Translations by Tomasz Dominikowski

Tomasz Dominikowski has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 630 results
~
translator-credits
2009-11-19
This is a dummy translation so that the credits are counted as translated.
2009-11-14
This is a dummy translation so that the credits are counted as translated.
~
_State/Province:
2009-10-20
Sta_n/województwo:
~
_Ignore fast duplicate keypresses
2009-10-20
Ignorowanie _szybkich podwójnych wciśnięć klawiszy
~
P._O. box:
2009-10-20
Skrytka po_cztowa:
~
Disa_ble sticky keys if two keys are pressed together
2009-10-20
Wyłąc_zenie klawiszy trwałych po jednoczesnym przyciśnięciu dwóch klawiszy
~
Choose type of click with mo_use gestures
2009-10-20
_Rodzaj kliknięcia z gestami myszy
~
_Initiate click when stopping pointer movement
2009-10-20
Inicjowanie kliknięcia po _zatrzymaniu kursora
~
_Mobile:
2009-10-20
_Komórkowy:
~
C_ity:
2009-10-20
Miast_o:
~
_Tooltips:
2009-10-20
P_odpowiedzi:
~
_Window title font:
2009-10-20
C_zcionka tytułu okna:
~
Text only
2009-07-02
Tylko tekst
~
Include _panel
2009-07-02
Dołącz pa_nel
~
Icons only
2009-07-02
Tylko ikony
~
Changes to enable assistive technologies will not take effect until your next log in.
2009-07-02
Zmiany uruchamiające technologie wspierające nie będą miały wpływu na aktualne ustawienia do czasu następnego zalogowania.
~
_Type to test settings:
2009-03-17
Proszę _wprowadzić tekst, aby przetestować ustawienia:
~
An internal error occured
2009-03-04
Wystąpił wewnętrzny błąd
~
Disable _Fingerprint Login...
2009-03-04
Wyłąc_z logowanie za pomocą odcisku palca...
~
Select finger
2009-03-04
Wybór palca
~
Task names and associated .desktop files
2009-03-04
Nazwy zadań i powiązane pliki .desktop
~
Use previous font
2009-03-04
Użycie poprzedniej czcionki
~
Width of border around the label and image in the alert dialog
2009-03-04
Szerokość krawędzi etykiety i obrazu w oknie dialogowym powiadomienia
~
The GNOME configuration tool
2009-03-04
Narzędzie konfiguracji środowiska GNOME
~
translator-credits
2009-03-04
Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2008, 2009 Tomasz Dominikowski <tdominikowski@aviary.pl>, 2008, 2009 Piotr Zaryk <pzaryk@aviary.pl>, 2008.
~
Use selected font
2009-03-04
Użycie zaznaczonej czcionki
~
Listen
2009-03-04
Listen
~
Enable _Fingerprint Login...
2009-03-04
Włą_cz logowanie za pomocą odcisku palca...
~
Swipe finger on reader
2009-03-04
Proszę przeciągnąć palec na czytniku
~
Cannot start the preferences application for your window manager
2009-03-04
Nie można uruchomić programu preferencji menedżera okien
~
Autoconfiguration _URL:
2009-03-04
_Adres URL automatycznej konfiguracji:
~
Re_fresh rate:
2009-03-04
C_zęstotliwość odświeżania:
~
D_rag click:
2009-03-04
Przy_trzymanie przycisku:
~
Gnome Theme Package
2009-03-04
Pakiet motywu środowiska GNOME
~
<b>_Automatic proxy configuration</b>
2009-03-04
<b>Automatyczna _konfiguracja pośrednika</b>
~
Flash _window titlebar
2009-03-04
Miganie _belką tytułową
~
All_ow postponing of breaks
2009-03-04
Dozwolone odr_aczanie przerw
~
Audio _Feedback...
2009-03-04
Odpowiedź dźwiękow_a...
~
Specify the name of the page to show (theme|background|fonts|interface)
2009-03-04
Określa nazwę strony do wyświetlenia (theme|background|fonts|interface)
~
URI currently transferring to
2009-03-04
Bieżący docelowy adres URI
~
From URI
2009-03-04
Z adresu URI
~
The theme "%s" has been installed.
2009-03-04
Motyw "%s" został zainstalowany.
~
C_ustomize...
2009-03-04
_Dopasuj...
~
<b>_Use authentication</b>
2009-03-04
<b>_Uwierzytelnianie</b>
~
_Secure HTTP proxy:
2009-03-04
Pośrednik _bezpiecznego HTTP:
~
_Use the same proxy for all protocols
2009-03-04
_Ten sam pośrednik sieciowy dla wszystkich protokołów
~
URI currently transferring from
2009-03-04
Adres URI aktualnie przesyłany z
~
Sub_pixel smoothing (LCDs)
2009-03-04
_Wygładzanie podpikselowe (wyświetlacze LCD)
~
The current theme suggests a font. Also, the last applied font suggestion can be reverted.
2009-03-04
Ten motyw sugeruje użycie określonej czcionki. Ostatnio zastosowana czcionka może zostać przywrócona.
~
Image/label border
2009-03-04
Krawędź obrazu/etykiety