Translations by Gil Forcada

Gil Forcada has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1048 results
~
Your software is too old
2012-03-20
El programari és massa vell
~
Sorry, %s accounts can’t be used until your %s software is updated.
2012-03-20
No podeu utilitzar els comptes de %s fins que no actualitzeu el programari de %s.
~
Call with %d participants
2011-09-26
Trucada amb %d persones
~
The certificate is self-signed
2010-10-16
El certificat està signat pel propi servidor
~
The certificate length exceeds verifiable limits
2010-10-16
La llargada del certificat sobrepassa els límits verificables
~
The certificate is cryptographically weak
2010-10-16
La fortalesa criptogràfica del certificat és feble
~
The hostname verified by the certificate doesn't match the server name
2010-10-16
El nom d'ordinador verificat pel certificat no correspon al nom del servidor
~
The identity provided by the chat server cannot be verified.
2010-10-16
No es pot verificar la identitat proporcionada pel servidor de xat.
~
Completely split the displayed meta-contact into the contacts it contains.
2010-10-16
Separa completament el meta-contacte que es mostra en els contactes que conté.
~
_Enabled
2010-10-16
_Habilitat
~
The certificate hasn't yet been activated
2010-10-16
Encara no s'ha activat el certificat
~
The certificate has expired
2010-10-16
El certificat ha vençut
~
Don't display any dialogs if there are any non-Salut accounts
2010-10-16
No mostris cap diàleg si hi ha cap compte que no sigui del Salut
~
The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority
2010-10-16
El certificat ha estat revocat per l'autoritat de certificació que el va emetre
~
Are you sure you want to unlink this meta-contact? This will completely split the meta-contact into the contacts it contains.
2010-10-16
Segur que voleu desenllaçar aquest meta-contacte? Si ho feu separareu completament el meta-contacte en els contactes que conté.
~
Unlink meta-contact '%s'?
2010-10-16
Voleu desenllaçar el meta-contacte «%s»?
~
The certificate is not signed by a Certification Authority
2010-10-16
El certificat no està signat per una autoritat certificadora
~
Find Next
2010-10-16
Cerca el següent
~
The certificate does not have the expected fingerprint
2010-10-16
El certificat no conté l'empremta digital esperada
~
Find Previous
2010-10-16
Cerca l'anterior
~
Meta-contact containing %u contact
Meta-contact containing %u contacts
2010-10-16
Meta-contacte que conté %u contacte
Meta-contacte que conté %u contactes
~
The certificate is malformed
2010-10-16
El certificat està mal format
~
Incoming video call
2010-03-30
Trucada de vídeo entrant
~
Whether Empathy has asked about importing accounts from other programs.
2010-03-30
Si l'Empathy ha preguntat si es volen importar els comptes d'altres programes.
~
_Add…
2010-03-30
_Afegeix…
~
Match case
2010-03-30
Coincidència de majúscules i minúscules:
~
The hash of the received file and the sent one do not match
2010-03-30
El resum del fitxer rebut i el de l'enviat no coincideixen
~
Add _New Preset
2010-03-30
Afegeix un estat preestablert _nou
~
Saved Presets
2010-03-30
Preestablerts desats
~
Enter Custom Message
2010-03-30
Introduïu un missatge personalitzat
~
The hash of the received file and the sent one do not match
2009-10-14
El resum del fitxer rebut i l'enviat no coincideixen
~
Enter Custom Message
2009-10-14
Introdueix un missatge personalitzat
~
Add _New Preset
2009-10-14
Afegeix un prestablert _nou
~
Saved Presets
2009-10-14
Prestablerts desats
~
All
2009-07-10
Tots
~
Select
2009-07-10
Selecciona
~
Conversations
2009-07-10
Converses
~
Previous Conversations
2009-07-10
Converses anteriors
~
_For:
2009-07-10
_Per a:
~
Show and edit accounts
2009-07-10
Mostra i edita els comptes
~
Unavailable
2009-07-10
No disponible
~
Empathy has asked about importing accounts
2009-07-10
Si l'Empathy ha preguntat sobre la importació de comptes
~
Date
2009-07-10
Data
1.
Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services
2010-10-16
Conversa a través del Google Talk, el Facebook, el MSN i molts altres serveis de xat
3.
Empathy Internet Messaging
2010-10-16
Missatgeria d'Internet Empathy
4.
IM Client
2009-10-14
Client de missatgeria instantània
5.
Always open a separate chat window for new chats.
2009-07-10
Obre sempre una finestra de xat separada per a xats nous.
6.
Call volume
2011-09-26
Volum de la trucada
7.
Call volume, as a percentage.
2011-09-26
Volum de la trucada, en percentatge.
8.
Camera device
2011-09-26
Dispositiu de la càmera