For the normal scheduler, this ranges from 19 (very nice, least priority) to -19 (top priority).
Приоритет са којим процес ради. За уобичајени распоређивач, креће се од 19 (врло фин, најнижи приоритет) до -19 (највиши приоритет).
Translated by Chusslove Illich on 2010-07-15
Located in ProcessModel.cpp:954
15.
The current total CPU usage of the process, divided by the %1 processor core in the machine.
The current total CPU usage of the process, divided by the %1 processor cores in the machine.
Тренутно укупно оптерећење ЦПУ‑а процесом, подељено с %1 језгром процесора.
Translated by Chusslove Illich on 2008-10-09
Тренутно укупно оптерећење ЦПУ‑а процесом, подељено с %1 језгра процесора.
Translated by Chusslove Illich on 2008-10-09
Тренутно укупно оптерећење ЦПУ‑а процесом, подељено с %1 језгара процесора.
Translated by Chusslove Illich on 2008-10-09
Located in ProcessModel.cpp:962
17.
<qt>The total user and system time that this process has been running for, displayed as minutes:seconds.
<qt>Укупно корисничко и системско време извршавања процеса до овог тренутка, у минутима и секундама.</qt>
Translated by Chusslove Illich on 2010-07-15
Located in ProcessModel.cpp:966
18.
<qt>This is the amount of virtual memory space that the process is using, included shared libraries, graphics memory, files on disk, and so on. This number is almost meaningless.</qt>
<qt>Количина виртуелног меморијског простора који процес користи, укључујући дељене библиотеке, графичку меморију, фајлове на диску, итд. Овај број је скоро без икаквог значаја.</qt>
Translated by Chusslove Illich on 2008-10-09
Located in ProcessModel.cpp:968
19.
<qt>This is the amount of real physical memory that this process is using by itself, and approximates the Private memory usage of the process.<br>It does not include any swapped out memory, nor the code size of its shared libraries.<br>This is often the most useful figure to judge the memory use of a program. See What's This for more information.</qt>
<qt>Количина праве физичке меморије коју процес користи сам по себи, у коју је приближно укључена приватна меморија процеса. Не укључује меморију на размени, нити величину својих дељених библиотека. Ово је обично најкориснија бројка за оцену потрошње меморије процеса. Погледајте шта‑је‑ово за више информација.</qt>
Translated by Chusslove Illich on 2010-07-15
Located in ProcessModel.cpp:970
20.
<qt>This is approximately the amount of real physical memory that this process's shared libraries are using.<br>This memory is shared among all processes that use this library.</qt>
<qt>Приближна количина праве физичке меморије коју користе дељене библиотеке процеса. Ову меморију деле сви процеси који користе исте дељене библиотеке.</qt>
Translated by Chusslove Illich on 2010-07-15
Located in ProcessModel.cpp:972
22.
<qt>The amount of pixmap memory that this process is using.</qt>
<qt>Количина меморије за битмапе коју овај процес користи.</qt>
Translated by Chusslove Illich on 2010-07-15
Located in ProcessModel.cpp:976
27.
<qt><i>Technical information: </i>The kernel process name is a maximum of 8 characters long, so the full command is examined. If the first word in the full command line starts with the process name, the first word of the command line is shown, otherwise the process name is used.
<qt><i>Технички детаљ:</i> Име процеса према језгру дугачко је највише 8 знакова, тако да се испитује цела наредба. Ако прва реч у целој наредби почиње именом процеса, онда се приказује та прва реч, иначе име процеса.</qt>
Translated by Dalibor Djuric on 2010-05-22
rewrite-msgid: /command line/command/
Located in ProcessModel.cpp:993
28.
<qt>The user who owns this process. If the effective, setuid etc user is different, the user who owns the process will be shown, followed by the effective user. The ToolTip contains the full information. <p><table><tr><td>Login Name/Group</td><td>The username of the Real User/Group who created this process</td></tr><tr><td>Effective User/Group</td><td>The process is running with privileges of the Effective User/Group. This is shown if different from the real user.</td></tr><tr><td>Setuid User/Group</td><td>The saved username of the binary. The process can escalate its Effective User/Group to the Setuid User/Group.</td></tr><tr><td>File System User/Group</td><td>Accesses to the filesystem are checked with the File System User/Group. This is a Linux specific call. See setfsuid(2) for more information.</td></tr></table>
<qt><p>Корисник власник процеса. Ако се ефективни, сУИД, итд., корисник разликује, за корисником власником процеса даје се ефективни корисник. Пуни подаци дати су у облачићу:</p><table><tr><td>пријавно име (група)</td><td>Корисничко име стварног корисника (групе) који је створио овај процес.</td></tr><tr><td>ефективни корисник (група)</td><td>Процес се извршава са овлашћењима ефективног корисника (групе). Приказује се ако је различит од стварног корисника.</td></tr><tr><td>сУИД корисник (група)</td><td>Сачувано корисничко име извршног фајла. Процес може повисити свог ефективног корисника (групу) на сУИД корисника (групу).</td></tr><tr><td>корисник (група) фајл система</td><td>Приступ фајл систему проверава се према кориснику (групи) по фајл систему. Ово је позив посебан за Линукс. Погледајте <icode>setfsuid(2)</icode> за више детаља.</td></tr></table></qt>
Translated by Dalibor Djuric on 2010-05-22
Located in ProcessModel.cpp:995
29.
<qt>This is the size of allocated address space - not memory, but address space. This value in practice means next to nothing. When a process requests a large memory block from the system but uses only a small part of it, the real usage will be low, VIRT will be high. <p><i>Technical information: </i>This is VmSize in proc/*/status and VIRT in top.
<qt><p>Величина резервисаног адресног простора — не меморије, већ адресног простора. Ова вредност практично готово ништа не говори. Ако процес затражи велики блок меморије али заиста користи мали део њега, стварна употреба ће бити ниска иако је ова вредност висока.</p><p><i>Технички детаљ:</i> Ово је <icode>VmSize</icode> у <filename>proc/*/status</filename>, <icode>VIRT</icode> у <command>top</command>.</p></qt>
Translated by Dalibor Djuric on 2010-05-22
Located in ProcessModel.cpp:1005
110 of 60 results

This translation is managed by Ubuntu Serbian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Chusslove Illich, Dalibor Djuric, Milan, Далибор Ђурић.