Translations by Iván-Benjamín García Torà

Iván-Benjamín García Torà has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

147 of 47 results
~
The hash of the received file and the sent one do not match
2009-09-24
El «hash» del fitxer rebut i de l'enviat no coincideixen
79.
Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled.
2009-09-24
Indica si les eines de desenvolupament de WebKit, tals como l'Inspector web, han d'activar-se.
110.
File transfer not supported by remote contact
2009-09-24
Transferència de fitxer no soportada pel contacte remot
111.
The selected file is not a regular file
2009-09-24
El fitxer seleccionat no és un fitxer regular
112.
The selected file is empty
2009-09-24
El fitxer seleccionat és buit
116.
Socket type not supported
2009-09-24
El tipus de socket no està soportat
156.
People Nearby
2009-09-24
Gent propera
157.
Yahoo! Japan
2009-09-24
Yahoo! Japó
159.
Facebook Chat
2009-09-24
Xat de facebook
161.
%d minute ago
%d minutes ago
2009-09-24
fa %d minut
fa %d minuts
162.
%d hour ago
%d hours ago
2009-09-24
fa %d hora
fa %d hores
163.
%d day ago
%d days ago
2009-09-24
fa %d dia
fa %d dies
164.
%d week ago
%d weeks ago
2009-09-24
fa %d setmana
fa %d setmanes
165.
%d month ago
%d months ago
2009-09-24
fa %d mes
fa %d mesos
166.
in the future
2009-09-24
en el futur
188.
Advanced
2009-09-24
Paràmetres avançats
193.
What is your AIM password?
2009-09-24
Quina és la seva contrasenya d'AIM?
194.
What is your AIM screen name?
2009-09-24
Quin és el seu nom en pantalla per AIM?
199.
What is your GroupWise User ID?
2009-09-24
Quin és el seu ID d'usuari per a GroupWise?
200.
What is your GroupWise password?
2009-09-24
Quina és la seva contrasenya de GroupWise?
204.
What is your ICQ UIN?
2009-09-24
Quin és el seu UIN d'ICQ?
205.
What is your ICQ password?
2009-09-24
Quina és la seva contrasenya d'ICQ?
221.
Servers
2009-09-24
Servidors
228.
Override server settings
2009-09-24
Sobreescriure els ajustos del servidor
235.
What is your Google ID?
2009-09-24
Quin és el seu ID de Google?
236.
What is your Google password?
2009-09-24
Quina és la seva contrasenya de Google?
237.
What is your Jabber ID?
2009-09-24
Quin és el seu ID de Jabber?
238.
What is your Jabber password?
2009-09-24
Quina és la seva contrasenya de Jabber?
321.
(No Suggestions)
2009-09-24
(Sense suggeriments)
328.
%s has disconnected
2009-09-24
%s s'ha desconnectat
380.
_Audio Call
2009-09-24
_Trucada amb àudio
381.
_Video Call
2009-09-24
Trucada de _vídeo
408.
State:
2009-09-24
Estat:
409.
City:
2009-09-24
Ciutat:
410.
Area:
2009-09-24
Àrea:
411.
Postal Code:
2009-09-24
Codi Postal:
412.
Street:
2009-09-24
Carrer:
413.
Building:
2009-09-24
Edifici:
414.
Floor:
2009-09-24
Planta:
415.
Room:
2009-09-24
Sala:
416.
Text:
2009-09-24
Text:
417.
Description:
2009-09-24
Descripció:
418.
URI:
2009-09-24
URI:
419.
Accuracy Level:
2009-09-24
Nivell de precissió:
420.
Error:
2009-09-24
S'ha produït un error:
423.
Speed:
2009-09-24
Velocitat:
426.
Last Updated on:
2009-09-24
Actualitzat per darrer cop: