Translations by jcdrubay (trobz.com)

jcdrubay (trobz.com) has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

115 of 15 results
1.
you are not registered in the password file
2013-06-05
bạn chưa được đăng ký trong tập tin mật khẩu
2.
it is based on your username
2013-06-05
nó được dựa trên tên đăng nhập của bạn
3.
it is based upon your password entry
2013-06-05
nó được dựa trên mật khẩu của bạn
4.
it is derived from your password entry
2013-06-05
nó được lấy từ mật khẩu đăng nhập của bạn
5.
it's derived from your password entry
2013-06-05
nó được lấy từ mật khẩu đăng nhập của bạn
6.
it is derivable from your password entry
2013-06-05
nó có thể được lấy từ mật khẩu đăng nhập của bạn
7.
it's derivable from your password entry
2013-06-05
nó có thể được lấy từ mật khẩu đăng nhập của bạn
8.
it is WAY too short
2013-06-05
nó rất rất ngắn
9.
it is too short
2013-06-05
nó rất ngắn
10.
it does not contain enough DIFFERENT characters
2013-06-05
nó không chứa đủ những ký tự khác nhau
11.
it is all whitespace
2013-06-05
nó chỉ bao gồm những ký tự trắng
12.
it is too simplistic/systematic
2013-06-05
nó quá đơn giản
13.
it looks like a National Insurance number.
2013-06-05
dường như đây là số bảo hiểm xã hội
14.
it is based on a dictionary word
2013-06-05
nó được dựa trên một từ trong tự điển
15.
it is based on a (reversed) dictionary word
2013-06-05
nó được dựa trên một từ (đảo ngược) trong tự điển