Translations by Richard Hughes

Richard Hughes has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 122 results
1.
The profile description
2012-12-25
Opis profilu
2.
The profile copyright
2012-12-25
Prawa autorskie do profilu
3.
The device model
2012-12-25
Model urządzenia
4.
The device manufacturer
2012-12-25
Producent urządzenia
5.
Profile to create
2012-12-25
Profil do utworzenia
6.
Named color CSV filename
2012-12-25
Nazwa pliku CSV nazwanego koloru
7.
Named color type, e.g. 'lab' or 'srgb'
2012-12-25
Typ nazwanego koloru, np. "lab" lub "srgb"
8.
A gamma string, e.g. '0.8,0.8,0.6'
2012-12-25
Ciąg gamma, np. "0.8,0.8,0.6"
9.
Named color prefix
2012-12-25
Przedrostek nazwanego koloru
10.
Named color suffix
2012-12-25
Przyrostek nazwanego koloru
11.
The metadata in 'key1=value1,key2=value2' format
2012-12-25
Metadane w formacie "klucz1=wartość1,klucz2=wartość2"
12.
ICC profile creation program
2012-12-25
Program do tworzenia profili ICC
13.
Failed to parse arguments
2012-12-25
Przetworzenie parametrów się nie powiodło
14.
No output filename specified
2012-12-25
Nie podano nazwy pliku wyjściowego
15.
No data to create profile
2012-12-25
Brak danych do utworzenia profilu
16.
Alias to %s
2016-09-01
Alias do „%s”
2012-12-25
Alias do %s
17.
Command not found, valid commands are:
2012-12-25
Nie odnaleziono polecenia, prawidłowe polecenia to:
18.
Description
2012-12-25
Opis
19.
Manufacturer
2012-12-25
Producent
20.
Model
2012-12-25
Model
21.
Copyright
2012-12-25
Prawa autorskie
22.
No metadata
2012-12-25
Brak metadanych
23.
Metadata
2012-12-25
Metadane
24.
Show extra debugging information
2012-12-25
Wyświetla dodatkowe informacje debugowania
25.
Show all the details about the profile
2012-12-25
Wyświetla wszystkie informacje o profilu
26.
Clear any metadata in the profile
2012-12-25
Czyści wszystkie metadane w profilu
27.
Initialize any metadata for the profile
2012-12-25
Inicjuje wszystkie metadane w profilu
28.
Add a metadata item to the profile
2012-12-25
Dodaje element metadanych do profilu
29.
Remove a metadata item from the profile
2012-12-25
Usuwa element metadanych z profilu
30.
Sets the copyright string
2012-12-25
Ustawia ciąg praw autorskich
31.
Sets the description string
2012-12-25
Ustawia ciąg opisu
32.
Sets the manufacturer string
2012-12-25
Ustawia ciąg producenta
33.
Sets the model string
2012-12-25
Ustawia ciąg modelu
34.
Automatically fix metadata in the profile
2012-12-25
Automatycznie naprawia metadane w profilu
35.
Color Management
2012-12-25
Zarządzanie kolorami
36.
%B %e %Y, %I:%M:%S %p
2016-09-01
%e %B %Y, %H∶%M∶%S
2012-12-25
%e %B %Y, %H:%M:%S
37.
Owner
2012-12-25
Właściciel
38.
Object Path
2012-12-25
Ścieżka do obiektu
39.
Format
2012-12-25
Format
40.
Title
2012-12-25
Tytuł
41.
Qualifier
2012-12-25
Kwalifikator
42.
Type
2012-12-25
Typ
43.
Colorspace
2012-12-25
Przestrzeń kolorów
44.
Scope
2012-12-25
Zakres
45.
Gamma Table
2012-12-25
Tablica gamma
46.
Filename
2012-12-25
Nazwa pliku
47.
Profile ID
2012-12-25
Identyfikator profilu
48.
Created
2012-12-25
Utworzono