Translations by David Planella

David Planella has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 180 results
9.
Cursor
2010-05-20
Cursor
19.
The URL for the link to the website of the program
2010-05-20
L'URL per a l'enllaç al lloc web del programa
21.
The label for the link to the website of the program. If this is not set, it defaults to the URL
2010-05-20
L'etiqueta per a l'enllaç al lloc web del programa. Si no està definida, s'usa el valor de l'URL
33.
A named icon to use as the logo for the about box.
2010-05-20
Una icona amb nom per emprar com a logotip a la caixa d'informació.
35.
Whether to wrap the license text.
2010-05-20
Si s'han d'ajustar els finals de línia del text de la llicència.
37.
The closure to be monitored for accelerator changes
2010-05-20
El tancament a supervisar per a canvis de drecera
39.
The widget to be monitored for accelerator changes
2010-05-20
L'element d'interfície a supervisar per a canvis en l'accelerador
61.
Whether the action is considered important. When TRUE, toolitem proxies for this action show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode.
2010-05-20
Si esta acció es considera important. Quan siga CERT, els apoderats dels elements d'eina per a esta acció mostraran el text en mode GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ.
67.
Whether the action is visible.
2010-05-20
Si l'acció és visible.
74.
Whether the action group is visible.
2010-05-20
Si el grup d'acció és visible.
75.
Related Action
2010-05-20
Acció relacionada
76.
The action this activatable will activate and receive updates from
2010-05-20
L'acció que este element activable activarà i de la qual rebrà actualitzacions
77.
Use Action Appearance
2010-05-20
Utilitza l'aparença de les accions
78.
Whether to use the related actions appearance properties
2010-05-20
Si s'han d'utilitzar les propietats de l'aparença de les accions relacionades
100.
The padding to insert at the top of the widget.
2010-05-20
El farciment superior per inserir a l'element d'interfície.
102.
The padding to insert at the bottom of the widget.
2010-05-20
El farciment inferior per inserir a l'element d'interfície.
104.
The padding to insert at the left of the widget.
2010-05-20
El farciment esquerre per inserir a l'element d'interfície.
106.
The padding to insert at the right of the widget.
2010-05-20
El farciment dret per inserir a l'element d'interfície.
144.
How to lay out the buttons in the box. Possible values are: default, spread, edge, start and end
2014-04-13
Com disposar els botons a la caixa. Els valors possibles són: «default» (predeterminats), «spread» (escampats), «edge» (cantonada), «start» (inici) i «end» (final)
152.
Whether the child should receive extra space when the parent grows
2010-05-20
Si el fill ha de rebre espai addicional quan el pare crisca
179.
Extra space to add for GTK_CAN_DEFAULT buttons
2010-05-20
Espai addicional a afegir per als botons GTK_CAN_DEFAULT
181.
Extra space to add for GTK_CAN_DEFAULT buttons that is always drawn outside the border
2010-05-20
L'espai addicional a afegir per als botons definits com a GTK_CAN_DEFAULT, que sempre es dibuixa fora del contorn
183.
How far in the x direction to move the child when the button is depressed
2010-05-20
A quina distància s'ha de moure el fill en la direcció X quan s'alliberi el botó
185.
How far in the y direction to move the child when the button is depressed
2010-05-20
A quina distància s'ha de moure el fill en la direcció Y quan s'alliberi el botó
197.
The selected day (as a number between 1 and 31, or 0 to unselect the currently selected day)
2010-05-20
El dia seleccionat (com a número entre 1 i 31, o 0 per deseleccionar el dia actualment seleccionat)
212.
Inner border
2011-04-19
Vora interior
213.
Inner border space
2011-04-19
Espai de la vora interior
214.
Vertical separation
2011-04-19
Separació vertical
215.
Space between day headers and main area
2011-04-19
Espaiat entre la capçalera dels dies i l'àrea principal
216.
Horizontal separation
2011-04-19
Separació horitzontal
217.
Space between week headers and main area
2011-04-19
Espai entre les capçaleres de la setmana i l'àrea principal
218.
Editing Canceled
2010-05-20
Edició cancel·lada
219.
Indicates that editing has been canceled
2010-05-20
Indica que s'ha cancel·lat l'edició
269.
Stock ID
2010-05-20
Identificació de la icona
270.
The stock ID of the stock icon to render
2010-05-20
L'identificador de la icona d'estoc per representar
272.
The GtkIconSize value that specifies the size of the rendered icon
2010-05-20
El valor de GtkIconSize que especifica la mida de la icona representada
296.
Whether the spinner is active (ie. shown) in the cell
2010-05-20
Si l'indicador rotatiu és actiu (és a dir, es mostra) a la cel·la
297.
Pulse of the spinner
2010-05-20
Pulsació de l'indicador rotatiu
298.
The GtkIconSize value that specifies the size of the rendered spinner
2010-05-20
El valor GtkIconSize que especifica la mida de l'indicador rotatiu que es representa
303.
A list of style attributes to apply to the text of the renderer
2010-05-20
Una llista d'atributs d'estil per aplicar al text del representador
305.
Whether or not to keep all text in a single paragraph
2010-05-20
Si s'ha de presentar el text en un únic paràgraf
339.
The preferred place to ellipsize the string, if the cell renderer does not have enough room to display the entire string
2010-05-20
El lloc preferit de la cadena on inserir-hi els punts suspensius, si el representador de cel·les no conté espai suficient per mostrar tota la cadena
385.
The toggle button can be activated
2011-04-19
El botó commutat pot trobar-s'activat
426.
Case sensitive
2010-05-20
Distingeix entre majúscules i minúscules
448.
Popup shown
2010-05-20
Es mostra la part desplegable
452.
Whether combo box has an entry
2014-04-13
Si el quadre combinat té una entrada
453.
Entry Text Column
2014-04-13
Columna d'entrada de text
454.
The column in the combo box's model to associate with strings from the entry if the combo was created with #GtkComboBox:has-entry = %TRUE
2014-04-13
La columna en el model del quadre combinat que s'ha d'associar amb les cadenes de l'entrada si el quadre combinat es va crear amb «#GtkComboBox:has-entry = %TRUE»
456.
Whether dropdowns should look like lists rather than menus
2011-04-19
Si els menús desplegables han d'assemblar-s'a llistes en lloc de menús
466.
Can be used to add a new child to the container
2010-05-20
Es pot utilitzar per afegir un nou fill a la caixa