Translations by BartekChom

BartekChom has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

128 of 28 results
1.
invalid character '%c' in archive '%.250s' member '%.16s' size
2022-01-06
nieprawidłowy znak "%c" w rozmiarze (archiwum "%.250s", człon "%.16s")
48.
unable to get file descriptor for directory '%s'
2022-01-06
nie można uzyskać deskryptora pliku dla katalogu "%s"
331.
%s: failed to remove old backup '%.250s': %s
2019-02-23
%s: nie można usunąć starej kopii "%.250s": %s
334.
%s: failed to remove old distributed version '%.250s': %s
2019-02-23
%s: nie można usunąć starej wersji "%.250s": %s
357.
conffile difference visualizer
2019-02-23
wizualizacja różnic w plikach konfiguracyjnych
359.
conffile shell
2019-02-23
plik konfiguracyjny powłoki
370.
==> Keeping old config file as default.
2019-02-23
==> Domyślnie zostanie zachowany stary plik konfiguracyjny.
409.
Commands: [--add] <file> add a diversion. --remove <file> remove the diversion. --list [<glob-pattern>] show file diversions. --listpackage <file> show what package diverts the file. --truename <file> return the diverted file.
2019-02-23
Polecenia: [--add] <plik> dodaje ominięcie. --remove <plik> usuwa ominięcie. --list [<wzorzec-globalny>] pokazuje ominięcia pliku. --listpackage <plik> pokazuje pakiet, który omija plik. --truename <plik> zwraca ominięty plik.
447.
failed to fstat previous diversions file
2019-02-23
nie można ustalić stanu starej listy ominiętych plików
469.
cannot satisfy pre-dependencies for %.250s (wanted due to %.250s)
2014-11-25
nie można rozwiązać problemu ze wstępnymi wymaganiami dla %.250s (potrzebne "dla %.250s)
565.
Remove an essential package
2022-01-06
Usuwanie istotnego pakietu
660.
could not stat old file '%.250s' so not deleting it: %s
2019-02-23
nie można ustalić stanu starego pliku "%.250s", plik nie będzie usuwany: %s
661.
unable to delete old directory '%.250s': %s
2019-02-23
nie można usunąć starego katalogu "%.250s": %s
662.
old conffile '%.250s' was an empty directory (and has now been deleted)
2019-02-23
stary plik konfiguracyjny "%.250s" był pustym katalogiem (i właśnie został usunięty)
2014-11-25
poprzedni plik konfiguracyjny "%.250s" był pustym katalogiem (i właśnie został usunięty)
664.
old file '%.250s' is the same as several new files! (both '%.250s' and '%.250s')
2014-11-25
stary plik "%.250s" jest taki sam, jak kilka nowych plików! (zarówno "%.250s", jak i "%.250s")
708.
cannot remove old files list
2019-02-23
nie można usunąć starej listy plików
709.
can't remove old postrm script
2019-02-23
nie można usunąć starego skryptu postrm
732.
syntax error: invalid uid in statoverride file
2022-01-06
błąd składni: niewłaściwe uid w pliku statoverride
734.
syntax error: invalid gid in statoverride file
2022-01-06
błąd składni: niewłaściwe gid w pliku statoverride: %s
736.
syntax error: invalid mode in statoverride file
2022-01-06
błąd składni: niewłaściwe mode w pliku statoverride
737.
failed to open statoverride file
2022-01-06
nie można otworzyć pliku statoverride
739.
failed to fstat previous statoverride file
2019-02-23
nie można ustalić stanu starego pliku statoverride
945.
Commands: --install <link> <name> <path> <priority> [--slave <link> <name> <path>] ... add a group of alternatives to the system. --remove <name> <path> remove <path> from the <name> group alternative. --remove-all <name> remove <name> group from the alternatives system. --auto <name> switch the master link <name> to automatic mode. --display <name> display information about the <name> group. --query <name> machine parseable version of --display <name>. --list <name> display all targets of the <name> group. --get-selections list master alternative names and their status. --set-selections read alternative status from standard input. --config <name> show alternatives for the <name> group and ask the user to select which one to use. --set <name> <path> set <path> as alternative for <name>. --all call --config on all alternatives.
2019-02-23
Polecenia: --install <dowiązanie> <nazwa> <ścieżka> <priorytet> [--slave <dowiązanie> <nazwa> <ścieżka>] ... dodaje grupę alternatyw do systemu. --remove <nazwa> <ścieżka> usuwa <ścieżkę> z grupy alternatyw <nazwa>. --remove-all <nazwa> usuwa grupę <nazwa> z systemu alternatyw. --auto <nazwa> zmienia główne dowiązanie <nazwa> na tryb automat. --display <nazwa> wyświetla informację o grupie <nazwa>. --query <nazwa> parsowalna wersja --display <nazwa>. --list <nazwa> wyświetla wszystkie cele grupy <nazwa>. --get-selections wyświetla główne nazwy alternatyw i ich stan. --set-selections wyświetla stan alternatyw ze standardowego wejścia. --config <nazwa> pokazuje alternatywy grupy <nazwa> i pyta użytkownika, która ma być używana. --set <nazwa> <ścieżka> ustawia <ścieżkę> jako alternatywę dla <nazwy>. --all wywołuje --config dla wszystkich alternatyw.
946.
<link> is the symlink pointing to %s/<name>. (e.g. /usr/bin/pager) <name> is the master name for this link group. (e.g. pager) <path> is the location of one of the alternative target files. (e.g. /usr/bin/less) <priority> is an integer; options with higher numbers have higher priority in automatic mode.
2014-11-25
<dowiązanie> wskazuje na %s/<nazwa>. (np. /usr/bin/pager) <nazwa> jest główną nazwą danej grupy dowiązań. (np. pager) <ścieżka> jest położeniem jednego z docelowych plików alternatyw. (np. /usr/bin/less) <priorytet> jest liczbą całkowitą, opcja z większym numerem ma wyższy priorytet w trybie automatycznym.
947.
Options: --altdir <directory> change the alternatives directory. --admindir <directory> change the administrative directory. --log <file> change the log file. --force allow replacing files with alternative links. --skip-auto skip prompt for alternatives correctly configured in automatic mode (relevant for --config only) --verbose verbose operation, more output. --quiet quiet operation, minimal output. --help show this help message. --version show the version.
2014-11-25
Opcje: --altdir <katalog> zmienia katalog alternatywny. --admindir <katalog> ustawia katalog administracyjny. --log <plik> zmienia plik dziennika. --force pozwala na zastępowanie plików dowiązaniami alternatyw. --skip-auto pomija pytanie o poprawnie skonfigurowane alternatywy w trybie automatycznym (odpowiednie tylko z --config). --verbose tryb szczegółowego wyjścia, więcej informacji. --quiet tryb cichy, komunikaty ograniczone do minimum. --help wyświetla ten komunikat pomocy. --version wyświetla informacje o wersji.
991.
There is %d choice for the alternative %s (providing %s).
There are %d choices for the alternative %s (providing %s).
2019-02-23
Jest %d dostępna alternatywa dla %s (dostarczającego %s).
Są %d dostępne alternatywy dla %s (dostarczającego %s).
Jest %d dostępnych alternatyw dla %s (dostarczającego %s).
1001.
Alternative %s unchanged because choice %s is not available.
2019-02-23
Niezmieniona alternatywa %s, ponieważ wybór %s jest niedostępny.