Translations by David Planella

David Planella has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 75 results
61.
Could not show link
2010-05-20
No s'ha pogut mostrar l'enllaç
91.
Invalid
2010-05-20
No vàlid
103.
Brightness of the color.
2010-05-20
Brillantor del color.
113.
You can enter an HTML-style hexadecimal color value, or simply a color name such as 'orange' in this entry.
2010-05-20
Podeu introduir un valor de color hexadecimal a l'estil HTML, o simplement el nom d'un color (com ara «orange»).
116.
The previously-selected color, for comparison to the color you're selecting now. You can drag this color to a palette entry, or select this color as current by dragging it to the other color swatch alongside.
2010-05-20
El color seleccionat prèviament, per comparar-lo amb el que esteu seleccionant. Podeu arrossegar este color a l'entrada de paleta, o seleccionar-lo com a actual per portar-lo a l'altra banda de la gamma de colors.
117.
The color you've chosen. You can drag this color to a palette entry to save it for use in the future.
2010-05-20
El color que heu escollit. Podeu arrossegar este color cap a una paleta i alçar-lo per utilitzar-lo més avant.
118.
The previously-selected color, for comparison to the color you're selecting now.
2010-05-20
El color seleccionat anteriorment, en comparació amb el color que esteu seleccionant.
119.
The color you've chosen.
2010-05-20
El color que heu triat.
121.
Click this palette entry to make it the current color. To change this entry, drag a color swatch here or right-click it and select "Save color here."
2010-05-20
Feu clic a esta entrada de paleta per fer que siga el color actual. per canviar esta entrada, arrossegueu una gamma de colors ací o feu-hi clic amb el botó dret i seleccioneu «Alça el color ací».
140.
Select a File
2014-04-13
Seleccioneu un fitxer
150.
You need to choose a valid filename.
2014-04-13
Cal que trieu un nom de fitxer vàlid.
151.
Cannot create a file under %s as it is not a folder
2014-04-13
No es pot crear un fitxer a %s, atès que no és una carpeta
163.
Bookmark '%s' cannot be removed
2010-05-20
No es pot suprimir l'adreça d'interés «%s»
180.
Please select a folder below
2014-04-13
Seleccioneu una carpeta a continuació
181.
Please type a file name
2014-04-13
Escriviu un nom de fitxer
183.
Search:
2010-05-20
Cerca:
187.
Could not read the contents of %s
2010-05-20
No s'ha pogut llegir el contingut de %s
188.
Could not read the contents of the folder
2010-05-20
No s'ha pogut llegir el contingut de la carpeta
248.
None
2010-05-20
Cap
251.
No extended input devices
2010-05-20
No hi ha cap dispositiu d'entrada ampliat
262.
X _tilt:
2010-05-20
_Inclinació en X:
263.
Y t_ilt:
2010-05-20
I_nclinació en Y:
269.
_Open Link
2010-05-20
Obri l'_enllaç
270.
Copy _Link Address
2010-05-20
Copia l'adreça de l'en_llaç
292.
Unable to end process
2010-05-20
No es pot finalitzar el procés
293.
_End Process
2010-05-20
_Finalitza el procés
295.
Terminal Pager
2010-05-20
Paginador del terminal
296.
Top Command
2010-05-20
Orde «top»
297.
Bourne Again Shell
2010-05-20
Intèrpret d'ordes «Bourne Again»
298.
Bourne Shell
2010-05-20
Intèrpret d'ordes «Bourne»
299.
Z Shell
2010-05-20
Intèrpret d'ordes «Z»
303.
Any Printer
2010-05-20
Qualsevol impressora
304.
For portable documents
2010-05-20
Per a documents portables
314.
Authentication
2010-05-20
Autenticació
319.
Preparing to print
2010-05-20
S'està preparant per imprimir
348.
Getting printer information failed
2010-05-20
Ha fallat l'obtenció d'informació de la impressora
349.
Getting printer information...
2010-05-20
S'està obtenint informació de la impressora...
356.
Se_lection
2010-05-20
_Selecció
376.
Top to bottom
2010-05-20
De dalt a baix
377.
Bottom to top
2010-05-20
De baix a dalt
391.
Or_ientation:
2010-05-20
_Orientació:
420.
No item for URI '%s' found
2010-05-20
No s'ha trobat cap element per a l'URI «%s»
435.
Spinner
2010-05-20
Indicador de progrés
436.
Provides visual indication of progress
2010-05-20
Proporciona una indicació visual del progrés
531.
No deserialize function found for format %s
2010-05-20
No s'ha trobat cap funció per deserialitzar el format %s
705.
US Letter
2010-05-20
Carta americana
706.
US Letter Extra
2010-05-20
Carta americana extra
707.
US Letter Plus
2010-05-20
Carta americana plus
739.
prc9 Envelope
2010-05-20
Sobre prc9
755.
Don't check for the existence of index.theme
2010-05-20
No comprovis l'existència d'index.theme