Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
19 of 9 results
1.
Usage: %1 [-setup] [args]
Starts a random screen saver.
Any arguments (except -setup) are passed on to the screen saver.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Cách dùng: %1 [-setup] [các tham số]
Chạy một trình bảo vệ màn hình ngẫu nhiên.
Bất kỳ tham số nào (ngoại trừ -setup) cũng được chuyển tới trình bảo vệ màn hình.
Translated by Phan Vinh Thinh on 2009-07-18
Located in random.cpp:45
2.
Start a random KDE screen saver
Chạy ngẫu nhiên trình bảo vệ màn hình của KDE
Translated by Phan Vinh Thinh on 2009-07-18
Located in random.cpp:52
3.
Random screen saver
Bảo vệ màn hình ngẫu nhiên
Translated by Phan Vinh Thinh on 2009-07-18
Located in random.cpp:67
4.
Setup screen saver
Thiết lập trình bảo vệ màn hình
Translated by Phan Vinh Thinh on 2009-07-18
Located in random.cpp:73
5.
Run in the specified XWindow
Chạy trong XWindow chỉ ra
Translated by Phan Vinh Thinh on 2009-07-18
Located in random.cpp:75
6.
Run in the root XWindow
Chạy trong XWindow gốc
Translated by Phan Vinh Thinh on 2009-07-18
Located in random.cpp:77
7.
Setup Random Screen Saver
Cấu hình bảo vệ màn hình ngẫu nhiên
Translated by Phan Vinh Thinh on 2009-07-18
Located in random.cpp:179
8.
Use OpenGL screen savers
Dùng bảo vệ màn hình OpenGL
Translated by Phan Vinh Thinh on 2009-07-18
Located in random.cpp:187
9.
Use screen savers that manipulate the screen
Dùng trình bảo vệ mà điều khiển màn hình
Translated by Phan Vinh Thinh on 2009-07-18
Located in random.cpp:190
19 of 9 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Phan Vinh Thinh.