Translations by Andrej Znidarsic

Andrej Znidarsic has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 2635 results
10.
Ordered New
2010-11-16
Naročeno novo
14.
Predithered Input
2011-03-02
Predhodno razpršen vhod
15.
Drop Size Segmented
2011-03-06
Razčlenjena velikost kapljice
16.
Drop Size Segmented New
2011-03-06
Nova razčlenjena velikost kapljice
18.
Adjust the density (amount of ink) of the print. Reduce the density if the ink bleeds through the paper or smears; increase the density if black regions are not solid.
2011-03-02
Prilagodi gostoto (količino črnila) tiskanja. Zmanjšajte gostoto, če črnilo teče skozi papir in jo povečajte, če črna področja niso zapolnjena.
20.
Choose the dither algorithm to be used. Adaptive Hybrid usually produces the best all-around quality. EvenTone is a new, experimental algorithm that often produces excellent results. Ordered is faster and produces almost as good quality on photographs. Fast and Very Fast are considerably faster, and work well for text and line art. Hybrid Floyd-Steinberg generally produces inferior output.
2011-03-02
Izberite algoritem razprševanja za uporabo. Prilagodljivi hibrid običajno proizvede najboljšo skupno kakovost. Enak ton je nov, preizkusni algoritem, ki pogosto proizvede odlične rezultate. Urejeno je hitrejši in proizvede skoraj enako kakovost na fotografijah. Hitro in Zelo hitro sta občutno hitrejša in deluje dobro za besedilo in umetnost s črticami. Hibridni Floyd-Steinberg v splošnem proizvede slabši izhod.
22.
Family driver
2010-11-16
Gonilnik družine
23.
Color conversion module
2011-03-02
Modul pretvorbe barve
24.
Dither algorithm
2011-03-02
Algoritem razprševanja
26.
Size of the paper being printed to
2010-12-05
Velikost papirja na katerga želite tiskati
27.
Media Type
2011-03-02
Vrsta večpredstavnostne datoteke
29.
Media Source
2011-02-28
Vir medija
30.
Source (input slot) of the media
2011-02-28
Vir (vhodna reža) medija
33.
CD Hub Size
2011-03-02
Velikost CD gumba
34.
Print only outside of the hub of the CD, or all the way to the hole
2011-03-02
Tiskanje le izven gumba CD-ja ali vse do luknje
36.
Variable adjustment for the outer diameter of CD
2011-03-02
Spremenljiva prilagoditev zunanjega premera CD-ja
37.
CD Hub Size (Custom)
2011-03-02
Velikost CD gumba (po meri)
38.
Variable adjustment to the inner hub of the CD
2011-03-02
Spremenljiva prilagoditev notranjega gumba CD-ja
39.
CD Horizontal Fine Adjustment
2011-03-02
Vodoravna fina prilagoditev CD-ja
40.
Fine adjustment to horizontal position for CD printing
2011-03-02
Fina prilagoditev vodoravnega položaja za tiskanje CD-jev
41.
CD Vertical Fine Adjustment
2011-03-02
Navpična fina prilagoditev CD-ja
42.
Resolution
2010-11-19
Ločljivost
43.
Resolution and quality of the print
2010-11-19
Ločljivost in kakovost tiskanja
44.
Ink Type
2010-11-19
Vrsta črnila
45.
Type of ink in the printer
2010-11-19
Vrsta črnila v tiskalniku
46.
Ink Channels
2011-03-02
Kanali črnila
48.
Printing Output Mode
2011-03-02
Izhodni modul tiskanja
49.
Ink Set
2011-03-06
Nastavljeno črnilo
51.
Borderless
2011-03-06
Brez roba
52.
Print without borders
2011-03-06
Tiskaj brez robov
54.
Duplex/Tumble Setting
2011-03-02
Nastavitev dvostranskega tiskanja/obračanja
55.
Print Quality
2010-11-19
Kakovost tiska
58.
Cyan Density
2010-11-19
Gostota sinje barve
59.
Adjust the cyan density
2010-11-19
Prilagodi gostoto sinje barve
2010-11-19
Nastavi gostoto sinje barve
60.
Magenta Density
2010-11-19
Gostota barve magenta
61.
Adjust the magenta density
2010-11-19
Prilagodi gostoto magenta barve
2010-11-19
Nastavi gostoto barve magenta
63.
Adjust the yellow density
2010-11-19
Prilagodi gostoto rumene barve
65.
Adjust the black density
2010-11-19
Prilagodi gostoto črne barve
66.
Light Cyan Transition
2010-11-19
Prehod svetle sinje barve
67.
Light Magenta Transition
2011-03-02
Svetlo šrklaten prehod
68.
Light Yellow Transition
2011-03-02
Svetlo rumen prehod
69.
Off
2011-03-02
Izključeno
70.
Long Edge (Standard)
2010-11-19
Dolga stranica (običajno)
71.
Short Edge (Flip)
2010-11-19
Kratka stranica (vodoravno zrcaljenje)
72.
Portrait
2011-03-06
Pokončno
73.
Landscape
2011-03-06
Ležeče
76.
CD - 5 inch
2011-03-02
CD - 5 palčni
77.
CD - 3 inch
2011-03-02
CD - 3 palčni