Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
2938 of 118 results
29.
If you check this option, pausing the mouse pointer over an icon on the screen will automatically select that icon. This may be useful when single clicks activate icons, and you want only to select the icon without activating it.
Po zapnutí tejto voľby sa zastavením ukazovateľa na ikone ikona automaticky vyberie. Táto voľba je využiteľná, ak je nastavené, že jeden klik aktivuje ikony, a vy chcete len vybranie ikony bez jej aktivovania.
Translated by Miroslav David on 2009-07-18
Located in mouse.cpp:144
30.
If you have checked the option to automatically select icons, this slider allows you to select how long the mouse pointer must be paused over the icon before it is selected.
Ak je použitá voľba automatického označovania ikon, môžete si vybrať, ako dlho musí byť kurzor myši nad ikonou, aby sa táto označila.
Translated by Miroslav David on 2009-07-18
Located in mouse.cpp:150
31.
Advanced
Pokročilé
Translated by Miroslav David on 2009-07-18
Located in mouse.cpp:186
32.
x
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
x
Translated by Miroslav David on 2009-07-18
Located in mouse.cpp:191
33.
Pointer acceleration:
Zrýchlenie kurzoru:
Translated by Miroslav David on 2009-07-18
Located in mouse.cpp:192
34.
<p>This option allows you to change the relationship between the distance that the mouse pointer moves on the screen and the relative movement of the physical device itself (which may be a mouse, trackball, or some other pointing device.)</p><p> A high value for the acceleration will lead to large movements of the mouse pointer on the screen even when you only make a small movement with the physical device. Selecting very high values may result in the mouse pointer flying across the screen, making it hard to control.</p>
<p>Táto voľba vám dovoľuje meniť vzťah medzi vzdialenosťou, ktorú myš prejde na obrazovke, a relatívnym pohybom samotného fyzického zariadenia (myši, trackballu alebo iného zariadenia).</p><p>Vysoká hodnota pre zrýchlenie zaručí veľký pohyb na obrazovke pri malom pohybe fyzického zariadenia. Pri vybraní veľmi veľkej hodnoty to má za následok, že kurzor lieta po obrazovke a je veľmi ťažké ho ovládať.</p>
Translated by Miroslav David on 2009-07-18
Located in mouse.cpp:195
35.
Pointer threshold:
Prah citlivosti:
Translated by Miroslav David on 2009-07-18
Located in mouse.cpp:210
36.
<p>The threshold is the smallest distance that the mouse pointer must move on the screen before acceleration has any effect. If the movement is smaller than the threshold, the mouse pointer moves as if the acceleration was set to 1X;</p><p> thus, when you make small movements with the physical device, there is no acceleration at all, giving you a greater degree of control over the mouse pointer. With larger movements of the physical device, you can move the mouse pointer rapidly to different areas on the screen.</p>
<p>Citlivosť je najmenšia vzdialenosť, akú myš musí prejsť, kým začne zrýchľovať. Ak je pohyb menší ako prah citlivosti, myš sa pohybuje tak, ako keby mala nastavené zrýchlenie na 1x;</p><p>Preto keď robíte malé pohyby s fyzickým zariadením, nie je použitá žiadna akcelerácia, čím máte lepšiu kontrolu nad kurzorom. Pri väčších pohyboch, môžete pohybovať kurzorom myši po oveľa väčšej ploche obrazovky.</p>
Translated by Miroslav David on 2009-07-18
Located in mouse.cpp:215
37.
msec
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
ms
Translated by Miroslav David on 2009-07-18
Located in mouse.cpp:230 mouse.cpp:245 mouse.cpp:291 mouse.cpp:296 mouse.cpp:301
38.
Double click interval:
Interval dvojitého kliknutia:
Translated by Miroslav David on 2009-07-18
Located in mouse.cpp:232
2938 of 118 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Michal Sulek, Miroslav David, Roman Paholík.