Translations by Owen Llywelyn

Owen Llywelyn has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 375 results
~
Can not mark '%s' for upgrade
2010-12-08
Methu marcio '%s' i'w uwchraddio
5.
Server for %s
2010-12-07
Gweinydd ar gyfer %s
6.
Main server
2010-12-07
Prif weinydd
7.
Custom servers
2010-12-07
Gweinyddion addasiedig
8.
Could not calculate sources.list entry
2010-12-07
Methu cyfrifo cofnod sources.list
9.
Unable to locate any package files, perhaps this is not a Ubuntu Disc or the wrong architecture?
2010-12-07
Methu cael hyd i ffeiliau pecynnau, efallai mai nid disg Ubuntu yw hwn, neu'r math o adeiladaeth anghywir?
10.
Failed to add the CD
2010-12-07
Methu ychwanegu'r CD
11.
There was a error adding the CD, the upgrade will abort. Please report this as a bug if this is a valid Ubuntu CD. The error message was: '%s'
2010-12-07
Roedd gwall wrth ychwanegu'r CD, bydd yr uwchraddiad yn terfynu. Adrodd hwn fel chwilen os yw hwn yn CD Ubuntu dilys. Y neges gwall oedd: '%s'
12.
Remove package in bad state
Remove packages in bad state
2010-12-07
Tynnu pecyn mewn cyflwr gwael
Tynnu pecynnau mewn cyflwr gwael
Tynnu pecynnau mewn cyflwr gwael
Tynnu pecynnau mewn cyflwr gwael
13.
The package '%s' is in an inconsistent state and needs to be reinstalled, but no archive can be found for it. Do you want to remove this package now to continue?
The packages '%s' are in an inconsistent state and need to be reinstalled, but no archives can be found for them. Do you want to remove these packages now to continue?
2010-12-09
Mae pecyn '%s' mewn cyflwr anghyson a rhaid ei ailsefydlu, ond does dim modd cael hyd i archif ar ei gyfer. Wyt ti eisiau tynnu'r pecyn hwn nawr i barhau?
Mae pecynnau '%s' mewn cyflwr anghyson a rhaid eu hailsefydlu, ond does dim modd cael hyd i archifau ar eu cyfer. Wyt ti eisiau tynnu'r pecynnau hyn nawr i barhau?
Mae pecynnau '%s' mewn cyflwr anghyson a rhaid eu hailsefydlu, ond does dim modd cael hyd i archifau ar eu cyfer. Wyt ti eisiau tynnu'r pecynnau hyn nawr i barhau?
Mae pecynnau '%s' mewn cyflwr anghyson a rhaid eu hailsefydlu, ond does dim modd cael hyd i archifau ar eu cyfer. Wyt ti eisiau tynnu'r pecynnau hyn nawr i barhau?
2010-12-07
Mae pecyn '%s' mewn cyflwr anghyson a rhaid ei ailsefydlu, ond does dim modd cael hyd i archif ar ei gyfer. Wyt ti eisiau tynnu'r pecyn hwn nawr neu barhau?
Mae pecynnau '%s' mewn cyflwr anghyson a rhaid eu hailsefydlu, ond does dim modd cael hyd i archifau ar eu cyfer. Wyt ti eisiau tynnu'r pecynnau hyn nawr neu barhau?
Mae pecynnau '%s' mewn cyflwr anghyson a rhaid eu hailsefydlu, ond does dim modd cael hyd i archifau ar eu cyfer. Wyt ti eisiau tynnu'r pecynnau hyn nawr neu barhau?
Mae pecynnau '%s' mewn cyflwr anghyson a rhaid eu hailsefydlu, ond does dim modd cael hyd i archifau ar eu cyfer. Wyt ti eisiau tynnu'r pecynnau hyn nawr neu barhau?
14.
The server may be overloaded
2010-12-07
Efallai bod gormod o lwyth ar y gweinydd
15.
Broken packages
2010-12-07
Pecynnau wedi torri
16.
Your system contains broken packages that couldn't be fixed with this software. Please fix them first using synaptic or apt-get before proceeding.
2010-12-07
Mae dy system yn cynnwys pecynnau nad oedd modd eu trwsio gyda'r meddalwedd hwn. Trwsia nhw'n gyntaf drwy ddefnyddio synaptic neu apt-get cyn parhau.
17.
An unresolvable problem occurred while calculating the upgrade: %s This can be caused by: * Upgrading to a pre-release version of Ubuntu * Running the current pre-release version of Ubuntu * Unofficial software packages not provided by Ubuntu
2010-12-07
Digwyddodd problem nad oes modd ei datrys wrth gynllunio'r uwchraddiad: %s Gall y canlynol achosi hyn: * Uwchraddio i fersiwn cyn rhyddhau o Ubuntu * Rhedeg fersiwn cyn rhyddhau o Ubuntu * Pecynnau meddalwedd answyddogol sydd ddim yn cael eu darparu gan Ubuntu
18.
This is most likely a transient problem, please try again later.
2010-12-07
Mwy na thebyg mai problem dros dro yw hon, rho gynnig arall arni'n hwyrach.
19.
If none of this applies, then please report this bug against the 'update-manager' package and include the files in /var/log/dist-upgrade/ in the bug report.
2010-12-07
Os nad yw hwn yn berthnasol, adrodda chwilen yn y pecyn 'update-manager' gan gynnwys y ffeiliau sydd yn /var/log/dist-upgrade/ yn dy adroddiad.
20.
Could not calculate the upgrade
2010-12-07
Methu cyfrifo'r uwchraddiad
21.
Error authenticating some packages
2010-12-08
Gwall wrth ddilysu rhai pecynnau
22.
It was not possible to authenticate some packages. This may be a transient network problem. You may want to try again later. See below for a list of unauthenticated packages.
2010-12-08
Doedd hi ddim yn bosib dilysu rhai pecynnau. Efallai mai problem rhwydwaith dros dro yw hon. Rho gynnig arni wedyn. Gweler isod am restr o becynnau sydd heb eu dilysu.
23.
The package '%s' is marked for removal but it is in the removal blacklist.
2010-12-08
Marciwyd pecyn '%s' ar gyfer ei dynnu ond mae yn rhestr ddu pecynnau i'w tynnu.
24.
The essential package '%s' is marked for removal.
2010-12-08
Marciwyd y pecyn hanfodol '%s' i'w dynnu.
25.
Trying to install blacklisted version '%s'
2010-12-08
Ceisio gosod fersiwn rhestr ddu '%s'
26.
Can't install '%s'
2010-12-08
Methu gosod '%s'
27.
It was impossible to install a required package. Please report this as a bug.
2010-12-09
Roedd yn amhosib gosod pecyn angenrheidiol. Adrodda hwn fel chwilen.
2010-12-08
Roedd yn amhosib gosod pecyn angenrheidiol. Adrodd hwn fel chwilen.
28.
Can't guess meta-package
2010-12-08
Methu dyfalu pecyn-meta
29.
Your system does not contain a ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, xubuntu-desktop or edubuntu-desktop package and it was not possible to detect which version of Ubuntu you are running. Please install one of the packages above first using synaptic or apt-get before proceeding.
2010-12-08
Nid yw dy system yn cynnwys pecyn ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, xubuntu-desktop na edubuntu-desktop, a doedd hi ddim yn bosib canfod pa fersiwn o Ubuntu rwyt ti'n ei rhedeg. Gosoda un o'r pecynnau uchod yn gyntaf drwy synaptic neu apt-get cyn parhau.
30.
Reading cache
2010-12-08
Yn darllen storfa
31.
Unable to get exclusive lock
2010-12-08
Methu cael clo unigryw
32.
This usually means that another package management application (like apt-get or aptitude) already running. Please close that application first.
2010-12-08
Mae hyn fel arfer yn golygu bod rhaglen rheoli pecynnau arall (fel apt-get neu aptitude) eisoes yn rhedeg. Mae angen cau'r rhaglen honno'n gyntaf.
33.
Upgrading over remote connection not supported
2010-12-09
Nid yw uwchraddio dros gysylltiad o bell yn cael ei gefnogi
34.
You are running the upgrade over a remote ssh connection with a frontend that does not support this. Please try a text mode upgrade with 'do-release-upgrade'. The upgrade will abort now. Please try without ssh.
2010-12-09
Rwyt ti'n rhedeg uwchraddiad dros gysylltiad ssh o bell drwy rhyngwyneb blaen sydd ddim yn cefnogi hyn. Tria uwchraddiad modd testun gyda 'do-release-upgrade'. Bydd yr uwchraddiad yn dod i ben nawr. Tria heb ssh.
35.
Continue running under SSH?
2010-12-09
Parhau i redeg dan SSH?
36.
This session appears to be running under ssh. It is not recommended to perform a upgrade over ssh currently because in case of failure it is harder to recover. If you continue, an additional ssh daemon will be started at port '%s'. Do you want to continue?
2010-12-09
Ymddengys bod y sesiwn yn rhedeg dan ssh. Dyw hi ddim yn ddoeth uwchraddio drwy ssh ar hyn o bryd oherwydd ei bod yn anoddach ei adfer os yw'n methu. Os wnei di barhau, bydd daemon ssh yn cychwyn ar borth '%s'. Wyt ti eisiau parhau?
37.
Starting additional sshd
2010-12-09
Cychwyn sshd ychwanegol
38.
To make recovery in case of failure easier, an additional sshd will be started on port '%s'. If anything goes wrong with the running ssh you can still connect to the additional one.
2010-12-09
I adfer pethau'n haws os fydd yn methu, bydd sshd ychwanegol yn cychwyn ar borth '%s'. Os fydd rhywbeth yn mynd o'i le wrth redeg ssh bydd modd i ti gysylltu drwy'r un ychwanegol.
2010-12-09
I adfer pethau'n haws os fydd yn methu, bydd sshd ychwanegol yn cychwyn ar borth '%s'. Os fydd rhywbeth yn myn o'i le wrth redeg ssh bydd modd i ti gysylltu drwy'r un ychwanegol.
40.
Can not upgrade
2010-12-08
Methu uwchraddio
41.
An upgrade from '%s' to '%s' is not supported with this tool.
2010-12-08
Nid yw uwchraddio o '%s' i '%s' yn cael ei gefnogi gan y rhaglen hon.
42.
Sandbox setup failed
2010-12-08
Methwyd creu blwch tywod
43.
It was not possible to create the sandbox environment.
2010-12-08
Doedd hi ddim yn bosib creu amgylchedd blwch tywod
44.
Sandbox mode
2010-12-08
Modd blwch tywod
45.
This upgrade is running in sandbox (test) mode. All changes are written to '%s' and will be lost on the next reboot. *No* changes written to a systemdir from now until the next reboot are permanent.
2010-12-09
Mae'r uwchraddiad yn rhedeg ym modd blwch tywod (prawf). Bydd pob newid yn cael ei ysgrifennu i '%s' a'i golli y tro nesaf i ti ailgychwyn. Fydd *dim* newidiadau sy'n cael eu hysgrifennu i systemdir rhwng nawr a'r ailgychwyn nesaf yn barhaol.
2010-12-08
Mae'r uwchraddiad yn rhedeg ym modd blwch tywod (prawf). Bydd pob newid yn cael ei ysgrifennu i '%s' a'i golli y tro nesaf i ti ailgychwyn. Fydd *dim* newidiadau sy'n cael eu hysgrifennu i systemdir rhwng nawr a'r ailgychwyn nesaf yn barhaol.
46.
Your python install is corrupted. Please fix the '/usr/bin/python' symlink.
2010-12-08
Mae dy osodiad o python wedi llygru. Trwsia'r ddolen symbolig '/usr/bin/python' .
47.
Package 'debsig-verify' is installed
2010-12-08
Mae pecyn 'debsig-verify' wedi ei osod
48.
The upgrade can not continue with that package installed. Please remove it with synaptic or 'apt-get remove debsig-verify' first and run the upgrade again.
2010-12-08
Does dim modd i'r uwchraddiad barhau gyda'r pecyn yna wedi ei osod. Tynna hwn drwy synaptic neu 'apt-get remove debsig-verify' yn gyntaf a rhedeg yr uwchraddiad eto.
49.
Include latest updates from the Internet?
2010-12-08
Cynnwys diweddariadau mwyaf newydd o'r Rhyngrwyd?
50.
The upgrade system can use the internet to automatically download the latest updates and install them during the upgrade. If you have a network connection this is highly recommended. The upgrade will take longer, but when it is complete, your system will be fully up to date. You can choose not to do this, but you should install the latest updates soon after upgrading. If you answer 'no' here, the network is not used at all.
2010-12-09
Gall y system uwchraddio ddefnyddio'r rhyngrwyd i lawrlwytho a gosod y diweddariadau mwyaf newydd yn ystod yr uwchraddiad. Os oes gen ti gysylltiad rhwydwaith mae hyn yn syniad da. Bydd yr uwchraddiad yn cymryd mwy o amser, ond wedi iddo orffen bydd dy system yn fwy cyfredol. Gallet ddewis peidio gwneud hyn, ond dylet felly osod y diweddariadau mwyaf newydd yn fuan wedi uwchraddio. Os wyt ti'n ateb 'na' fan hyn, fydd y rhwydwaith ddim yn cael ei ddefnyddio o gwbl.