Browsing Swati translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 66 results
1.
Type
Luhlobo
Translated and reviewed by Adam Mathebula on 2006-04-04
Located in kcmsambaimports.cpp:43 ksmbstatus.cpp:51
2.
Resource
Sisetjentiswa
Translated and reviewed by Adam Mathebula on 2006-04-04
Located in kcmsambaimports.cpp:43
3.
Mounted Under
Khuphukile ngaphasi kwe
Translated and reviewed by Adam Mathebula on 2006-04-04
Located in kcmsambaimports.cpp:43
4.
This list shows the Samba and NFS shared resources mounted on your system from other hosts. The "Type" column tells you whether the mounted resource is a Samba or an NFS type of resource. The "Resource" column shows the descriptive name of the shared resource. Finally, the third column, which is labeled "Mounted under" shows the location on your system where the shared resource is mounted.
Loluhlu lukhombisa tisetjentiswa letabelwene ku Samba kanye naku NFS letipakelene kumshini wakho tibuya kuletinye tamukeli. Li "Type" kholomu likutjela kutsi nobe sisetjentiswa lesipakelene sisisetjentiswa se Samba kumbe seluhlobo le NFS. Li "Resource" kholomu likhombisa ligama lelichazako lesisetjentiswa lekwabelanwe ngaso. Kwekugcina, likholomu lesitsatfu, lelilebulwe "Mounted under" likhombisa indzawo kumshini wakho lapho sisetjentiswa lekwabelanwe ngaso sipakelane khona.
Translated and reviewed by Adam Mathebula on 2006-04-04
Located in kcmsambaimports.cpp:45
5.
Samba log file:
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Lifayela lekungena leSamba:
Translated and reviewed by Adam Mathebula on 2006-04-04
Located in kcmsambalog.cpp:38
6.
Show opened connections
Khombisa luchumano loluvuliwe
Translated and reviewed by Adam Mathebula on 2006-04-04
Located in kcmsambalog.cpp:38
7.
Show closed connections
Khombisa luchumano loluvalekile
Translated and reviewed by Adam Mathebula on 2006-04-04
Located in kcmsambalog.cpp:38
8.
Show opened files
Khombisa emafayela lavuliwe
Translated and reviewed by Adam Mathebula on 2006-04-04
Located in kcmsambalog.cpp:39
9.
Show closed files
Khombisa emafayela lavaliwe
Translated and reviewed by Adam Mathebula on 2006-04-04
Located in kcmsambalog.cpp:39
10.
&Update
(no translation yet)
Located in kcmsambalog.cpp:39
110 of 66 results

This translation is managed by translation group ubuntu-translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Adam Mathebula.