Translations by Mohd Irwan Jamaluddin

Mohd Irwan Jamaluddin has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 60 results
1.
Type
2006-04-04
Jenis
2.
Resource
2006-04-04
Sumber
3.
Mounted Under
2006-04-04
Dilekap Pada
4.
This list shows the Samba and NFS shared resources mounted on your system from other hosts. The "Type" column tells you whether the mounted resource is a Samba or an NFS type of resource. The "Resource" column shows the descriptive name of the shared resource. Finally, the third column, which is labeled "Mounted under" shows the location on your system where the shared resource is mounted.
2006-04-04
Senarai ini memaparkan sumber perkongsian Samba dan NFS yang dilekap pada sistem anda dari hos-hos lain. Lajur "Type" memberitahu anda sumber yang dilekap adalah sumber daripada jenis Samba atau NFS. Lajur "Resource" memaparkan penerangan nama kepada sumber yang dikongsi. Akhir sekali, lajur ketiga yang dilabel "Mounted under" memaparkan lokasi pada sistem di mana sumber yang dikongsi telah dilekap.
5.
Samba log file:
2006-04-04
Fail log Samba:
6.
Show opened connections
2006-04-04
Tunjuk sambungan dibuka
7.
Show closed connections
2006-04-04
Tunjuk sambungan ditutup
8.
Show opened files
2006-04-04
Tunjuk fail dibuka
9.
Show closed files
2006-04-04
Tunjuk fail ditutup
11.
This page presents the contents of your samba log file in a friendly layout. Check that the correct log file for your computer is listed here. If you need to, correct the name or location of the log file, and then click the "Update" button.
2006-04-04
Laman ini memaparkan kandungan fail log Samba yang mempunyai susunatur mesra pengguna. Sila semak samada fail log yang sepatutnya terdapat di sini. Jika anda ingin membetulkan.nama atau lokasi log file tersebut,klik pada butang "Update"
12.
Check this option if you want to view the details for connections opened to your computer.
2006-04-04
Pilih pilihan ini jika anda mahu melihat perincian untuk sambungan yang dibuka ke komputer anda.
13.
Check this option if you want to view the events when connections to your computer were closed.
2006-04-04
Pilih pilihan ini jika anda mahu melihat acara apabile sambungan ke komputer anda ditutup.
14.
Check this option if you want to see the files which were opened on your computer by remote users. Note that file open/close events are not logged unless the samba log level is set to at least 2 (you cannot set the log level using this module).
2006-04-04
Tandakan pilihan ini jika anda ingin melihat fail-fail mana yang telah dibuka pada komputer anda oleh pengguna pengguna sekitar. Sila ambil perhatian bahawa fail aktiviti buka/tutup tidak dilog melainkan log level Samba ditetapkan kepada sekurang-kurangnya 2 (anda tidak boleh menetapkan log level menggunakan modul ini)
15.
Check this option if you want to see the events when files opened by remote users were closed. Note that file open/close events are not logged unless the samba log level is set to at least 2 (you cannot set the log level using this module).
2006-04-04
Tandakan pilihan ini jika anda ingin melihat aktiviti apabila fail-fail dibuka oleh pengguna sekitar telah ditutup.Sila ambil perhatian bahawa fail aktiviti buka/tutup tidak dilog melainkan log level samba ditetapkan kepada sekurang-kurangnya.2 (anda tidak boleh.menetapkan log level dengan menggunakan modul ini).
16.
Click here to refresh the information on this page. The log file (shown above) will be read to obtain the events logged by samba.
2006-04-04
Klik di sini untuk muat semula maklumat pada laman ini. Fail log (dipaparkan di atas) akan dibaca untuk mendapatkan aktiviti yang dilog oleh Samba
17.
Date & Time
2006-04-04
Tarikh & Masa
18.
Event
2006-04-04
Acara
19.
Service/File
2006-04-04
Servis/Fail
20.
Host/User
2006-04-04
Hos Pengguna
22.
CONNECTION OPENED
2006-04-04
SAMBUNGAN DIBUKA
23.
CONNECTION CLOSED
2006-04-04
SAMBUNGAN DITUTUP
24.
FILE OPENED
2006-04-04
FAIL DIBUKA
25.
FILE CLOSED
2006-04-04
FAIL DITUTUP
26.
Could not open file %1
2006-04-04
Tidak dapat buka fail %1
27.
Connections: 0
2006-04-04
Sambungan: 0
28.
File accesses: 0
2006-04-04
Fail dicapai: 0
29.
Event:
2006-04-04
Acara
30.
Service/File:
2006-04-04
Servis/Fail:
31.
Host/User:
2006-04-04
Hos/Pengguna:
32.
&Search
2006-04-04
&Cari
33.
Clear Results
2006-04-04
Kosongkan Hasil
34.
Show expanded service info
2006-04-04
Paparkan info servis selanjutnya
35.
Show expanded host info
2006-04-04
Paparkan info hos selanjutnya
36.
Nr
2006-04-04
Nr
37.
Hits
2006-04-04
Hit
38.
Connection
2006-04-04
Sambungan
39.
File Access
2006-04-04
Capaian Fail
40.
Connections: %1
2006-04-04
Sambungan: %1
41.
File accesses: %1
2006-04-04
Capaian fail: %1
42.
FILE OPENED
2006-04-04
FAIL DIBUKA
43.
Service
2006-04-04
Servis
44.
Accessed From
2006-04-04
Diakses Daripada
45.
UID
2006-04-04
UID
46.
GID
2006-04-04
GID
47.
PID
2006-04-04
PID
48.
Open Files
2006-04-04
Buka Fail
49.
Error: Unable to run smbstatus
2006-04-04
Ralat: Gagal melaksanakan smbstatus
50.
Error: Unable to open configuration file "smb.conf"
2006-04-04
Ralat: Gagal membuka fail konfigurasi "smb.conf"
51.
&Exports
2006-04-04
&Eksport
52.
&Imports
2006-04-04
&Import