Translations by David Planella

David Planella has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 480 results
2.
The default display for GDK
2008-03-12
La visualització per defecte per al GDK
9.
Cursor
2009-09-14
Cursor
19.
The URL for the link to the website of the program
2010-04-06
L'URL per a l'enllaç al lloc web del programa
21.
The label for the link to the website of the program. If this is not set, it defaults to the URL
2010-04-06
L'etiqueta per a l'enllaç al lloc web del programa. Si no està definida, s'usa el valor de l'URL
33.
A named icon to use as the logo for the about box.
2010-04-06
Una icona amb nom per emprar com a logotip a la caixa d'informació.
2008-09-19
Una icona amb nom per a emprar com a logotip a la caixa d'informació
35.
Whether to wrap the license text.
2010-04-06
Si s'han d'ajustar els finals de línia del text de la llicència.
37.
The closure to be monitored for accelerator changes
2010-04-06
El tancament a supervisar per a canvis de drecera
39.
The widget to be monitored for accelerator changes
2010-04-06
L'element d'interfície a supervisar per a canvis en l'accelerador
46.
Tooltip
2008-09-19
Indicador de funció
47.
A tooltip for this action.
2008-09-19
Indicador de funció per a aquesta acció.
50.
GIcon
2008-09-19
GIcon
51.
The GIcon being displayed
2008-09-19
La icona GIcon que es mostra
57.
When TRUE, toolitem proxies for this action are represented in the toolbar overflow menu.
2008-09-19
Quan sigui CERT, els apoderats d'elements d'eina per a aquesta acció es representaran en el menú sobreeixit de la barra d'eines.
61.
Whether the action is considered important. When TRUE, toolitem proxies for this action show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode.
2010-04-06
Si aquesta acció es considera important. Quan sigui CERT, els apoderats dels elements d'eina per a aquesta acció mostraran el text en mode GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ.
2008-09-19
Si aquesta acció es considera important. Quan sigui CERT, els apoderats del elements d'eina per a aquesta acció mostraran el text en mode GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ.
63.
When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden.
2008-09-19
Quan sigui CERT, els apoderats de menú per a aquesta acció estaran amagats.
67.
Whether the action is visible.
2010-04-06
Si l'acció és visible.
70.
Always show image
2009-02-18
Mostra sempre la imatge
71.
Whether the image will always be shown
2009-02-18
Si es mostrarà sempre la imatge
74.
Whether the action group is visible.
2010-04-06
Si el grup d'acció és visible.
75.
Related Action
2009-09-14
Acció relacionada
76.
The action this activatable will activate and receive updates from
2009-10-14
L'acció que aquest element activable activarà i de la qual rebrà actualitzacions
77.
Use Action Appearance
2009-10-14
Utilitza l'aparença de les accions
2009-09-14
Amb l'aparença de l'acció
78.
Whether to use the related actions appearance properties
2009-10-14
Si s'han d'utilitzar les propietats de l'aparença de les accions relacionades
100.
The padding to insert at the top of the widget.
2010-04-06
El farciment superior per inserir a l'element d'interfície.
102.
The padding to insert at the bottom of the widget.
2010-04-06
El farciment inferior per inserir a l'element d'interfície.
104.
The padding to insert at the left of the widget.
2010-04-06
El farciment esquerre per inserir a l'element d'interfície.
106.
The padding to insert at the right of the widget.
2010-04-06
El farciment dret per inserir a l'element d'interfície.
146.
If TRUE, the child appears in a secondary group of children, suitable for, e.g., help buttons
2008-09-19
Si és CERT, el fill apareixerà en un grup secundari de fills, adequat, p.e., per als botons d'ajuda
152.
Whether the child should receive extra space when the parent grows
2008-09-19
Si el fill ha de rebre espai addicional quan el pare creixi
154.
Whether extra space given to the child should be allocated to the child or used as padding
2008-09-19
Si l'espai addicional del fill s'ha d'assignar al fill o s'ha d'utilitzar com a separació
156.
Extra space to put between the child and its neighbors, in pixels
2008-09-19
Espai addicional per posar entre el fill i els seus veïns, en píxels
179.
Extra space to add for GTK_CAN_DEFAULT buttons
2010-04-06
Espai addicional a afegir per als botons GTK_CAN_DEFAULT
181.
Extra space to add for GTK_CAN_DEFAULT buttons that is always drawn outside the border
2010-04-06
L'espai addicional a afegir per als botons definits com a GTK_CAN_DEFAULT, que sempre es dibuixa fora del contorn
183.
How far in the x direction to move the child when the button is depressed
2008-09-19
A quina distància s'ha de moure el fill en la direcció X quan s'alliberi el botó
185.
How far in the y direction to move the child when the button is depressed
2008-09-19
A quina distància s'ha de moure el fill en la direcció Y quan s'alliberi el botó
197.
The selected day (as a number between 1 and 31, or 0 to unselect the currently selected day)
2010-04-06
El dia seleccionat (com a número entre 1 i 31, o 0 per deseleccionar el dia actualment seleccionat)
199.
If TRUE, a heading is displayed
2008-09-19
Si és CERT, es mostrarà una capçalera
201.
If TRUE, day names are displayed
2008-09-19
Si és CERT, es mostraran els noms dels dies
203.
If TRUE, the selected month cannot be changed
2008-09-19
Si és CERT, no es podrà canviar el mes seleccionat
205.
If TRUE, week numbers are displayed
2008-09-19
Si és CERT, es mostraran els números de la setmana
206.
Details Width
2008-09-19
Amplada dels detalls
207.
Details width in characters
2008-09-19
Amplada dels detalls en caràcters
208.
Details Height
2008-09-19
Alçada dels detalls
209.
Details height in rows
2008-09-19
Alçada dels detalls en files
210.
Show Details
2008-09-19
Mostra els detalls
211.
If TRUE, details are shown
2008-09-19
Si és CERT, es mostraran els detalls
212.
Inner border
2011-03-26
Vora interior