Translations by cubells

cubells has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

143 of 43 results
693.
In Progress
2012-10-09
En curs
955.
In progress
2012-10-09
En curs
1159.
America/Winnipeg
2012-10-09
Amèrica/Winnipeg
1234.
Asia/Shanghai
2012-10-09
Àsia/Xangai
1253.
Atlantic/Cape_Verde
2012-10-09
Atlàntic/Cap_Verd
1271.
Europe/Amsterdam
2012-10-09
Europa/Amsterdam
1393.
Show a collection of pictures that you can drag to your message
2012-10-09
Mostra una col·lecció d'imatges que podreu arrossegar i deixar anar en un missatge
1438.
Because "{0}", you may need to select different mail options.
2012-10-09
Degut a «{0}» pot ser que hàgiu de seleccionar diferents opcions de correu.
1439.
Because "{1}".
2012-10-09
Degut a «{1}».
1443.
Could not read signature file "{0}".
2012-10-09
No s'ha pogut llegir el fitxer de signatura «{0}».
1445.
Could not save to autosave file "{0}".
2012-10-09
No s'ha pogut desar el fitxer de còpia automàtica «{0}».
1448.
Error saving to autosave because "{1}".
2012-10-09
S'ha produït un error en desar automàticament degut a «{1}».
1452.
The reported error was "{0}".
2012-10-09
L'error fou «{0}».
1453.
The reported error was "{0}". The message has most likely not been saved.
2012-10-09
L'error fou «{0}». El missatge probablement no s'ha desat.
1454.
The reported error was "{0}". The message has not been sent.
2012-10-09
L'error fou «{0}». El missatge no s'ha enviat.
1455.
You cannot attach the file "{0}" to this message.
2012-10-09
No es pot adjuntar el fitxer «{0}» a aquest missatge.
1642.
Bad regular expression "{0}".
2012-10-09
L'expressió regular «{0}» és incorrecta.
1643.
Could not compile regular expression "{1}".
2012-10-09
No s'ha pogut compilar l'expressió regular «{1}».
1644.
File "{0}" does not exist or is not a regular file.
2012-10-09
El fitxer «{0}» no existeix o no és un fitxer normal.
1648.
Name "{0}" already used.
2012-10-09
Ja s'està fent servir el nom «{0}».
1765.
Follow _Up...
2012-10-09
Seg_uiment...
1767.
_Attached
2012-10-09
_Adjunt
1906.
Flag to Follow Up
2012-10-09
Senyala per al seguiment
1934.
Follow Up
2012-10-09
Seguiment
2166.
It disables/enables the repeated prompts to warn that you are trying to send a message to recipients not entered as mail addresses
2012-10-09
Habilita o inhabilita la mostra de confirmacions múltiples per advertir que esteu intentant enviar un missatge a destinataris que no s'han introduït com a adreces electròniques
2203.
Prompt before sending to recipients not entered as mail addresses
2012-10-09
Demana confirmació abans d'enviar correus a destinataris que no s'han introduït com a adreça electrònica
2252.
Some mailing lists set a Reply-To: header to trick users into sending replies to the list, even when they ask Evolution to make a private reply. Setting this option to TRUE will attempt to ignore such Reply-To: headers, so that Evolution will do as you ask it. If you use the private reply action, it will reply privately, while if you use the 'Reply to List' action it will do that. It works by comparing the Reply-To: header with a List-Post: header, if there is one.
2012-10-09
Algunes llistes de correu estableixen una capçalera «Respon-a:» («Reply-To:») per forçar als usuaris a enviar respostes a la llista, fins i tot quan han especificat que l'Evolution enviï una resposta privada. En establir aquesta opció com a «TRUE» (cert), l'Evolution intentarà ignorar aquestes capçaleres Respon-a:, de manera que es pugui comportar tal com s'espera. Si utilitzeu l'acció de resposta privada, s'enviarà una resposta privada, mentre que si utilitzeu l'opció «Respon a la llista», es respondrà a la llista. El funcionament es basa en comparar la capçalera «Reply-To:» amb la capçalera «List-Post:», si és que n'hi ha una.
2271.
This key should contain a list of XML structures specifying custom headers, and whether they are to be displayed. The format of the XML structure is <header enabled> - set enabled if the header is to be displayed in the mail view.
2012-10-09
Aquesta clau ha de contenir una llista d'estructures XML que especifiqui capçaleres personalitzades i si s'han de visualitzar. El format de l'estructura XML és <capçalera enabled>. Indiqueu «enabled» (habilitat) si s'ha de visualitzar la capçalera en la visualització del correu.
2415.
Sending a message with _recipients not entered as mail addresses
2012-10-09
Enviament d'un missatge amb _destinataris que no s'han introduït com a adreces electròniques
2467.
_Use system defaults
2012-10-09
Utilitza els paràmetres pe_r defecte del sistema
2481.
Follow-Up
2012-10-09
Seguiment
2491.
The messages you have selected for follow up are listed below. Please select a follow up action from the "Flag" menu.
2012-10-09
Els missatges que heu seleccionat per fer-ne el seguiment es llisten a sota. Seleccioneu una acció de seguiment al menú «Senyalador».
2630.
The following recipient was not recognized as a valid mail address: {0}
2012-10-09
No s'ha reconegut el destinatari següent com a una adreça electrònica vàlida: {0}
2631.
The following recipients were not recognized as valid mail addresses: {0}
2012-10-09
No s'han reconegut els destinataris següents com a adreces electròniques vàlides: {0}
2645.
Use _Default
2012-10-09
Utilitza el per _defecte
2698.
Follow Up Flag
2012-10-09
Senyalador de seguiment
2907.
Default reminder value
2012-10-09
Valor per defecte per als recordatoris
2976.
The URL template to use as a free/busy data fallback, %u is replaced by the user part of the mail address and %d is replaced by the domain.
2012-10-09
La plantilla d'URL per utilitzar per defecte de dades de lliure/ocupat, %u es reemplaça amb la part d'usuari de l'adreça electrònica i %d es reemplaça amb el domini.
3852.
Drafts based template plugin. You can use variables like $ORIG[subject], $ORIG[from], $ORIG[to] or $ORIG[body], which will be replaced by values from an email you are replying to.
2012-10-09
Connector de plantilles basat en esborranys. Podeu utilitzar variables com $ORIG[subject] ($origen[assumpte]), $ORIG[to] ($origen[per]) o $ORIG[body] ($origen[cos]), que es reemplaçaran pels valors del correu que estigueu responent.
4062.
Issued To Organization
2012-10-09
Emès per a l'ús de l'organització
4063.
Issued To Organizational Unit
2012-10-09
Emès per a l'ús de la unitat organitzacional
4067.
Issued By Organization
2012-10-09
Emès per l'organització
4183.
By _Follow Up Flag
2012-10-09
Pel sen_yalador de seguiment