Translations by Gábor Udvari

Gábor Udvari has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 65 results
~
Release file expired, ignoring %s (invalid since %s)
2011-04-02
Kiadási fájl elavult, %s figyelmen kívül hagyása (%s óta érvénytelen)
~
Usage: apt-get [options] command apt-get [options] install|remove pkg1 [pkg2 ...] apt-get [options] source pkg1 [pkg2 ...] apt-get is a simple command line interface for downloading and installing packages. The most frequently used commands are update and install. Commands: update - Retrieve new lists of packages upgrade - Perform an upgrade install - Install new packages (pkg is libc6 not libc6.deb) remove - Remove packages autoremove - Remove automatically all unused packages purge - Remove packages and config files source - Download source archives build-dep - Configure build-dependencies for source packages dist-upgrade - Distribution upgrade, see apt-get(8) dselect-upgrade - Follow dselect selections clean - Erase downloaded archive files autoclean - Erase old downloaded archive files check - Verify that there are no broken dependencies markauto - Mark the given packages as automatically installed unmarkauto - Mark the given packages as manually installed changelog - Download and display the changelog for the given package download - Download the binary package into the current directory Options: -h This help text. -q Loggable output - no progress indicator -qq No output except for errors -d Download only - do NOT install or unpack archives -s No-act. Perform ordering simulation -y Assume Yes to all queries and do not prompt -f Attempt to correct a system with broken dependencies in place -m Attempt to continue if archives are unlocatable -u Show a list of upgraded packages as well -b Build the source package after fetching it -V Show verbose version numbers -c=? Read this configuration file -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp See the apt-get(8), sources.list(5) and apt.conf(5) manual pages for more information and options. This APT has Super Cow Powers.
2011-04-02
Használat: apt-get [beállítások] parancs apt-get [beállítások] install|remove csomag1 [csomag2 ...] apt-get [beállítások] source csomag1 [csomag2 ...] Az apt-get egy egyszerű parancssori alkalmazás csomagok letöltésére és telepítésére. A leggyakrabban használt parancsok az update és az install. Parancsok: update - Új csomaglista lekérdezése upgrade - Frissítés végrehajtása install - Új csomagok telepítése (a csomag legyen libc6 ne libc6.deb) remove - Csomagok eltávolítása autoremove - Összes nem használt csomag automatikus eltávolítása purge - Csomagok és beállítófájlok eltávolítása source - Forrás archívumok letöltése build-dep - Forráscsomagok fordítási függőségeinek beállítása dist-upgrade - Terjesztés frissítés, lásd apt-get(8) dselect-upgrade - dselect kijelölés követése clean - Letöltött archívum fájlok törlése autoclean - Régi letöltött archívum fájlok törlése check - Teljesítetlen függőségek ellenőrzése markauto -Az adott csomagok megjelölése automatikusan telepítettként unmarkauto - Az adott csomagok megjelölése kézzel telepítettként changelog - Adott csomag változási naplójának letöltése és megjelenítése download - Bináris csomag letöltése a jelenlegi mappába Beállítások: -h Ez a súgó szöveg. -q Naplózható kimenet - nincs folyamatjelző -qq Nincs kimenet, kivéve a hibákat -d Csak letöltés - NEM telepíti vagy bontja ki a csomagokat -s Nincs változtatás. Rendező szimuláció végrehajtása -y Minden kérdésre igennel válaszol, és nem tesz fel kérdést -f Kísérletet tesz a rendszer törött függőségeinek helybeli javítására -m Kísérletet tesz a folytatásra, ha a csomagok nem érhetőek el -u Mutatja a frissített csomagok listáját is -b A csomagok fordítása a letöltés után -V Részletes verzióinformációk mutatása -c=? Beolvassa a megadott beállító fájlt -o=? Tetszőleges beállító értéket alkalmaz, pl. -o dir::cache=/tmp Lásd az apt-get(8), sources.list(5) és apt.conf(5) segédlet oldalakat a további információkért és beállításokért. Ez az APT Szuper Tehén Erővel rendelkezik.
~
Usage: apt-cache [options] command apt-cache [options] showpkg pkg1 [pkg2 ...] apt-cache [options] showsrc pkg1 [pkg2 ...] apt-cache is a low-level tool used to query information from APT's binary cache files Commands: gencaches - Build both the package and source cache showpkg - Show some general information for a single package showsrc - Show source records stats - Show some basic statistics dump - Show the entire file in a terse form dumpavail - Print an available file to stdout unmet - Show unmet dependencies search - Search the package list for a regex pattern show - Show a readable record for the package showauto - Display a list of automatically installed packages depends - Show raw dependency information for a package rdepends - Show reverse dependency information for a package pkgnames - List the names of all packages in the system dotty - Generate package graphs for GraphViz xvcg - Generate package graphs for xvcg policy - Show policy settings Options: -h This help text. -p=? The package cache. -s=? The source cache. -q Disable progress indicator. -i Show only important deps for the unmet command. -c=? Read this configuration file -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp See the apt-cache(8) and apt.conf(5) manual pages for more information.
2011-04-02
Használat: apt-cache [beállítások] parancs apt-cache [beállítások] showpkg csomag1 [csomag2 ...] apt-cache [beállítások] showsrc csomag1 [csomag2 ...] Az apt-cache egy alacsony szintű eszköz, amellyel információt nyerhetünk ki az APT bináris gyorsítótár fájljaiból. Parancsok: gencaches - Felépíti a csomag és a forrás gyorsítótárat. showpkg - Néhány általános információt mutat egy csomagról. showsrc - Forrás rekordokat mutat. stats - Néhány alapvető statisztikát mutat. dump - Az egész fájlt tömör formában mutatja. dumpavail - Egy elérhető fájlt az stdoutra nyomtat. unmet - Teljesületlen függőségeket mutat. search - A csomaglistában keres egy regex minta alapján. show - Olvasható rekordot mutat a csomagról. showauto - Az automatikusan telepített csomagok listáját mutatja meg. depends - Formázatlan függőségi információkat mutat egy csomagról. rdepends - Fordított függőségeket mutat egy csomagról. pkgnames - A rendszer összes csomagjának nevét kilistázza. dotty - Csomag diagramokat állít elő a GraphViz számára. xvcg - Csomag diagramokat állít elő az xvcg számára. policy - Házirend beállításokat mutat meg. Beállítások: -h Ez a súgó szöveg. -p=? A csomag gyorsítótár. -s=? A forrás gyorsítótár. -q Folyamatjelző kikapcsolása. -i Csak a fontos függőségeket mutatja az unmet parancsnál. -c=? Beolvassa a megadott beállító fájlt -o=? Tetszőleges beállító értéket alkalmaz, pl. -o dir::cache=/tmp Lásd az apt-cache(8) és apt.conf(5) segédlet oldalakat a további információkért.
122.
Note, selecting '%s' for task '%s'
2011-04-02
Figyelem, „%s” kijelölése „%s” feladatra
123.
Note, selecting '%s' for regex '%s'
2011-04-02
Figyelem, „%s” kijelölése „%s” regexhez
126.
[Not candidate version]
2011-04-02
[Nem kiadásra jelölt verzió]
130.
Package '%s' has no installation candidate
2011-04-02
„%s” csomagnak nincs kiadásra jelölt verziója
131.
Virtual packages like '%s' can't be removed
2011-04-02
A virtuális csomagokat, mint a(z) „%s” nem lehet eltávolítani
132.
Note, selecting '%s' instead of '%s'
2011-04-02
Figyelem, „%s” kijelölése „%s” helyett
134.
Skipping %s, it is not installed and only upgrades are requested.
2011-04-02
„%s” kihagyása, nincs telepítve, és csak frissítések vannak lekérdezve.
138.
Selected version '%s' (%s) for '%s'
2011-04-02
„%s” (%s) lett kijelölve „%s” helyett
139.
Selected version '%s' (%s) for '%s' because of '%s'
2011-04-02
„%s” (%s) verzió lett kijelölve a(z) „%s” csomagból a(z) „%s” csomag miatt
175.
The following package disappeared from your system as all files have been overwritten by other packages:
The following packages disappeared from your system as all files have been overwritten by other packages:
2011-04-02
A következő csomag eltűnt a rendszerből, mivel az összes fájlt más csomagok fölülírták:
A következő csomagok eltűntek a rendszerből, mivel az összes fájlt más csomagok fölülírták:
176.
Note: This is done automatic and on purpose by dpkg.
2011-04-02
Megjegyzés: ezt a dpkg automatikusan és szándékosan hajtja végre.
185.
The following package was automatically installed and is no longer required:
The following packages were automatically installed and are no longer required:
2011-04-02
A következő csomag automatikusan lett telepítve, és már nincs rá szükség:
A következő csomagok automatikusan lettek telepítve, és már nincs rájuk szükség:
186.
%lu package was automatically installed and is no longer required.
%lu packages were automatically installed and are no longer required.
2011-04-02
%lu csomag automatikusan lett telepítve, és már nincs rá szükség.
%lu csomagok automatikusan lettek telepítve, és már nincs rájuk szükség.
197.
%s set to automatically installed.
2011-04-02
%s automatikusan telepítettként lett megjelölve.
204.
Downloading %s %s
2011-04-02
Letöltés %s %s
232.
Changelog for %s (%s)
2011-04-02
Változási napló a(z) %s (%s)
320.
Empty files can't be valid archives
2011-04-02
Az üres fájlok biztosan nem érvényes csomagok
378.
Could not execute 'gpgv' to verify signature (is gpgv installed?)
2011-04-02
Nem sikerült a „gpgv” parancsot végrehajtani az aláírás ellenőrzéséhez (telepítve van a gpgv?)
402.
Couldn't duplicate file descriptor %i
2011-04-02
Nem lehetett kettőzni a(z) %i fájl leírót
404.
Unable to close mmap
2011-04-02
Nem lehet bezárni az mmapot
405.
Unable to synchronize mmap
2011-04-02
Nem lehet szinkronizálni az mmapot
407.
Unable to increase the size of the MMap as the limit of %lu bytes is already reached.
2011-04-02
Nem lehet növelni az MMap méretét, mert a(z) %lu byte korlátot már elérte.
408.
Unable to increase size of the MMap as automatic growing is disabled by user.
2011-04-02
Nem lehet növelni az MMap méretét, mert a felhasználó letiltotta az automatikus emelést.
423.
Syntax error %s:%u: clear directive requires an option tree as argument
2011-04-02
Szintaxis hiba %s:%u: a törlési parancs egy beállítási fát vár el argumentumként
443.
List of files can't be created as '%s' is not a directory
2011-04-02
A fájlok listáját nem lehetett létrehozni, mert „%s” nem egy könyvtár
444.
Ignoring '%s' in directory '%s' as it is not a regular file
2011-04-02
„%s” figyelmen kívül hagyása a(z) „%s” könyvtárban, mert nem szabályos fájl
445.
Ignoring file '%s' in directory '%s' as it has no filename extension
2011-04-02
„%s” figyelmen kívül hagyása a(z) „%s” könyvtárban, mert nincs fájlkiterjesztése
446.
Ignoring file '%s' in directory '%s' as it has an invalid filename extension
2011-04-02
„%s” figyelmen kívül hagyása a(z) „%s” könyvtárban, mert érvénytelen fájlkiterjesztése van
453.
Could not open file descriptor %d
2011-04-02
Nem lehetett a(z) %d fájl leírót megnyitni
456.
Problem closing the gzip file %s
2011-04-02
Hiba a(z) %s gzip fájl bezárásakor
457.
Problem closing the file %s
2011-04-02
Hiba a(z) %s fájl bezárása közben
458.
Problem renaming the file %s to %s
2011-04-02
Hiba a(z) %s fájl %s fájlra átnevezésekor
459.
Problem unlinking the file %s
2011-04-02
Hiba a(z) %s fájl törlésekor
489.
Malformed line %lu in source list %s ([option] unparseable)
2011-04-02
Helytelenül formázott a(z) %lu sor a(z) %s forráslistában ([beállítás] feldolgozhatatlan)
490.
Malformed line %lu in source list %s ([option] too short)
2011-04-02
Helytelenül formázott a(z) %lu sor a(z) %s forráslistában ([beállítás] túl rövid)
491.
Malformed line %lu in source list %s ([%s] is not an assignment)
2011-04-02
Helytelenül formázott a(z) %lu sor a(z) %s forráslistában ([%s] nem érvényes hozzárendelés)
492.
Malformed line %lu in source list %s ([%s] has no key)
2011-04-02
Helytelenül formázott a(z) %lu sor a(z) %s forráslistában ([%s] nem tartalmaz kulcsot)
493.
Malformed line %lu in source list %s ([%s] key %s has no value)
2011-04-02
Helytelenül formázott a(z) %lu sor a(z) %s forráslistában ([%s] kulcsnak nincs %s értéke)
503.
Could not perform immediate configuration on '%s'. Please see man 5 apt.conf under APT::Immediate-Configure for details. (%d)
2011-04-02
Nem lehetett a(z) „%s” közvetlen beállítását végrehajtani. A részletekért lásd a man 5 apt.conf oldalt az APT::Immediate-Configure címszó alatt. (%d)
505.
Could not perform immediate configuration on already unpacked '%s'. Please see man 5 apt.conf under APT::Immediate-Configure for details.
2011-04-02
Nem lehetett a már kicsomagolt „%s” közvetlen beállítását végrehajtani. A részletekért lásd a man 5 apt.conf oldalt az APT::Immediate-Configure címszó alatt.
510.
Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
2011-04-02
Néhány jegyzék fájlt nem sikerült letölteni. Figyelmen kívül lettek hagyva, vagy régebbiek lettek felhasználva.
511.
List directory %spartial is missing.
2011-04-02
%spartial lista könyvtár hiányik.
512.
Archives directory %spartial is missing.
2011-04-02
%spartial archívum könyvtár hiányik.
513.
Unable to lock directory %s
2011-04-02
%s könyvtár lezárása sikertelen
536.
Error occurred while processing %s (NewVersion%d)
2011-04-02
Hiba a(z) %s (NewVersion%d) feldolgozása során
552.
Unable to find expected entry '%s' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)
2011-04-02
„%s” bejegyzés nem található a kiadási fájlban (Rossz sources.list bejegyzés vagy helytelenül formázott fájl)
553.
Unable to find hash sum for '%s' in Release file
2011-04-02
Nem található a(z) „%s” ellenőrző összege a kiadási fájlban