Translations by Rafał Cieślak

Rafał Cieślak has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

141 of 41 results
19.
Attempting to install GRUB to a disk with multiple partition labels or both partition label and filesystem. This is not supported yet.
2011-05-07
Próba instalacji GRUB na dysk z wieloma nagłówkami partycji, lub na system plików oraz nagłówek partycji. Nie jest to jeszcze obsługiwane.
22.
%s appears to contain a %s partition map which isn't known to reserve space for DOS-style boot. Installing GRUB there could result in FILESYSTEM DESTRUCTION if valuable data is overwritten by grub-setup (--skip-fs-probe disables this check, use at your own risk)
2011-05-07
Wygląda na to, że %s zawiera mapę partycji %s, która nie jest spośród tych, które rezerwują miejsce dla rozruchu w stylu DOS. Instalacja GRUB tutaj mogłaby skończyć się ZNISZCZENIEM SYSTEMU PLIKÓW jeżeli grub-setup nadpisze istotne dane (--skip-fs-probe wyłącza to ostrzeżenie, użycie tej opcji jest wyłącznie na własne ryzyko)
24.
Attempting to install GRUB to a partitionless disk or to a partition. This is a BAD idea.
2011-05-07
Próba instalacji GRUB na dysk pozbawiony partycji bądź na partycję. To jest ZŁY pomysł.
73.
DIR
2011-05-07
KATALOG
154.
ASCII
2011-05-07
ASCII
155.
UTF-8
2011-05-07
UTF-8
159.
Terminal is ASCII-only [default].
2011-05-07
Terminal obsługuje wyłącznie znaki ASCII [domyślne].
163.
WIDTHxHEIGHT.
2011-05-07
SZEROKOŚĆxWYSOKOŚĆ
200.
Failed to boot both default and fallback entries.
2011-05-07
Nie udało się uruchomić ani domyślnych ani awaryjnych wpisów.
311.
DEVICE_NAME
2011-05-07
NAZWA_URZĄDZENIA
321.
Error in parsing command line arguments
2011-05-07
Błąd przy parsowaniu argumentów linii poleceń
783.
Load the same file in multiple ways.
2011-05-07
Ładuje ten sam plik na kilka sposobów.
988.
%ds remaining.
2011-05-07
Pozostało %ds.
989.
%ds
2011-05-07
%ds
1024.
Unknown command `%s'.
2011-05-07
Nieznana komenda `%s'.
1178.
Minimum Emacs-like screen editing is supported. TAB lists completions. Press Ctrl-x or F10 to boot, Ctrl-c or F2 for a command-line or ESC to discard edits and return to the GRUB menu.
2011-05-07
Dostępne minimalne edytowanie podobne do Emacs. TAB wyświetla możliwe dokończenia komend. Naciśnij Crtl-x lub F10 by uruchomić, Ctrl-c lub F2 by uzyskać dostęp do linii poleceń, bądź ESC by porzucić zmiany i powrócić do głównego menu.
1206.
- Total size unknown
2011-05-07
- Łączny rozmiar nieznany
1284.
[-m (stretch|normal)] FILE
2011-05-07
[-m (stretch|normal)] FILE
1295.
Commands:
2011-05-07
Polecenia:
1297.
List the current variables.
2011-05-07
Wypisz aktualne zmienne.
1299.
Set variables.
2011-05-07
Ustaw zmienne.
1301.
Delete variables.
2011-05-07
Usuń zmienne.
1302.
Options:
2011-05-07
Opcje:
1303.
You need to specify at least one command.
2011-05-07
Musisz podać przynajmniej jedno polecenie.
1304.
FILENAME COMMAND
2011-05-07
NAZWA_PLIKU POLECENIE
1313.
read error at offset %llu: %s
2011-05-07
błąd odczytu na pozycji %llu: %s
1321.
ls PATH
2011-05-07
ls ŚCIEŻKA
1322.
List files in PATH.
2011-05-07
Wypisuje pliki w ŚCIEŻCE.
1323.
cp FILE LOCAL
2011-05-07
cp PLIK LOKAL
1324.
Copy FILE to local file LOCAL.
2011-05-07
Kopiuje PLIK do lokalnego pliku LOKAL.
1327.
cmp FILE LOCAL
2011-05-07
cmp PLIK LOKAL
1328.
Compare FILE with local file LOCAL.
2011-05-07
Porównuje PLIK z lokalnym plikem LOKAL.
1329.
hex FILE
2011-05-07
hex PLIK
1331.
crc FILE
2011-05-07
crc PLIK
1332.
Get crc32 checksum of FILE.
2011-05-07
Wyznacza sumę kontrolną crc32 PLIKU.
1338.
Skip N bytes from output file.
2011-05-07
Pomiń N bajtów z pliku wyjściowego.
1348.
No command is specified.
2011-05-07
Nie wyznaczono polecenia.
1349.
Not enough parameters to command.
2011-05-07
Za mało parametrów dla polecenia.
1350.
Invalid command %s.
2011-05-07
Nieprawidłowe polecenie %s.
1351.
IMAGE_PATH COMMANDS
2011-05-07
ŚCIEŻKA_OBRAZU POLECENIA
1473.
Set up images to boot from DEVICE. You should not normally run this program directly. Use grub-install instead.
2011-05-07
Ustaw obrazy do rozruchu z URZĄDZENIA. W normalnym przypadku nie należy uruchamiać tego programu bezpośrednio. Użyj grub-install.