Browsing Kashubian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 10 results
1.
Enter the user you want to run the application as here.
i18n: file: shellOptions.ui:61
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLabel, lbUsername)
i18n: file: shellOptions.ui:134
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KLineEdit, leUsername)
Wpiszë brëkòwnika chtërny mô zrëszëc nã aplikacëjã.
Translated by Michôł Òstrowsczi on 2009-07-24
Located in rc.cpp:3 rc.cpp:24
2.
User&name:
i18n: file: shellOptions.ui:64
i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lbUsername)
Mio&no brëkòwnika:
Translated by Michôł Òstrowsczi on 2009-07-24
Located in rc.cpp:6
3.
Enter the password here for the user you specified above.
i18n: file: shellOptions.ui:83
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KLineEdit, lePassword)
i18n: file: shellOptions.ui:102
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLabel, lbPassword)
Wpiszë tuwò parolã dlô brëkòwnika.
Translated by Michôł Òstrowsczi on 2009-07-24
Located in rc.cpp:9 rc.cpp:12
4.
Pass&word:
i18n: file: shellOptions.ui:105
i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lbPassword)
Paro&la:
Translated by Michôł Òstrowsczi on 2009-07-24
Located in rc.cpp:15
5.
Check this option if the application you want to run is a text mode application. The application will then be run in a terminal emulator window.
i18n: file: shellOptions.ui:115
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, cbRunInTerminal)
Klëkni tuwò, jeżlë aplikacëjô jaką chcesz zrëszëc je w tekstowim tribie. Òstanie òna tedë zrëszonô w òknie terminala.
Translated by Michôł Òstrowsczi on 2009-07-24
Located in rc.cpp:18
6.
Run in &terminal window
i18n: file: shellOptions.ui:118
i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, cbRunInTerminal)
Zrëszë w òknie &terminala
Translated by Michôł Òstrowsczi on 2009-07-24
Located in rc.cpp:21
7.
Check this option if you want to run the application with a different user id. Every process has a user id associated with it. This id code determines file access and other permissions. The password of the user is required to do this.
i18n: file: shellOptions.ui:141
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, cbRunAsOther)
Klëkni tùwò jeżlë chcesz zrëszëc aplikacrjã jakno jiny brëkòwnik. Kòżdi proces mô sparłączonégò z nim ID brëkòwnika. Nen kòd ID je przëpisóny do prawów przëstãpù do lopków ë jinëch. Parola tegò brëkòwnika je wëmôgónô.
Translated by Michôł Òstrowsczi on 2009-07-24
Located in rc.cpp:27
8.
Run as a different &user
i18n: file: shellOptions.ui:144
i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, cbRunAsOther)
Zrëszë jakno jiny &brëkòwnik
Translated by Michôł Òstrowsczi on 2009-07-24
Located in rc.cpp:30
9.
Finds commands that match :q:, using common shell syntax
Nalézë pòlét, chtëren słëchô %q:, brëkùjącë syntaksë pòwłoczi
Translated by Michôł Òstrowsczi on 2009-07-24
Located in shellrunner.cpp:53
10.
Run %1
Zrëszë %1
Translated by Michôł Òstrowsczi on 2009-07-24
Located in shellrunner.cpp:73
110 of 10 results

This translation is managed by Ubuntu Kashubian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Michôł Òstrowsczi.