Translations by Andrej Znidarsic

Andrej Znidarsic has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

122 of 22 results
26.
Index of /%s on %s:%d
2011-12-06
Kazalo mape /%s na %s:%d
57.
File has already been retrieved.
2011-12-06
Datoteka je bila že prejeta.
71.
Control connection closed.
2011-03-13
Nadzorna povezava je bila prekinjena.
83.
The sizes do not match (local %s) -- retrieving.
2011-03-13
Velikosti se ne ujemata (krajevna %s) -- pridobivanje.
101.
ERROR: Cannot open directory %s.
2011-12-06
NAPAKA: Ni bilo mogoče odpreti mape %s.
151.
Unknown authentication scheme.
2011-03-13
Neznana shema overitve.
180.
Cannot unlink %s (%s).
2011-12-08
Ni mogoče odvezati %s (%s).
181.
ERROR: Redirection (%d) without location.
2011-03-13
NAPAKA: preusmeritev (%d) brez mesta.
186.
Last-modified header invalid -- time-stamp ignored.
2011-03-13
Neveljavna glava `Last-Modified' -- prezrtje časovnega žiga.
188.
The sizes do not match (local %s) -- retrieving.
2011-03-13
Velikosti se ne ujemata (krajevna %s) -- pridobivanje.
423.
Locale:
2011-12-06
Jazikovno določilo:
436.
Try `%s --help' for more options.
2011-12-06
Poskusite `%s --help' za več možnosti.
446.
WARNING: timestamping does nothing in combination with -O. See the manual for details.
2011-12-06
OPOZORILO: časovno žigosanje v kombinaciji z -O ne dela nič. Za podrobnosti si oglejte priročnik.
453.
Cannot specify both --ask-password and --password.
2011-12-06
Ni mogoče določiti obeh --ask-password in --password hkrati.
471.
FINISHED --%s-- Total wall clock time: %s Downloaded: %d files, %s in %s (%s)
2012-07-24
KONČANO --%s-- Celoten čas prejema: %s Prejeto: %d datotek, %s v %s (%s)
529.
%s: cannot verify %s's certificate, issued by %s:
2011-12-06
%s: ni bilo mogoče preveriti potrdila %s, ki ga je izdal %s:
530.
Unable to locally verify the issuer's authority.
2011-12-06
Istovetnosti izdajatelja krajevno ni bilo mogoče preveriti.
534.
%s: no certificate subject alternative name matches requested host name %s.
2011-12-06
%s: ni ujemanj alternativnega imena potrdila zahtevano ime gostitelja %s.
535.
%s: certificate common name %s doesn't match requested host name %s.
2011-12-06
%s: običajno ime potrdila %s se ne ujema z zahtevanim imenom gostitelja %s.
536.
%s: certificate common name is invalid (contains a NUL character). This may be an indication that the host is not who it claims to be (that is, it is not the real %s).
2011-12-06
%s: Običajno ime potrdila je neveljavno (vsebuje znak NUL). To je morda znamenje, da se gostitelj izdaja za drugega (to pomeni, da ni pravi %s).
549.
%d redirections exceeded.
2011-12-06
%d preusmeritev je bilo prekoračenih.
553.
Found %d broken link.
Found %d broken links.
2011-12-06
Najdenih je bilo %d pokvarjenih povezav.
Najdena je bila %d pokvarjena povezava.
Najdeni sta bili %d pokvarjeni povezavi.
Najdene so bile %d pokvarjene povezave.